Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu

Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong s¸u chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh
nghiÖp: tiªu thô, s¶n xuÊt, hËu cÇn kinh doanh, tµi chÝnh, kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ
doanh nghiÖp. MÆc dï s¶n xuÊt lµ chøc n¨ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm song tiªu
thô l¹i ®ãng vai trß lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶.
Qu¶n trÞ kinh doanh truyÒn thèng quan niÖm tiªu thô lµ ho¹t ®éng ®i sau
s¶n xuÊt, chØ ®îc thùc hiÖn khi ®· s¶n xuÊt ®îc s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ thÞ trêng,
mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô, nhÞp ®é
tiªu thô qui ®Þnh nhÞp ®é s¶n xuÊt, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng vÒ s¶n phÈm qui
®Þnh chÊt lîng cña s¶n xuÊt. Ngêi s¶n xuÊt chØ cã thÓ ph¶i b¸n c¸i mµ thÞ trêng
cÇn chø kh«ng thÓ b¸n c¸i mµ m×nh cã. V× vËy, qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan
niÖm mét sè néi dung ho¹t ®éng tiªu thô ®øng ë vÞ trÝ tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ
t¸c ®éng m¹nh mÏ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt.
C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc víi h×nh thøc
ho¹t ®éng chÝnh lµ kinh doanh x¨ng dÇu vµ c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Tr¶i qua 37
n¨m ho¹t ®éng ë c¶ hai c¬ chÕ: (c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸, tËp trung, bao cÊp vµ c¬
chÕ thÞ trêng) C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang ®· tõng bíc v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh
m×nh, g©y ®îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi tØnh nhê chÊt lîng phôc
vô vµ chÊt lîng nhiªn liÖu ®¹t tiªu chuÈn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh
cïng víi sù ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña ®Êt níc. Tuy nhiªn mét bé phËn trong c¸n
bé qu¶n lý vµ ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt chËm thay ®æi ®îc t duy cßn mang nÆng
cung c¸ch lµm viÖc thêi kú bao cÊp: thô ®éng, m¸y mãc, kh«ng khoa häc do ®ã
®· ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô x¨ng dÇu chung toµn C«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang kÕt hîp víi kiÕn
thøc ®· lÜnh héi ®îc ë trêng, ë c¸c ThÇy C«, lµ mét sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh
doanh víi hy väng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t
triÓn chung vµ hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng tiªu thô nãi riªng cña C«ng ty X¨ng dÇu
Hµ Giang, em m¹nh d¹n nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi: "Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu
t¨ng cêng ho¹t ®éng tiªu thô t¹i C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang" lµm kho¸ luËn
tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 03 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô ë C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang
1

Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng cêng ho¹t ®éng tiªu thô ë C«ng ty
X¨ng dÇu Hµ Giang.
Do thêi gian thùc tËp t¹i doanh nghiÖp cßn Ýt, tr×n...
Lêi nãi ®Çu
Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét trong s¸u chøc n¨ng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña doanh
nghiÖp: tiªu thô, s¶n xuÊt, hËu cÇn kinh doanh, tµi chÝnh, to¸n qu¶n trÞ
doanh nghiÖp. MÆc s¶n xuÊt chøc n¨ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm song tiªu
thô l¹i ®ãng vai trß lµ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò kh«ng thÓ thiÕu ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶.
Qu¶n trÞ kinh doanh truyÒn thèng quan niÖm tiªu thô lµ ho¹t ®éng ®i sau
s¶n xuÊt, chØ ®îc thùc hiÖn khi ®· s¶n xuÊt ®îc s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ thÞ trêng,
mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu t thuéc vµo kh¶ n¨ng tiªu thô, nhÞp ®é
tiªu thô qui ®Þnh nhÞp ®é s¶n xuÊt, thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng s¶n phÈm qui
®Þnh chÊt lîng cña s¶n xuÊt. Ngêi s¶n xuÊt c thÓ ph¶i b¸n c¸i thÞ trêng
cÇn chø kh«ng thÓ b¸n c¸i mµ m×nh cã. V× vËy, qu¶n trÞ kinh doanh hiÖn ®¹i quan
niÖm mét sè néi dung ho¹t ®éng tiªu thô ®øng ë vÞ trÝ tríc ho¹t ®éng s¶n xuÊt
t¸c ®éng m¹nh mÏ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt.
C«ng ty X¨ng dÇu Giang mét doanh nghiÖp nhµ níc víi h×nh thøc
ho¹t ®éng chÝnh kinh doanh x¨ng dÇu c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu. Tr¶i qua 37
n¨m ho¹t ®éng ë c hai chÕ: (c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸, tËp trung, bao cÊp vµ
chÕ thÞ trêng) C«ng ty X¨ng dÇu Giang ®· tõng bíc v¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh
m×nh, g©y ®îc ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi tØnh nhê chÊt lîng phôc
chÊt lîng nhiªn liÖu ®¹t tiªu chuÈn, C«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh
cïng víi ph¸t triÓn nhiÒu mÆt cña ®Êt níc. Tuy nhiªn mét phËn trong c¸n
qu¶n ngêi trùc tiÕp s¶n xuÊt chËm thay ®æi ®îc t duy cßn mang nÆng
cung c¸ch lµm viÖc thêi bao cÊp: thô ®éng, m¸y mãc, kh«ng khoa häc do ®ã
®· ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng tiªu thô x¨ng dÇu chung toµn C«ng ty.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty X¨ng dÇu Giang kÕt hîp víi kiÕn
thøc ®· lÜnh héi ®îc ë trêng, ë c¸c ThÇy C«, mét sinh viªn khoa Qu¶n trÞ kinh
doanh víi hy väng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc nhá cña m×nh vµo ph¸t
triÓn chung hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng tiªu thô nãi riªng cña C«ng ty X¨ng dÇu
Giang, em m¹nh d¹n nghiªn cøu viÕt ®Ò tµi: "
 !"" lµm kho¸ luËn
tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, kho¸ luËn gåm 03 ch¬ng:
Ch¬ng I: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc tiªu thô ë C«ng ty X¨ng dÇu Hµ Giang
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tăng cường hoạt động tiêu thụ tại cty xăng dầu Hà Giang 9 10 218