Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1358 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Khoa Häc Qu¶n Lý
lêi nãi ®Çu

§· tõ l©u ho¹t ®éng cña ngµnh xuÊt nhËp khÈu ®· trë nªn quan träng ®èi víi
nÒn kinh tÕ níc ta. NhÊt lµ giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh tÕ quèc tÕ, chóng ta cÇn ph¶i më réng quan hÖ víi nhiÒu níc trªn thÕ
giíi. Quan hÖ ë ®©y kh«ng dõng lai ë møc chÝnh trÞ- x· héi mµ quan hÖ ë ®©y
cßn c¶ vÒ nhiÒu mÆt, trong ®ã cã quan hÖ kinh tÕ. HiÖn nay do ®ßi hái ngµy
cµng cao cña ngêi tiªu dïng vµ sù ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ rÊt cÇn cho
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc, chÝnh v× vËy mµ vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu ®îc quan
t©m h¬n bao giê hÕt. Trong cuéc sèng còng nh trong kinh doanh kh«ng ai cã
thÓ mêi ph©n vÑn mêi, mét níc cã nhiÒu ®iÓm m¹nh nhng còng kh«ng tr¸nh
næi kh«ng cã ®iÓm yÕu, cã nghÜa lµ kh«ng cã quèc gia nµo tù tóc ®îc c¸c tÊt
c¶ c¸c mÆt hµng, chÝnh v× thÕ vÊn ®Ò xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu lµ côm tõ cÇn ®îc nh¾c ®Õn thêng xuyªn trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña mçi quèc gia.
NhËn thÊy ®©y lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong xu thÕ héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ, V× vËy t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng XNK trong c¬ chÕ thÞ trêng t¹i c¸c
doanh nghiÖp XNK ®Ó nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ, tõ ®ã rót ra nh÷ng luËn
chøng h÷u Ých lµ c«ng viÖc hµng ngµy hµng giê hÕt søc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈu
Tõ Liªm - TULTRACO còng cho thÊy r»ng nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i, nh÷ng víng m¾c ®îc ®a lªn gi¶i quyÕt hµng ®Çu chÝnh lµ viÖc lµm sao n¾m b¾t ®îc
mét c¸ch ®Çy ®ñ, thuÇn thôc mäi khÝa c¹nh cña nghiÖp vô kinh doanh cña
chÝnh m×nh, tõ ®ã qu¶n lý vµ ¸p dông ho¹t ®éng nghiÖp vô mét c¸ch linh
ho¹t , s¸ng t¹o, cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së Ph¸p luËt Nhµ níc. ChÝnh v× lÏ ®ã
mµ em ®· quyÕt ®Þnh chon ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña b¶n th©n lµ “Mét
sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt dÞch vô xuÊt nhËp khÈu Tõ Liªm- TULTRACO”.Víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang bÞ t¹i trêng vËn dông vµo thùc tÕ ë n¬i em thùc
tËp, víi mong muèn t×m hiÓu ®Ó cñng cè, n¾m v÷ng kiÕn thøc vµ më mang
tÇm nh×n, tÇm hiÓu biÕt cña m×nh trong lÜnh vùc nµy.

NguyÔn Anh Tµi

Líp Qu¶n Lý Kinh TÕ 44B

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Khoa Khoa Häc Qu¶n Lý
Ch¬ng I.

C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh xuÊt nhËp khÈu
I.Mét sè kh¸i niÖm

1.Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
1.1.§Þnh nghÜa.
S¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ nh÷ng ho¹t ®éng sö dung c¸c yÕu
tè s¶n xuÊt, giao dÞch kinh doanh mua- b¸n trong vµ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Khoa Khoa Häc Qu¶n Lý
lêi nãi ®Çu
§· tõ l©u ho¹t ®éng cña ngµnh xuÊt nhËp khÈu ®· trë nªn quan träng ®èi víi
nÒn kinh níc ta. NhÊt giai ®o¹n ®Êt níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp
kinh quèc tÕ, chóng ta cÇn ph¶i më réng quan víi nhiÒu níc trªn thÕ
giíi. Quan ë ®©y kh«ng dõng lai ë møc chÝnh trÞ- héi quan ë ®©y
cßn c vÒ nhiÒut, trong ®ã quan kinh tÕ. HiÖn nay do ®ßi hái ngµy
cµng cao cña ngêi tiªu dïng ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ rÊt cÇn cho
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®Êt níc, chÝnh vËy vÊn ®Ò xuÊt nhËp khÈu ®îc quan
t©m h¬n bao giê hÕt. Trong cuéc sèng còng nh trong kinh doanh kh«ng ai
thÓ mêi ph©n vÑn mêi, mét níc nhiÒu ®iÓm m¹nh nhng còng kh«ng tr¸nh
næi kh«ng ®iÓm yÕu, nghÜa kh«ng quèc gia nµo tóc ®îc c¸c tÊt
c¸c mÆt hµng, chÝnh thÕ vÊn ®Ò xuÊt khÈu nhËp khÈu côm cÇn ®-
îc nh¾c ®Õn thêng xuyªn trong chÝnh s¸ch kinh tÕ cña mçi quèc gia.
NhËn thÊy ®©y mét vÊn ®Ò rÊt quan träng trong xu thÕ i nhËp kinh
quèc tÕ, vËy t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng XNK trong c¬ c thÞ trêng t¹i c¸c
doanh nghiÖp XNK ®Ó nhËn thøc mét c¸ch ®Çy ®ñ, ®ã rót ra nh÷ng luËn
chøng h÷u Ých c«ng viÖc hµng ngµy hµng giê hÕt søc cÇn thiÕt cÊp b¸ch.
Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty phÇn s¶n xuÊtch xuÊt nhËp khÈu
Liªm - TULTRACO còng cho thÊy r»ng nh÷ng vÊn ®Ò nan gi¶i, nh÷ng v-
íng m¾c ®îc ®a lªn gi¶i quyÕt hµng ®Çu chÝnh viÖc lµm sao n¾m b¾t ®îc
mét c¸ch ®Çy ®ñ, thuÇn thôc mäi khÝa c¹nh cña nghiÖp vô kinh doanh cña
chÝnh m×nh, ®ã qu¶n ¸p dông ho¹t ®éng nghiÖp mét c¸ch linh
ho¹t , s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ nhÊt trªn Ph¸p luËt Nhµ níc. ChÝnh ®ã
mµ em ®· quyÕt ®Þnh chon ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña b¶n th©n lµ “Mét
gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt dÞch xuÊt nhËp khÈu Liªm- TULTRACO”.Víi
nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc trang t¹i trêng vËn dông vµo thùc ë n¬i em thùc
tËp, víi mong muèn t×m hiÓu ®Ó cñng cè, n¾m v÷ng kiÕn thøc mang
tÇm nh×n, tÇm hiÓu biÕt cña m×nh trong lÜnh vùc nµy.
NguyÔn Anh Tµi Líp Qu¶n Lý Kinh TÕ 44B
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động SXKD XNK tại cty CP DV XNK Từ Liêm TULTRACO 9 10 758