Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ViÖt Nam ®ang thùc
hiÖn chiÕn lîc híng vÒ xuÊt khÈu kÕt hîp song song víi chiÕn lîc thay thÕ
nhËp khÈu. §©y còng lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng ®îc ®Ò cËp
trong c¸c kú ®¹i héi cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh tiÕp “§Èy m¹nh s¶n xuÊt, coi
xuÊt khÈu lµ híng u tiªn vµ lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i.”
§èi víi ViÖt Nam còng nh tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng xuÊt
khÈu ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ vµ
x©y dùng ®Êt níc. §ã lµ mét ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu cho ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng
thu ngo¹i tÖ, phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu, c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt
hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §Æc biÖt ®©y lµ yÕu tè kh«ng thÓ
thiÕu nh»m triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc.
Trong ®iÒu kiÖn ®Êt níc ta ®ang ®æi míi hiÖn nay, ngµnh may mÆc ®îc coi lµ mét ngµnh quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Môc tiªu,
chiÕn lîc, nhiÖm vô cña ngµnh lµ gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi cña
§¶ng, gãp phÇn th¾ng lîi sù nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
®¶m b¶o nhu cÇu may mÆc toµn x· héi, kh«ng ngõng t¨ng cêng xuÊt khÈu vµ
gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc lµ mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp tõ
mét trong ba c¬ së may cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng - mét trong nh÷ng
c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña níc ta ra ®êi vµo n¨m 1968 - bíc
sang cæ phÇn ho¸ cïng víi sù ®æi míi vÒ kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, c«ng ty ®·
nhanh chãng thÝch nghi víi thÞ trêng, æn ®Þnh s¶n xuÊt. Cïng víi mÆt hµng
may mÆc xuÊt khÈu lµ mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty tõ tríc tíi nay c«ng ty ®·
®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc cña
Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh

1

Kho¸ luËn tèt nghiÖp
níc ta. V× vËy, ®Ó tiÕp cËn víi thÞ trêng níc ngoµi ®ßi hái ngµy cµng cao nh
hiÖn nay ®· ®Æt ra cho C«ng ty cæ phÇn May Lª Trùc nh÷ng c¬ héi vµ thö
th¸ch. §Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng may mÆc, duy tr× vµ më réng thÞ trêng níc
ngoµi lµ mét vÊn ®Ò mang tÝnh chiÕn lîc ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña
c«ng ty hiÖn nay. V× vËy, qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· nghiªn
cøu ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty vµ chän ®Ò tµi : “Mét sè gi¶i ph¸p
nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng may mÆc t¹i C«ng ty cæ phÇn May
Lª Trùc” lµm Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh.
Kho¸ luËn tèt nghiÖp bao gåm c¸c phÇn sau:
PhÇn I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ ho¹t ...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
lêi më ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, ViÖt Nam ®ang thùc
hiÖn chiÕn lîc híng xuÊt khÈu kÕt hîp song song víi chiÕn lîc thay thÕ
nhËp khÈu. §©y còng mét trong nh÷ng néi dung quan träng ®îc ®Ò cËp
trong c¸c ®¹i héi cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh tiÕp “§Èy m¹nh s¶n xuÊt, coi
xuÊt khÈu lµ híng u tiªn vµ lµ träng ®iÓm cña kinh tÕ ®èi ngo¹i.”
§èi víi ViÖt Nam còng nh tÊt c¶ c¸c níc trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng xuÊt
khÈu ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong nghiÖp ph¸t triÓn kinh
x©y dùng ®Êt níc. §ã lµ mét ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu cho ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng
thu ngo¹i tÖ, phôc vô cho nhu cÇu xuÊt khÈu, c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt
hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. §Æc biÖt ®©y yÕu kh«ng thÓ
thiÕu nh»m triÓn khai thùc hiÖn ch¬ng tr×nh C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc.
Trong ®iÒu kiÖn ®Êt níc ta ®ang ®æi míi hiÖn nay, ngµnh may mÆc ®-
îc coi lµ mét ngµnh quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Môc tiªu,
chiÕn lîc, nhiÖm cña ngµnh gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi cña
§¶ng, gãp phÇn th¾ng lîi nghiÖp C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc
®¶m b¶o nhu cÇu may mÆc toµn x· héi, kh«ng ngõng t¨ng cêng xuÊt khÈu vµ
gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao ®éng.
C«ng ty phÇn May Trùc mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp
mét trong ba may cña c«ng ty may ChiÕn Th¾ng - mét trong nh÷ng
c«ng ty may mÆc xuÊt khÈu ®Çu tiªn cña níc ta ra ®êi vµo n¨m 1968 - bíc
sang phÇn ho¸ cïng víi ®æi míi kinh chÕ ho¹ch ho¸ tËp
trung bao cÊp sang chÕ thÞ trêng cã qu¶n lý cña nhµ níc, c«ng ty ®·
nhanh chãng thÝch nghi víi thÞ trêng, æn ®Þnh s¶n xuÊt. Cïng víi mÆt hµng
may mÆc xuÊt khÈu lµ mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty tríc tíi nay c«ng ty ®·
®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc cña
Khoa Qu¶n trÞ kinh doanh
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy hoạt động XK hàng may mặc tại cty CP may Lê Trực 9 10 538