Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Hoµng V¨n Khëi líp QLKT 39B
____________________________________________________________________________________________

Lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, ChÝnh phñ ViÖt nam ®· tõng bíc thùc hiÖn chÝnh s¸ch
c¶i c¸ch vµ ®æi míi toµn diÖn nÌn kinh tÕ quèc d©n. Theo nhËn xÐt chung cña c¸c
chuyªn gia kinh tÕ th× ViÖt Nam ®· cã bíc ph¸t triÓn khëi ®Çu tèt ®Ñp, thµnh c«ng
lín nhÊt lµ chóng ta ®· b¶o ®¶m ®îc an ninh l¬ng thùc, tõng bíc héi nhËp vµo kinh
tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n ®¹t ®îc rÊt ®¸ng kÓ trong kÕ
ho¹ch n¨m n¨m 1991- 1995 lµ 8,2% mét n¨m, n¨m 1996 lµ 9,3%, n¨m 1997 lµ
8.2%, tuy cã sù gi¶m xuèng 5,8% vµo n¨m 1998 vµ 4,8% n¨m 1999, nhng l¹i cã xu
t¨ng lªn trong n¨m 2000 lµ 6,7%.
MÆc dï vËy, s ph¸t triÓn kinh tÕ diÔn ra kh«ng ®ång ®Òu gi÷a c¸c klhu vùc vµ
c¸c tØnh thµnh trong c¶ níc, ®Æc biÖt lµ sù ph¸t triÓn chªnh lÖch gi÷a ®ång b»ng vµ
miÒn nói. §Çu t níc ngoµi tËp trung chñ yÕu ë c¸c tØnh ®ång b»ng vµ c¸c thµnh
phè lín, do ®ã sù tôt hËu cña c¸c tØnh miÒn nói ngµy lín. Trong sè c¸c tØnh miÒn
nói th× B¾c K¹n lµ mét tØnh võa ®îc t¸ch ra tõ hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c Th¸i, cho
nªn ®Ó b¾t nhÞp víi tèc ®é t¨nh trëng vµ ph¸t triÓn cña c¶ níc th× B¾c K¹n cÇn
ph¶i cã sù lùa chän ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ thÝch hîp.
Víi mong muèn gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n em ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi: " Mét sè ph¬ng híng
vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n tõ nay
®Õn n¨m 2010".
Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi lµ nh»m ®a ra nh÷ng ph¬ng híng cô thÓ phï hîp
víi ®iÒu kiÖn vµ hßan c¶nh cña mét tØnh miÒn nói, ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p
thiÕt thùc gãp phÇn thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu mµ §¹i héi §¶ng IX ®Ò ra lµ
t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m 7,2%.
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu dùa trªn ph¬ng ph¸p nh qui biÖn chøng, ph©n tÝch vµ
tæng hîp, diÔn dÞch vµ qui n¹p, lÞch sö vµ l«gÝc, t duy cô thÓ vµ trõu tîng, quan s¸t
vµ thùc nghiÖm cïng víi ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh tÕ vµ ph©n tÝch thèng
kª.
Néi dung chñ yÕu cña ®Ò tµi bao gåm 3 phÇn:
PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ.
PhÇn II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh
B¾c K¹n tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2000.
PhÇn III: Mét sè ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t
triÓn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n tõ nay ®Õn n¨m 2010.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Hoµng V¨n Khëi líp QLKT 39B
_________________________________________________...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Hoµng V¨n Khëi líp QLKT 39B
____________________________________________________________________________________________
Lêi nãi ®Çu

 !"#"$%&'($)*+,-.
/0&'1234&56(7"8
9:9";  <9=>,!"&
'&!!"'*(>51)?<:&4&'
?@AA@B@AAC9"DEF>@AAG9"AHF@AAI9"
D*EF/3 -(CDF!"@AAD!"JDF@AAA9?3-
90EKKK9"GIF*
LM$N!,/4&'$O&8PQ&9!!"
R" M9"409PS!"
Q;*T6",/'5RPS!""
(9$3U,RQ;"/9*(RQ
;1VWX?9">R!<RVS!"VW
04WY!(>5!"41VWX?6
 39Z[9(4&'<*
(36\.1S;]/5!"
4&'RVWX?+?$?9ZQ"^
"
Mét ph¬ng híng
vµ gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh B¾c K¹n tõ nay
®Õn n¨m 2010
".
LU0_Q"9"S=U4N<
!Q&!"` >RQ;433 
'36"8U0"T?>T abQ9"
51)"IEF*
TQ"<0_$0=_)!"
#<$O$Y!"?9Yc!"98$/U4!"<
!"N!=?>&'!")(
&0*
2>$/'Q"PH6^
d6a^2!:Q= !Q5!"4&'*
d6aa^d)?115!"4&'R
VWX?@AAI'EKKK*
d6aaa^L>(=!" S;]/5!"
4&'RVWX?/'EK@K*
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tăng trưởng KT tỉnh Bắc Kạn đến 2010 9 10 530