Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1422 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc
Môc lôc

Trang
1

Lêi nãi ®Çu
Ch¬ng I: C¬ së khoa häc cña viÖc cæ phÇn ho¸ doanh

5
7

nghiÖp nhµ níc trong n«ng nghiÖp
1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc, doanh nghiÖp nhµ níc trong n«ng

7

nghiÖp
1.1. Kh¸i niÖm kinh tÕ Nhµ níc trong n«ng nghiÖp
1.2. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc trong n«ng nghiÖp
2. NhËn thøc c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ vµ C«ng ty cæ phÇn
2.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸
2.2. Kh¸i niÖm vÒ C«ng ty cæ phÇn
3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ trong n«ng nghiÖp
3.1. Trong c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai chiÕm mét tû

8
8
10
10
11
11
12

träng lín trong gi¸ trÞ doanh nghiÖp
3.2. N«ng nghiÖp tõ l©u nay vÉn ®îc coi lµ ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh kÐm

12

hiÖu qu¶ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n
3.3. Trong n«ng nghiÖp cã mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh cã nguån gèc sinh häc
4. Sù cÇn thiÕt cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc trong n«ng nghiÖp
4.1. CPH cho phÐp huy ®éng tèi ®a nguån vèn tõ c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi

13
13
16

níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ
4.2. CPH ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp
4.3. N©ng cao tiÒm lùc kinh tÕ Nhµ níc
4.4. Do yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc

17
17
18

trong n«ng nghiÖp
4.5. T¹o ®éng lùc míi trong qu¶n lÝ doanh nghiÖp
5. Nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ cæ phÇn ho¸ vµ

18
19

qu¸ tr×nh thùc hiÖn
5.1. Nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch
5.2. KÕt qu¶ sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn
6. Kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ ë mét sè níc trªn thÕ giíi
6.1. CPH ë Trung Quèc
6.2. CPH ë c¸c níc ASEAN
6.3. Nh÷ng kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ CPH cã thÓ ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn

19
29
35
35
37
38

CPH DNNN chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu

Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang

1

40

Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ ë C«ng ty
thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang

I. Chñ tr¬ng cña TØnh vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc
1. Môc tiªu cña tØnh B¾c Giang vÒ s¾p xÕp vµ ®æi míi doanh nghiÖp nhµ

40
40

níc trªn ®Þa bµn TØnh qu¶n lý
2. Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn

41

II. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt

43

khÈu B¾c Giang
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty
1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
1.2. Bé m¸y tæ chøc
1.3. Ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty hiÖn nay
1.4. Nguån lùc hiÖn t¹i cña C«ng ty
1.5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty
2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña C«ng ty cã ¶nh hëng ®Õn tiÕn

43
43
44
44
45
47
47

tr×nh CPH
2.1. VÞ trÝ ®Þa lÝ cña C«n...
Môc lôc
Trang
Môc lôc
1
Lêi nãi ®Çu
5
Ch¬ng I: khoa häc cña viÖc phÇn ho¸ doanh
nghiÖp nhµ níc trong n«ng nghiÖp
7
1. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc, doanh nghiÖp nhµ níc trong n«ng
nghiÖp
7
1.1. Kh¸i niÖm kinh tÕ Nhµ níc trong n«ng nghiÖp 8
1.2. VÞ trÝ, vai trß cña kinh tÕ Nhµ níc trong n«ng nghiÖp 8
2. NhËn thøc c¬ b¶n vÒ cæ phÇn ho¸ vµ C«ng ty cæ phÇn
10
2.1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ 10
2.2. Kh¸i niÖm vÒ C«ng ty cæ phÇn 11
3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña cæ phÇn ho¸ trong n«ng nghiÖp
11
3.1. Trong c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp gi¸ trÞ cña ®Êt ®ai chiÕm mét tû
träng lín trong gi¸ trÞ doanh nghiÖp
12
3.2. N«ng nghiÖp tõ l©u nay vÉn ®îc coi lµ ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh kÐm
hiÖu qu¶ ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n
12
3.3. Trong n«ng nghiÖp cã mét phÇn tµi s¶n cè ®Þnh cã nguån gèc sinh häc 13
4. Sù cÇn thiÕt cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc trong n«ng nghiÖp
13
4.1. CPH cho phÐp huy ®éng tèi ®a nguån vèn tõ c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi
níc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ
16
4.2. CPH ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp 17
4.3. N©ng cao tiÒm lùc kinh tÕ Nhµ níc 17
4.4. Do yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc
trong n«ng nghiÖp
18
4.5. T¹o ®éng lùc míi trong qu¶n lÝ doanh nghiÖp 18
5. Nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc vÒ cæ phÇn ho¸ vµ
qu¸ tr×nh thùc hiÖn
19
5.1. Nh÷ng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch 19
5.2. KÕt qu¶ sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn 29
6. Kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ ë mét sè níc trªn thÕ giíi
35
6.1. CPH ë Trung Quèc 35
6.2. CPH ë c¸c níc ASEAN 37
6.3. Nh÷ng kinh nghiÖm quèc tÕ vÒ CPH cã thÓ ¸p dông trong viÖc thùc hiÖn
CPH DNNN chÕ biÕn thùc phÈm xuÊt khÈu
38
Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ ë C«ng ty thùc phÈm xuÊt khÈu B¾c Giang
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiến trình CPH tại cty thực phẩm XK Bắc Giang 9 10 53