Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
B¸o c¸o chuyªn ®Ò
LêI NãI §ÇU
§Êt níc ta sau h¬n 20 n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang
nÒn kinh tÕ thÞ trêng díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã ®îc nh÷ng
thµnh c«ng to lín. NÒn kinh tÕ thÞ trêng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n phÊn
®Êu nç lùc kh«ng ngõng th× míi cã tån t¹i trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt.
§Æc biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tån t¹i ®îc hay kh«ng cßn ph¶i
phô thuéc vµo kh©u t×m kiÕm ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh, ®a s¶n phÈm ®Õn
tay ngêi tiªu dïng. Song c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, ®a s¶n phÈm ®Õn
tõng khu vùc thÞ trêng cha ®îc coi träng ®óng møc trong c¸c doanh nghiÖp nµy.
ViÖt Nam ®ang tõng bíc më cöa thÞ trêng vµ héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc
vµ thÕ giíi ®iÒu ®ã lµm cho møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ
ngoµi níc sÏ ngµy cµng khèc liÖt h¬n. §iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i
quan t©m ®Õn c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm.
Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt May Hµ
Néi, em thÊy r»ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nãi riªng vµ c¸c doanh
nghiÖp kh¸c trong ngµnh DÖt May cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn b¹c. C¸c
doanh nghiÖp cha chñ ®éng ®a hµng ho¸ ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng mµ thêng
ph¶i ®a qua ngêi trung gian, ®«i khi cßn ph¶i d¸n nh·n m¸c cña nh÷ng h·ng næi
tiÕng th× míi dÔ tiªu thô ®îc s¶n phÈm. Do vËy em chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi” ®Ó viÕt b¸o c¸o
chuyªn ®Ò.
§Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÖt May Hµ Néi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Hµ
Néi.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt
May Hµ Néi.
Do thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ v× vËy bµi viÕt cña em kh«ng
thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o híng dÉn cña c¸c

Phan Thu HiÒn

1

B¸o c¸o chuyªn ®Ò
thÇy c« ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc, kinh nghiÖm ®Ó n©ng cao vµ hoµn thiÖn kiÕn
thøc cña b¶n th©n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ths TrÇn ThÞ Th¹ch Liªn ®· tËn t×nh gióp ®ì ®Ó
em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy còng nh c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng KÕ
ho¹ch thÞ trêng cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em
trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hµ Néi, ngµy .... th¸ng 5 n¨m 2005.
Sinh viªn thùc hiÖn:

Phan Thu HiÒn.

Phan Thu HiÒn

2

B¸o c¸o chuyªn ®Ò

CH¦¥NG I
TæNG QUAN VÒ C¤NG TY DÖT MAY Hµ NéI

I. LÞch sö ra ®êi vµ hÖ thèng bé m¸y cña c«ng ty:
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c...
B¸o c¸o chu yªn ®Ò
LêI NãI §ÇU
§Êt níc ta sau h¬n 20 n¨m ®æi míi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang
nÒn kinh thÞ trêng díi l·nh ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã ®îc nh÷ng
thµnh c«ng to lín. NÒn kinh tÕ thÞ trêng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n phÊn
®Êu lùc kh«ng ngõng th× míi tån t¹i trong m«i trêng c¹nh tranh khèc liÖt.
§Æc biÖt víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tån t¹i ®îc hay kh«ng cßn ph¶i
phô thuéc vµo kh©u t×m kiÕm ®Çu ra cho n phÈm cña m×nh, ®a n phÈm ®Õn
tay ngêi tiªu dïng. Song c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, ®a s¶n phÈm ®Õn
tõng khu vùc thÞ trêng cha ®îc coi träng ®óng møc trong c¸c doanh nghiÖp nµy.
ViÖt Nam ®ang tõng bíc më cöa thÞ trêng vµ héi nhËp i c¸c níc trong khu vùc
thÕ giíi ®iÒu ®ã lµm cho møc ®é c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong
ngoµi níc ngµy ng khèc liÖt h¬n. §iÒu y buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i
quan t©m ®Õn c«ng t¸c thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm.
Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty DÖt May
Néi, em thÊy r»ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty nãi riªng vµ c¸c doanh
nghiÖp kh¸c trong ngµnh DÖt May cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i bµn b¹c. C¸c
doanh nghiÖp cha chñ ®éng ®a hµng ho¸ ®Õn tËn tay ngêi tiªu dïng thêng
ph¶i ®a qua ngêi trung gian, ®«i khi cßn ph¶i d¸n nh·n m¸c cña nh÷ng h·ng næi
tiÕng th× i dÔ tiªu thô ®îc s¶n phÈm. Doy em chän ®Ò tµi “Mét sè gi¶i ph¸p
thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May Néi” ®Ó viÕt o c¸o
chuyªn ®Ò.
§Ò tµi gåm ba ch¬ng:
Ch¬ng I: Tæng quan vÒ C«ng ty DÖt May Hµ Néi.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt May
Néi.
Ch¬ng III: Mét gi¶i ph¸p thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt
May Hµ Néi.
Do thêi gian kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ vËy bµi viÕt cña em kh«ng
thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc c o híng dÉn cña c¸c
Phan Thu HiÒn
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy tiêu thụ SP ở cty dệt may Hà Nội 9 10 739