Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy XK tại VINACAFE

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 15 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn kim Dung
lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi níc ta ®ang cè g¾ng tËp trung søc lùc ®Ó vît qua nh÷ng
khã kh¨n cña mét nÒn kinh tÕ nhá bÐ, l¹c hËu, v¬n lªn ph¸t triÓn tíi nÒn kinh
tÕ c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, h¬n lóc nµo hÕt ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, giao lu
bu«n b¸n trao ®æi víi níc ngoµi, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß rÊt
quan träng trong chiÕn lîc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. ChØ th«ng
qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu míi khai th¸c hÕt ®îc tiÒm n¨ng phong phó trong
nø¬c, t¹o ra ®îc c¬ héi ®Ó tiÕp xóc, tiÕp thu, häc hái kinh nghiÖm quý b¸u vÒ
khoa häc c«ng nghÖ còng nh vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c níc kh¸c. ChÝnh v×
vËy, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ híng vÒ xuÊt khÈu
lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ hîp lý.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt nam (VINACAFE)
kh«ng n»m ngoµi ý nghÜa ®ã. Tuy hµng n¨m sù ®ãng gãp vÒ gi¸ trÞ kim
ngh¹ch xuÊt khÈu so víi c¶ níc kh«ng lín, nhng ®èi víi VINACAFE ho¹t
®éng xuÊt khÈu ®ãng vai trß v« cïng quan träng bëi v× chØ th«ng qua ho¹t
®éng xuÊt khÈu míi cã thÓ tiªu thô ®îc s¶n phÈm, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n
xuÊt trång trät, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n, ®Æc
biÖt lµ æn ®Þnh, ph¸t triÓn vµ khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng quý b¸u ë vïng cao vµ
ph¸t triÓn æn ®Þnh vïng nói, ®iÒu ®ã cã ý nghÜa kinh tÕ, x· héi rÊt to lín. VÊn
®Ò ®Æt ra lµ ph¶i t×m ra gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña
VINACAFE. Qua thêi gian thùc tËp ë VINACAFE t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
“ Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu
cña tæng c«ng ty trong thêi gian tíi “. Víi môc ®Ých nghiªn cøu thùc tr¹ng
ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty trong thêi gian qua, t×m ra nh÷ng nguyªn
nh©n dÉn ®Õn thµnh c«ng vµ nh÷ng tån t¹i chñ yÕu cÇn kh¾c phôc. Tõ ®ã, ®Ò
xuÊt mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty. Néi
dung gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau:
PhÇn I: TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi sù nghiÖp
®æi míi cña ®Êt níc
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty cµ phª
ViÖt nam
PhÇn III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng
xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt nam
Th¬ng m¹i K3A - 08

-1-

LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn kim Dung

phÇn I
TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu
®èi víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc
I. Kh¸i niÖm, néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu:

1. Kh¸i niÖm:
XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ ho¹t ®éng kinh doanh bu«n b¸n ë ph¹m vi quèc
tÕ. §ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng hµnh vi bu«n b¸n riªng lÎ mµ lµ c¶ mét hÖ th...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
NguyÔn kim Dung
lêi nãi ®Çu
Ngµy nay, khi níc ta ®ang g¾ng tËp trung søc lùc ®Ó vît qua nh÷ng
khã kh¨n cña mét nÒn kinh nhá bÐ,c hËu, v¬n lªn ph¸t triÓn tíi nÒn kinh
c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, h¬n lóc nµo hÕt ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, giao lu
bu«n b¸n trao ®æi víi níc ngoµi, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß rÊt
quan träng trong chiÕn lîc ®æi míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. ChØ th«ng
qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu míi khai th¸c hÕt ®îc tiÒm n¨ng phong phó trong
nø¬c, t¹o ra ®îc héi ®Ó tiÕp xóc, tiÕp thu, häc hái kinh nghiÖm quý b¸u
khoa häc c«ng nghÖ còng nh ph¸t triÓn kinh cña c¸c níc kh¸c. ChÝnh
vËy, §¶ng vµ nhµ níc ta ®· chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ híng vÒ xuÊt khÈu
lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ hîp lý.
Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty phª ViÖt nam (VINACAFE)
kh«ng n»m ngoµi ý nghÜa ®ã. Tuy hµng n¨m ®ãng gãp gi¸ trÞ kim
ngh¹ch xuÊt khÈu so víi níc kh«ng lín, nhng ®èi víi VINACAFE ho¹t
®éng xuÊt khÈu ®ãng vai t v« cïng quan träng bëi chØ th«ng qua ho¹t
®éng xuÊt khÈu míi cã thÓ tiªu thô ®îc s¶n phÈm, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n
xuÊt trång trät, t¹o ra nhiÒu c«ng ¨n viÖc lµm t¨ng thu nhËp cho nh©n d©n, ®Æc
biÖt æn ®Þnh, ph¸t triÓn khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng quý b¸u ë vïng cao
ph¸t triÓn æn ®Þnh vïng nói, ®iÒu ®ã ý nghÜa kinh tÕ, héi rÊt to lín. VÊn
®Ò ®Æt ra ph¶i t×m ra gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña
VINACAFE. Qua thêi gian thùc tËp ë VINACAFE t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi:
Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu
cña tæng c«ng ty trong thêi gian tíi “. Víi môc ®Ých nghiªn cøu thùc tr¹ng
ho¹t ®éng xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty trong thêi gian qua, t×m ra nh÷ng nguyªn
nh©n dÉn ®Õn thµnh c«ng nh÷ng tån t¹i chñ yÕu cÇn kh¾c phôc. Tõ ®ã, ®Ò
xuÊt mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn ®Èy m¹nh xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty. Néi
dung gåm c¸c phÇn chñ yÕu sau:
PhÇn I: TÇm quan träng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®èi víi sù nghiÖp
®æi míi cña ®Êt níc
PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty phª
ViÖt nam
PhÇn III: Ph¬ng híng gi¶i ph¸p gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng
xuÊt khÈu ë Tæng c«ng ty cµ phª ViÖt nam
Th¬ng m¹i K3A - 08 - 1 -
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy XK tại VINACAFE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy XK tại VINACAFE - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thúc đẩy XK tại VINACAFE 9 10 87