Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C

§Æt vÊn ®Ò
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Tríc xu thÕ héi nhËp vµ ph¸t triÓn, ®Êt níc ta ®ang nç lùc thùc hiÖn thµnh c«ng
tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®Ó x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng
nghiÖp cã lùc lîng s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa t¬ng ®èi ph¸t triÓn phï hîp víi quan hÖ s¶n
xuÊt víi môc tiªu t¹o tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn cao h¬n híng tíi d©n giµu níc m¹nh x·
héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n dµi h¹n
mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®Æc biÖt n«ng nghiÖp vµ n«ng
th«n víi gÇn 75% d©n sè vµ tíi 70% lùc lîng lao ®éng c¶ níc lu«n lµ mèi quan t©m
hµng ®Çu trong c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. XuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét
níc n«ng nghiÖp l¹c hËu sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ, gÇn hai m¬i n¨m
thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi mµ §¹i héi VI ®· ®Ò ra, bé mÆt n«ng th«n ViÖt Nam ®· cã
nh÷ng bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc, kinh tÕ liªn tôc t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn, nÒn s¶n xuÊt
g¾n dÇn víi thÞ trêng tiªu thô c¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn biÕn tÝch cùc gi¶m dÇn tû träng
n«ng nghiÖp kÐm hiÖu qu¶, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng c¶i thiÖn.
Tuy nhiªn n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch: ®Êt
canh t¸c trªn ®Çu ngêi thÊp, thiÕu viÖc lµm, lao ®éng d thõa, kinh tÕ n«ng th«n cha ph¸t
triÓn v÷ng ch¾c nhiÒu hé n«ng d©n chËm ph¸t triÓn thu nhËp thÊp. Trong khi ®ã ®Þa bµn
n«ng th«n cã tû lÖ sinh cao, hµng n¨m cã thªm h¬n mét triÖu lao ®éng bæ sung, xu híng
®« thÞ ho¸, sù c¸ch biÖt ngµy cµng xa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n.
XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn ®ã còng nh nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· gÆp ph¶i trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cho thÊy ph¸t triÓn n«ng th«n tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, c¸c
ngµnh nghÒ nµy bao gåm c«ng nghiÖp nhÑ, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, nghÒ truyÒn thèng gia
truyÒn, ®Æc biÖt lµ viÖc chÕ biÕn n«ng s¶n nh÷ng ®iÒu nµy sÏ t¹o ra lèi tho¸t cho vßng
luÈn quÈn ®ãi nghÌo – t¨ng d©n sè – thiÕu viÖc lµm – tÖ n¹n x· héi – kÐm ph¸t triÓn
– ®êi sèng thÊp. §¶ng vµ Nhµ níc ®ang nç lùc thùc hiÖn thµnh c«ng nghÞ quyÕt VIII
mµ ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII ®Ò ra:” NhiÖm vô cÊp b¸ch hiÖn nay lµ ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi ph¬ng ch©m chuyÓn dÞch c¬
cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng gi¶m dÇn tû träng cña n«ng nghiÖp gi¸ trÞ thÊp rñi ro
cao sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã hiÖu qu¶ vµ phï hîp tõng vïng tõng ®Þa
1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C

ph¬ng têng ®¬n vÞ kinh tÕ, g¾n...
LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn Xu©n Kho¸t - Kinh tÕ 45C
§Æt vÊn ®Ò
1.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Tríc xu thÕ héi nhËp ph¸t triÓn, ®Êt níc ta ®ang lùc thùc hiÖn thµnh c«ng
tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®Ó x©y dùng níc ta thµnh mét níc c«ng
nghiÖp cã lùc lîng s¶n xuÊt x· héi chñ nghÜa t¬ng ®èi ph¸t triÓn phï hîp víi quan hÖ s¶n
xuÊt víi môc tiªu t¹o tiÒn ®Ò cho bíc ph¸t triÓn cao h¬n híng tíi d©n giµu níc m¹nh
héi c«ng b»ng d©n chñ v¨n minh. Trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh quèc d©n dµi h¹n
mäi thµnh phÇn kinh ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, ®Æc biÖt n«ng nghiÖp n«ng
th«n víi gÇn 75% d©n vµ tíi 70% lùc lîng lao ®éng c níc lu«n i quan t©m
hµng ®Çu trong c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng Nhµ níc. XuÊt ph¸t ®iÓm mét
níc n«ng nghiÖp c hËu sau nhiÒu n¨m chiÕn tranh tµn p nÆng nÒ, gÇn hai m¬i n¨m
thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi §¹i héi VI ®· ®Ò ra, t n«ng th«n ViÖt Nam ®·
nh÷ng bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc, kinh liªn tôc t¨ng trëng ph¸t triÓn, nÒn s¶n xuÊt
g¾n dÇn víi thÞ trêng tiªu thô cÊu kinh chuyÓn biÕn tÝch cùc gi¶m dÇn träng
n«ng nghiÖp kÐm hiÖu qu¶, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng c¶i thiÖn.
Tuy nhiªn n«ng th«n ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch: ®Êt
canh t¸c trªn ®Çu ngêi thÊp, thiÕu viÖc lµm, lao ®éng d thõa, kinh tÕ n«ng th«n cha ph¸t
triÓn v÷ng ch¾c nhiÒu n«ng d©n chËm ph¸t triÓn thu nhËp thÊp. Trong khi ®ã ®Þa bµn
n«ng th«ntû lÖ sinh cao, hµng n¨mthªm h¬n mét triÖu lao ®éngsung, xu híng
®« thÞ ho¸, sù c¸ch biÖt ngµy cµng xa gi÷a thµnh thÞ vµ n«ng th«n.
XuÊt ph¸t thùc tiÔn ®ã còng nh nhiÒu níc trªn thÕ giíi ®· gÆp ph¶i trong qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cho thÊy ph¸t triÓn n«ng th«n tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, c¸c
ngµnh nghÒ nµy bao gåm c«ng nghiÖp nhÑ, tiÓu tc«ng nghiÖp, nghÒ truyÒn thèng gia
truyÒn, ®Æc biÖt viÖc chÕ biÕn n«ng s¶n nh÷ng ®iÒu nµy t¹o ra lèi tho¸t cho vßng
luÈn quÈn ®ãi nghÌo – t¨ng d©n sè – thiÕu viÖc lµm – tÖ n¹n x· héi – kÐm ph¸t triÓn
®êi sèng thÊp. §¶ng Nhµ níc ®ang lùc thùc hiÖn thµnh c«ng nghÞ quyÕt VIII
ban chÊp hµnh trung ¬ng kho¸ VII ®Ò ra:” NhiÖm cÊp b¸ch hiÖn nay ®Èy m¹nh
c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n víi ph¬ng ch©m chuyÓn dÞch
cÊu kinh n«ng th«n theo híng gi¶m dÇn träng cña n«ng nghiÖp gi¸ trÞ thÊp rñi ro
cao sang c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ ch vô cã hiÖu qu phîp tõng vïng tõng ®Þa
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng các nghành nghề trên địa bàn xã Liêm Chính - TX Phủ Lý - tỉnh Hà Namư 9 10 969