Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña c«ng ty cæ
phÇn ®¹i th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua
I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty Cæ phÇn X©y Dùng §¹i Th¾ng thuéc UBND Thµnh Phè H¶i
Phßng lµ mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp Sè 4485/GP - TLDN
ngµy 08/07/1999 do UBND Thµnh phè H¶i Phßng cÊp. §¨ng ký kinh doanh
Sè 072027/GP§KKD ngµy 14/07/1999 do Së kÕ ho¹ch §Çu t Thµnh Phè H¶i
Phßng cÊp.
C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i : 152 T«n §øc Th¾ng – HuyÖn An D¬ng –
TP H¶i Phßng.
Cã tªn giao dÞch viÕt t¾t : §AI TH¡NG ISC.
§iÖn Tho¹i:031858325-031771689
Fax:03185825-031717689
2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã
t c¸ch ph¸p nh©n ®îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ níc, ®îc sö dông con
dÊu riªng theo thÓ thøc nhµ níc quy ®Þnh.
NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ:
- NhËn thÇu xËy dùng míi, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp: x©y dùng trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt, l¾p ®Æt c¸c hÖ thèng ®iÖn h¹
thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi.
- Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.
- Kinh doanh (nhËp khÈu) c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ giao th«ng,m¸y x©y dùng
vµ c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
- VËn t¶i hµng ho¸, thi c«ng san lÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp.
3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty
C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ hiÖn nay cña c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau:

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty cæ phÇn §¹i Th¾ng
Gi¸m ®èc

Phßng TCHC

§éi
XD
Sè 1

Phßng kÕ
ho¹ch kü thuËt

§éi
XD
Sè 2

Phßng tµi
chÝnh kÕ to¸n

Phßng Th¬ng
m¹i

§éi
XD
Sè 4

§éi
XD
Sè 3

Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong c«ng ty nh sau:
Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®øng ®Çu lµ Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ
kiªm Gi¸m ®èc lµ ngêi gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, lµ ®¹i diÖn
ph¸p nh©n cña C«ng ty tríc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toµn bé quyÒn lîi c¸n bé
c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Gióp gi¸m ®èc cßn cã phã gi¸m ®èc phô
tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh th¬ng m¹i.
- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh : Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn
qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c ph¬ng ¸n vÒ chÕ ®é,
chÝnh s¸ch lao ®éng, ®µo t¹o; híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n
tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty; theo dâi c«ng t¸c
ph¸p chÕ, tham mu ch...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Ch¬ng I
Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña c«ng ty cæ
phÇn ®¹i th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua
I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn
C«ng ty phÇn X©y Dùng §¹i Th¾ng thuéc UBND Thµnh Phè H¶i
Phßng lµ mét doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp Sè 4485/GP - TLDN
ngµy 08/07/1999 do UBND Thµnh phè H¶i Phßng cÊp. §¨ng kinh doanh
072027/GP§KKD ngµy 14/07/1999 do ho¹ch §Çu t Thµnh P H¶i
Phßng cÊp.
C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i : 152 T«n §øc Th¾ng – HuyÖn An D¬ng –
TP H¶i Phßng.
Cã tªn giao dÞch viÕt t¾t : §AI TH¡NG ISC.
§iÖn Tho¹i:031858325-031771689 Fax:03185825-031717689
2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty Cæ PhÇn §¹i Th¾ng
C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã
t c¸ch ph¸p nh©n ®îc tµi kho¶n t¹i ng©n hµng nhµ níc, ®îc dông con
dÊu riªng theo thÓ thøc nhµ níc quy ®Þnh.
NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ:
- NhËn thÇu xËy dùng i, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng
nghiÖp: x©y dùng trang thiÕt néi ngo¹i thÊt, l¾p ®Æt c¸c thèng ®iÖn
thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi.
- Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng.
- Kinh doanh (nhËp khÈu) c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ giao th«ng,m¸y x©y dùng
vµ c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp.
- VËn t¶i hµng ho¸, thi c«ng san p c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng
nghiÖp.
3.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty
C¬ cÊu cc bé m¸y qn trÞ hiÖn nay cña c«ng ty thÓ hiÖn qua ®å sau:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Thực trạng kế hoạch chiến lược tại cty CP Đại Thắng trong những năm qua 9 10 713