Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiền lương trong DNCN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Qu¶n trÞ nh©n lùc

Lêi nãi ®Çu
TiÒn l¬ng lu«n lµ vÊn ®Ò ®îc x· héi quan t©m, bëi ý nghÜa kinh tÕ x·
héi to lín cña nã. §èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng lu«n lµ nguån thu nhËp
quan träng nhÊt gióp hä ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh. §èi
víi mét doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng vèn lµ mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ
s¶n xuÊt vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt níc tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ ho¸ qu¸ tr×nh
ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng trong x· héi t¹o ra. V×
vËy, viÖc x©y dùng th¸ng l¬ng, quü l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng
lµm sao ®¶m b¶o sù ph©n phèi c©n b»ng cho ngêi lao ®éng trong x· héi
gióp hä cã thÓ sèng b»ng chÝnh tiÒn l¬ng cña m×nh vµ tiÒn l¬ng lµ ®éng
lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. §©y lµ ®iÒu hÕt søc quan
träng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp h¹t nh©n cña nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu vÒ
viÖc qu¶n lý vµ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Víi mong
muèn tõ nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕt vÒ mÆt lý luËn cña vÊn ®Ò tiÒn l¬ng ®·
häc ®îc vµ nghiªn cøu t¹i trêng, cïng víi nh÷ng thùc tiÔn vÒ c«ng t¸c tr·
l¬ng cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty ®Ó cã thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ råi ®a
ra mét sè ý kiÕn vÒ c«ng t¸c tra l¬ng t¹i C«ng ty DÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ
Néi.

NguyÔn §×nh Ph¬ng

Qu¶n trÞ nh©n lùc
PhÇn I
Néi dung vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng
trong c¸c Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp.

I. Kh¸i niÖm vµ ý nghÜa cña tiÒn l¬ng .
I.1 Kh¸i niÖm.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, tiÒn l¬ng lu«n ®îc coi
lµ mét bé phËn quan träng cña gi¸ trÞ hµng ho¸. Ngoµi ra, tiÒn l¬ng cßn
®ãng vai trß quan träng trong ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. VËy ®Ó hiÓu ®îc
tiÒn l¬ng chóng ta nghiªn cøu c¸c ®Þnh nghÜa vÒ tiÒn l¬ng sau:
• TiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tËp trung.
TiÒn l¬ng lµ mét phÇn thu nhËp quèc d©n ®îc biÓu hiÖn díi
h×nh thøc tiÒn tÖ, ®îc Nhµ níc ph©n phèi mét c¸ch cã kÕ ho¹ch cho nh©n
viªn c¨n cø vµo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng mµ mçi ngêi cèng hiÕn.
• TiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
§Æc biÖt lµ trong khu vùc s¶n xuÊt kinh doanh. tiÒn l¬ng lµ
mét sè lîng tiÒn tÖ m0µ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo
gi¸ trÞ søc lao ®éng, lµ hao phÝ trªn c¬ së tháa thuËn theo hîp ®ång lao
®éng.
• TiÒn l¬ng tèi thiÓu.
Lµ møc tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng lµm nh÷ng c«ng viÖc
gi¶n ®¬n nhÊt trong ®iÒu kiÖn lao ®éng b×nh thêng, bï ®¾p søc lao ®éng
gi¶n ®¬n vµ mét phÇn tÝch lòy, t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng.
• TiÒn l¬ng danh nghÜa.
§îc hiÓu lµ sè tiÒn mµ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi
lao ®é...
Qu¶n trÞ nh©n lùc
Lêi nãi ®Çu
TiÒn l¬ng lu«n vÊn ®Ò ®îc héi quan t©m, bëi ý nghÜa kinh
héi to lín cña nã. §èi víi ngêi lao ®éng tiÒn l¬ng lu«n nguån thu nhËp
quan träng nhÊt gióp hä ®¶m b¶o ®îc cuéc sèng b¶n th©n vµ gia ®×nh. §èi
víi mét doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng vèn mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ
s¶n xuÊt vµ ®èi víi nÒn kinh tÕ ®Êt níc tiÒn l¬ng lµ sù cô thÓ ho¸ qu¸ tr×nh
ph©n phèi cña c¶i vËt chÊt do chÝnh ngêi lao ®éng trong héi t¹o ra. V×
vËy, viÖc x©y dùng th¸ng l¬ng, quü l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng
lµm sao ®¶m b¶o ph©n phèi c©n b»ng cho ngêi lao ®éng trong héi
gióp thÓ sèng b»ng chÝnh tiÒn l¬ng cña m×nh tiÒn l¬ng ®éng
lùc thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n. §©y ®iÒu hÕt søc quan
träng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp h¹t nh©n cña nÒn kinh tÕ.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu
viÖc qu¶n lý vµ tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Víi mong
muèn nh÷ng kiÕn thøc hiÓu biÕtt luËn cña vÊn ®Ò tiÒn l¬ng ®·
häc ®îc vµ nghiªn cøu t¹i trêng, cïng víi nh÷ng thùc tiÔn c«ng t¸c tr·
l¬ng cho ngêi lao ®éng trong c«ng ty ®Ó thÓ ph©n tÝch ®¸nh gi¸ råi ®a
ra mét sè ý kiÕn c«ng t¸c tra l¬ng t¹i C«ng ty DÖt v¶i c«ng nghiÖp
Néi.
NguyÔn §×nh Ph¬ng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiền lương trong DNCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiền lương trong DNCN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiền lương trong DNCN 9 10 155