Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1237 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ng« ThÞ D¬ng - KD44

PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang kinh tÕ
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña
Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®îc coi lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n
xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt
nh thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®îc
hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së nguån lùc s½n cã cña m×nh. §ã chÝnh lµ c¶ mét
qu¸ tr×nh mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm, hµng
ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x·
héi nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng.
HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n
tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm vô quan träng cña c¸c
doanh nghiÖp lµ ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ trêng tõ ®ã cã ®Þnh híng
cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ thÞ trêng cÇn phï
hîp víi nhu cÇu thÞ trêng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i cña
níc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lµ sù khëi
®Çu trong viÖc triÒn khai ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®a ngµnh ch¨n nu«i
trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh Tr¬ng
¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Trong ®ã
ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i
c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lµ mét lo¹i h×nh ch¨n
nu«i phæ biÕn trong hé gia ®×nh ViÖt Nam lµ mét sè m« h×nh trang tr¹i, xÝ
nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt lµ nã phï hîp víi ®iÒu
kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña níc ta.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ng« ThÞ D¬ng - KD44

Ch¨n nu«i gµ lµ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n.
Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n
xuÊt thÞt vµ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n
cho 1 kg t¨ng träng thÊp vµ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng
cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n lîng thÞt cho ngµnh ch¨n nu«i nãi chung vµ
ngµnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gµ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng
®îc nhu cÇu thùc phÈm ngµy cµng cao trong x· héi c¶ vÒ sè lîng còng chÊt lîng s¶n phÈm. Ngµnh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ng« ThÞ D¬ng - KD44
PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò
1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh níc ta chuyÓn sang kinh
hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c thÞ trêng qu¶n cña
Nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ®îc coi lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n
xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt
nh thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®îc
hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ nguån lùc s½n cña m×nh. §ã chÝnh mét
qu¸ tr×nh mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®a ra nh÷ng s¶n phÈm, hµng
ho¸ phï p víi nhu cÇu cña thÞ trêng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña
héi nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng.
HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n
quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c
doanh nghiÖp c¸c ®¬n s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm quan träng cña c¸c
doanh nghiÖp lµ ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ trêng tõ ®ã cã ®Þnh híng
cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈmthÞ trêng cÇn phï
hîp víi nhu cÇu thÞ trêng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh.
Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i cña
níc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lµ sù khëi
®Çu trong viÖc triÒn khai ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®a ngµnh ch¨n nu«i
trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh Tr¬ng
¬ng §¶ng kho¸ VIII nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña ChÝnh trÞ. Trong ®ã
ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vµo ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i
c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lµ mét lo¹i h×nh ch¨n
nu«i phæ biÕn trong gia ®×nh ViÖt Nam mét h×nh trang tr¹i,
nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt phï hîp víi ®iÒu
kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña níc ta.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP gà giống thành phẩm tại cty giống gia cầm Lương Mỹ - Chương Mỹ - Hà Tây 9 10 830