Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, ¶nh hëng tÝch cùc vµ tiªu cùc tíi nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia nãi chung vµ ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng. Møc ®é ¶nh hëng
phô thuéc vµo tiÒm n¨ng, søc m¹nh cña b¶n th©n nÒn kinh tÕ mçi níc vµ chÝnh
s¸ch cña ChÝnh phñ. Trong nh÷ng n¨m qua, bé mÆt ®Êt níc ta cã nhiÒu thay
®æi, kinh kÕ ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn.
§ã lµ do ®Êt níc ta kÞp thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng
cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao, do ®ã
nhu cÇu mua s¾m hµng ho¸ còng ph¸t triÓn theo. Do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp
kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong c¬ chÕ míi sù
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t, v× vËy ®· cã nhiÒu doanh
nghiÖp kh«ng chÞu ®îc søc Ðp cña thÞ trêng ®· kh«ng ®øng v÷ng ®îc, nhng
còng cã nhiÒu doanh nghiÖp víi ®êng lèi kinh doanh ®óng ®¾n ®· vît qua ®îc
nh÷ng khã kh¨n ®ã, n¾m b¾t kÞp thêi c¬ héi, thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn míi
nªn ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn v÷ng vµng. Mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®ã cã
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u – DNNN thuéc Tæng C«ng ty MÝa ®êng IBé NN&PTNN- lµ mét trong nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo l©u n¨m vµ cã
uy tÝn trªn thÞ trêng song ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty hiÖn nay
gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mét mÆt do sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty, c¸c
h·ng s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong vµ ngoµi níc, mÆt kh¸c ph¶i kÓ ®Õn c«ng t¸c tæ
chøc ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, cÇn kh¾c phôc.
Trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc tÕ vÒ t×nh
h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, em chän ®Ò tµi: “BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u” cho ®å ¸n tèt
nghiÖp cña m×nh nh»m ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ®ång
thêi m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
C«ng ty.
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, môc lôc vµ danh môc tµi liÖu tham kh¶o, ®å
¸n ®îc chia lµ 3 ch¬ng.
Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn B¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty b¸nh kÑo
H¶i Ch©u
Ch¬ng 3: Ph¬ng híng vµ mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm
ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
V× thêi gian thùc tËp vµ kiÕn thøc cña m×nh cßn h¹n chÕ cho nªn kh«ng
tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt. Do vËy em mong nhËn ®îc sù gióp ®ì, chØ b¶...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
HiÖn nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang diÔn ra m¹nh mÏ, ¶nh h-
ëng tÝch cùc tiªu cùc tíi nÒn kinh cña mçi quèc gia nãi chung ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng. Møc ®énh hëng
phô thuéc vµo tiÒm n¨ng, søc m¹nh cña b¶n th©n nÒn kinh tÕ mçi níc vµ chÝnh
s¸ch cña ChÝnh phñ. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆt ®Êt níc ta nhiÒu thay
®æi, kinh ngµy cµng ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn.
§ã lµ do ®Êt níc ta kÞp thêi chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng
cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. §êi sèng nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao, do ®ã
nhu cÇu mua s¾m hµng ho¸ còng ph¸t triÓn theo. Do vËy mµ c¸c doanh nghiÖp
kh«ng ngõng hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Trong chÕ míi
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t, vËy ®· nhiÒu doanh
nghiÖp kh«ng chÞu ®îc søc Ðp cña thÞ trêng ®· kh«ng ®øng v÷ng ®îc, nhng
còng nhiÒu doanh nghiÖp víi ®êng lèi kinh doanh ®óng ®¾n ®· vît qua ®îc
nh÷ng khã kh¨n ®ã, n¾m b¾t kÞp thêi héi, thÝch nghi ®îc víi ®iÒu kiÖn míi
nªn ®· tån t¹i ph¸t triÓn v÷ng vµng. Mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®ã
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u – DNNN thuéc Tæng C«ng ty MÝa ®êng I-
NN&PTNN- mét trong nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt b¸nh kÑo l©u n¨m
uy tÝn trªn thÞ trêng song ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty hiÖn nay
gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, mét mÆt do sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c C«ng ty, c¸c
h·ng s¶n xuÊt b¸nh kÑo trong ngoµi níc, mÆt kh¸c ph¶i ®Õn c«ng t¸c
chøc ho¹t ®éng tiªu thô cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, cÇn kh¾c phôc.
Trªn kiÕn thøc ®· häc còng nh nh÷ng hiÓu biÕt thùc t×nh
h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, em chän ®Ò tµi: BiÖn ph¸p ®Èy m¹nh
ho¹t ®éng tiªu t s¶n phÈm ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cho ®å ¸n tèt
nghiÖp cña m×nh nh»m ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ t×nh nh tiªu thô s¶n phÈm ®ång
thêi m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô t¹i
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty bánh kẹo Hải Châu 9 10 974