Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty DAD

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Tiªu thô lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng cña mçi doanh
nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp ®ã ho¹t
®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng, lµ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ còng lµ kh©u ®Çu tiªn cña
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp sau mçi qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tiÕn hµnh viÖc b¸n s¶n phÈm ®Ó thu l¹i nh÷ng g× ®· bá ra vµ
cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Ta thÊy r»ng kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng
cã s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨n cø vµo
viÖc tiªu thô ®îc s¶n phÈm hay kh«ng. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn ho¸ tõ hµng sang tiÒn, nh»m thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hµng ho¸ s¶n
phÈm trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô bao gåm nhiÒu
ho¹t ®éng kh¸c nhau vµ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau: nh ho¹t ®éng nghiªn cøu
vµ dù b¸o thÞ trêng, x©y dùng m¹ng líi tiªu thô, tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng kho
tµng, x©y dùng ch¬ng tr×nh b¸n,... Muèn cho c¸c ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu¶ th×
ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n
phÈm, ®¶m b¶o cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp xóc mét c¸ch tèi ®a
víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, chiÕn th¾ng
trong c¹nh tranh vµ ®a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh.
Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu thô cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó ý
mét c¸ch ®óng møc, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp
nhµ níc vÉn cha hoµn toµn xo¸ bá ®îc c¸c ý niÖm vÒ tiªu thô tríc ®©y, viÖc tiªu
thô hoµn toµn do Nhµ níc thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ dùa vµo Nhµ níc gióp
®ì cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh x©y
dùng cho m×nh ch¬ng tr×nh thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o cho tiªu thô ®îc tèi ®a s¶n
phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt. Mét trong c¸c ch¬ng tr×nh ®ã chÝnh lµ ch¬ng tr×nh vÒ
x©y dùng c¸c biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp.

1

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, ®îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh
cña ThÇy gi¸o - TiÕn sü : NguyÔn Ngäc HuyÒn` vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c¸c
phßng chøc n¨ng trong c«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Tiªu thô lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vµ quan träng cña mçi doanh
nghiÖp khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp ®ã ho¹t
®éng trong nÒn kinh thÞ trêng, ®ãng vai t rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh
kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇu i gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu
dïng, kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt còngkh©u ®Çu tiªn cña
qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp sau mçi q
tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tiÕn hµnh viÖc b¸n s¶n phÈm ®Ó thu l¹i nh÷ng ®· ra
l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng nµy, doanh nghiÖp míi ®iÒu kiÖn më réng ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Ta thÊy r»ng kh«ng cã tiªu dïng tkh«ng
s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn kinh thÞ trêng th× ph¶i c¨n vµo
viÖc tiªu thô ®îc s¶n phÈm hay kh«ng. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh
chuyÓn ho¸ tõ hµng sang tiÒn, nh»m thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hµng ho¸ s¶n
phÈm trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô bao gåm nhiÒu
ho¹t ®éng kh¸c nhau vµ cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau: nh ho¹t ®éng nghiªn cøu
vµ dù b¸o thÞ trêng, x©y dùng m¹ng líi tiªu thô, tæ chøc vµ qu¶n lý hÖ thèng kho
tµng, x©y dùng ch¬ng tr×nh n,... Muèn cho c¸c ho¹t ®éng nµy cã hiÖu qu th×
ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n
phÈm, ®¶m b¶o cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp t tiÕp xóc mét c¸ch tèi ®a
víi c¸c kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, chiÕn th¾ng
trong c¹nh tranh vµ ®a doanh nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh.
Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu t cha ®îc c¸c doanh nghiÖp c ý
mét c¸ch ®óng møc, ®Æc biÖt c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c doanh nghiÖp
nhµ níc vÉn cha hoµn toµn xo¸ bá ®îc c¸c ý niÖm vÒ tiªu thô tríc ®©y, viÖc tiªu
thô hoµn toµn do Nhµ níc thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ dùa vµo Nhµ níc gióp
®ì cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i m×nh x©y
dùng cho m×nh ch¬ng tr×nh thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o cho tiªu thô ®îc tèi ®a s¶n
phÈm m×nh s¶n xuÊt. Mét trong c¸c ch¬ng tr×nh ®ã chÝnh lµ ch¬ng tr×nh vÒ
x©y dùng c¸c biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp.
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty DAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty DAD - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty DAD 9 10 884