Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Häc viÖn Tµi chÝnh

Môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh
thô tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng........3
I/ Tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp...........3
1. Tiªu thô s¶n phÈm............................................................................................3
2. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp...............5
II/ TÇm quan träng cña viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu ®èi
víi doanh nghiÖp..................................................................................................7
III/ Ph¬ng híng, biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu cña
doanh nghiÖp........................................................................................................9
1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu cña doanh
nghiÖp....................................................................................................................9
1.1. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng kinh doanh............................................9
1.2. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp........................................................11
2. Vai trß cña TCDN trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu
tiªu thô................................................................................................................15
3. Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu
cña doanh nghiÖp................................................................................................16
3.1. T¨ng cêng ®Çu t cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®iÒu tra, nhiªn cøu thÞ trêng.......16
3.2. Chó träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa....................................17
3.3. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp..........................................................17
3.4. Chó träng ®Çu t thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, kh«ng ngõng c¶i tiÕn
mÉu m· s¶n phÈm...............................................................................................18
3,5, Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ dÞch vô b¸n hµng..................................18
3.6.§Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng hãa vµ ¸p dông
c¸c ®ßn bÈy tµi chÝnh thóc ®Èy tiªu thô.............................................................20
3.7. C¸c biÖn ph¸phç trî cña nh...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Häc viÖn Tµi chÝnh
Môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................1
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh
thô tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng........3
I/ Tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp...........3
1. Tiªu thô s¶n phÈm............................................................................................3
2. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, dÞch vô cña doanh nghiÖp...............5
II/ TÇm quan träng cña viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu ®èi
víi doanh nghiÖp..................................................................................................7
III/ Ph¬ng híng, biÖn ph¸p ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu cña
doanh nghiÖp........................................................................................................9
1. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu cña doanh
nghiÖp....................................................................................................................9
1.1. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng kinh doanh............................................9
1.2. Nhãm nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp........................................................11
2. Vai trß cña TCDN trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu
tiªu thô................................................................................................................15
3. Mét sè biÖn pp c yÕu nh»m thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm t¨ng doanh thu
cña doanh nghiÖp................................................................................................16
3.1. T¨ng cêng ®Çu t cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®iÒu tra, nhiªn cøu thÞ trêng.......16
3.2. Chó träng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm hµng hãa....................................17
3.3. X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï hîp..........................................................17
3.4. Chó träng ®Çu t thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm, kh«ng ngõng c¶i tiÕn
mÉu m· s¶n phÈm...............................................................................................18
3,5, Tæ chøc tèt c«ng t¸c b¸n hµng vµ dÞch vô b¸n hµng..................................18
3.6.§Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng hãa vµ ¸p dông
c¸c ®ßn bÈy tµi chÝnh thóc ®Èy tiªu thô.............................................................20
3.7. C¸c biÖn ph¸phç trî cña nhµ níc................................................................20
Ch¬ng II:Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ doanh thu tiªu thô
s¶n phÈm cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt..................................................21
I/ Mét sè nÐt kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty..................................21
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty §iÖn c¬ Thèng NhÊt 21
2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty...............................22
3. Tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty....................................................22
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ SP tại cty Điện cơ Thống Nhất 9 10 510