Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi Më §Çu

Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm ®ãng vai trß rÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇu
nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ
còng lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Ta thÊy
r»ng kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng cã s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨n cø vµo viÖc cã tiªu thô dîc s¶n phÈm hay kh«ng.
Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ hµng sang tiÒn nh»m
thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ s¶n phÈm trong kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
Môc tiªu hµng ®Çu hiÖn nay mµ c¸c doanh nghiÖp theo ®uæi lµ lîi nhuËn.
VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng lµm ¨n cã
l·i trong ®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh
hiÖn nay. §iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, vµ doanh nghiÖp cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi thu håi ®îc vèn,
thu ®îc lîi nhuËn. Doanh nghiÖp l¹i sö dông vèn vµ lîi nhuËn thu ®îc ®Ó t¸i
s¶n xuÊt kinh doanh, chi tr¶ cho l¬ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c. Ngîc l¹i, nÕu
kh«ng tiªu thô ®îc, s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp sÏ bÞ ø ®äng, doanh nghiÖp
kh«ng thu ®îc vèn, kh«ng cã lîi nhuËn, ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt kinh doanh
kh«ng ®îc thùc hiÖn dÉn ®Õn thua lç vµ ph¸ s¶n.
HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta cßn cha chó träng vµ quan
t©m ®óng møc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, do ®ã viÖc tiªu thô s¶n phÈm gÆp
rÊt nhiÒu khã kh¨n. S¶n phÈm tiªu thô chËm, hµng n¨m lîng tån kho rÊt
nhiÒu,vèn kh«ng thu håi ®îc. C«ng ty Dîc LiÖu Trung ¦¬ng I còng lµ mét
trong sè ®ã.
Ngµnh Dîc ViÖt Nam còng nh ë nhiÒu níc kh¸c ®ang ®øng tríc nh÷ng
¸p lùc m¹nh mÏ n¹n thuèc nhËp lËu, thuèc gi¶ kÐm chÊt lîng tr«i næi trªn thÞ
trêng, ngµy cµng cã nhiÒu C«ng ty, XÝ nghiÖp níc ngoµi liªn doanh vµ ®¨ng
ký kinh doanh Dîc t¹i ViÖt Nam dÉn ®Õn m«i trêng c¹nh tranh trªn thÞ trêng
1

thuèc ®ang diÔn ra rÊt gay g¾t. T×nh h×nh ®ã ®ßi hái C«ng ty Dîc LiÖu Trung
¦¬ng I ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p phï hîp vµ hiÖu qu¶ ®Ó ®Èy
nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®Ó kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr êng, ®Ó chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, ®a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn lín
m¹nh, xøng ®¸ng lµ mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn cña ngµnh Dîc ViÖt
Nam.
Víi ý nghÜa khoa häc vµ thùc tiÔn ®ã, trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng
ty Dîc LiÖu Trung ¦¬ng I, em ®· ®i s©u nghiªn cøu vµ chän ®Ò tµi LËn v¨n
tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “ Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy...
Lêi Më §Çu
Trong nÒn kinh t trêng tiªu thô s¶n phÈm ®ãng vai t rÊt quan
träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm cÇu
nèi gi÷a s¶n xuÊt tiªu dïng, kh©u cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt
còng kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. Ta thÊy
r»ng kh«ng tiªu dïng th× kh«ng n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨nvµo viÖc tiªu thô dîc s¶n phÈm hay kh«ng.
Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ hµng sang tiÒn nh»m
thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ s¶n phÈm trong kinh doanh cña
doanh nghiÖp.
Môc tiªu hµng ®Çu hiÖn nay mµ c¸c doanh nghiÖp theo ®uæi lµ lîi nhuËn.
VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng thµnh c«ng lµm ¨n cã
l·i trong ®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t, tµi nguyªn khan hiÕm nh
hiÖn nay. §iÒu nµy hoµn toµn phô thuéc vµo ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña
doanh nghiÖp, vµ doanh nghiÖp cã tiªu thô ®îc s¶n phÈm míi thu håi ®îc vèn,
thu ®îc lîi nhuËn. Doanh nghiÖp l¹i dông vèn lîi nhuËn thu ®îc ®Ó t¸i
s¶n xuÊt kinh doanh, chi tr¶ cho l¬ng c¸c chi phÝ kh¸c. Ngîc l¹i, nÕu
kh«ng tiªu t ®îc, s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp ø ®äng, doanh nghiÖp
kh«ng thu ®îc vèn, kh«ng lîi nhuËn, ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt kinh doanh
kh«ng ®îc thùc hiÖn dÉn ®Õn thua lç vµ ph¸ s¶n.
HiÖn nay, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ë níc ta cßn cha chó träng quan
t©m ®óng møc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, do ®ã viÖc tiªu thô s¶n phÈm gÆp
rÊt nhiÒu khã kh¨n. n phÈm tiªu thô chËm, hµng n¨m lîng tån kho rÊt
nhiÒu,vèn kh«ng thu håi ®îc. C«ng ty Dîc LiÖu Trung ¦¬ng I còng mét
trong sè ®ã.
Ngµnh Dîc ViÖt Nam còng nh ë nhiÒu níc kh¸c ®ang ®øng tríc nh÷ng
¸p lùc m¹nh mÏ n¹n thuèc nhËp lËu, thuèc gi¶ kÐm chÊt lîng tr«i næi trªn t
trêng, ngµy cµng nhiÒu C«ng ty, nghiÖp níc ngoµi liªn doanh ®¨ng
kinh doanh Dîc t¹i ViÖt Nam dÉn ®Õn m«i trêng c¹nh tranh trªn thÞ trêng
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tiêu thụ sp tại cty dược liệu TƯ 9 10 439