Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1637 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta
®· chuyÓn sang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Víi
c¬ chÕ nµy ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã quyÒn tù chñ kinh
doanh,ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn c¬ chÕ nµy
còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi trong viÖc ®èi ®Çu
víi c¹nh tranh vµ buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh ®¹t
hiÖu qu¶ cao trong tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña m×nh.
C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long lµ c«ng ty ®îc thµnh lËp tõ trong
nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn (1958) víi bÒ dµy ho¹t ®éng l©u n¨m cña m×nh, c«ng
ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh kh¶ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng,
trë thµnh mét trong nh÷ng c¸nh chim ®Çu ®µn cña ngµnh c«ng nghiÖp may
ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty kh«ng ph¶i kh«ng
gÆp nh÷ng khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi sù híng dÉn
tËn t×nh cña thÇy GS.TS. Ph¹m Ngäc KiÓm ®· gióp em lùa chän ®Ò tµi: "Ph©n
tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Cæ phÇn may
Th¨ng Long giai ®o¹n 2000 - 2005" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c trang
bÞ trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· cè g¾ng hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy mét c¸ch
tèt nhÊt. Tuy nhiªn víi sù giíi h¹n trong kiÕn thøc, ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng sai lÇm vµ h¹n chÕ. V× vËy em mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt vµ chØ b¶o
cña c¸c thÇy c«.
Ngoµi lêi më ®Çu, ®Ò tµi cßn bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh

Vò ThÞ Thanh HuyÒn

Líp: Thèng kª 44QN

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Ch¬ng I
Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng long
- Tªn c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
- Tªn giao dÞch quèc tÕ: Thang Long Garment Company (Thaloga)
- Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty cæ phÇn
- C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn: Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam
- Ngµnh, nghÒ kinh doanh: may mÆc, gia c«ng may mÆc
-Trô së chÝnh: 250 Minh Khai - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi.
- Sè ®iÖn tho¹i: 84.4.8-623372
- Fax: 84.4.268340
- Trung t©m giao dÞch vµ giíi thiÖu s¶n phÈm: 39 Ng« QuyÒn Hµ Néi
- Chi nh¸nh Th¨ng Long t¹i H¶i Phßng: 174 Lª Lai - Ng« QuyÒn - Hµ
Néi.
- Tel: 84.31.48263
1. §iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh ra ®êi:
Sau khi hoµn thµnh c¬ b¶n c«ng viÖc kh«i phôc kinh tÕ, hµn...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®æi míi cña §¶ng Nhµ níc, nÒn kinh níc ta
®· chuyÓn sang vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Víi
c¬ chÕ nµy ®· t¹o ra cho c¸c doanh nghiÖp cña ViÖt Nam cã quyÒn tù chñ kinh
doanh,ph¸t huy ®îc tÝnh s¸ng t¹o cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn chÕ nµy
còng ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi trong viÖc ®èi ®Çu
víi c¹nh tranh buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kinh doanh ®¹t
hiÖu qu¶ cao trong tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña m×nh.
C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long c«ng ty ®îc thµnh lËp trong
nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn (1958) víi dµy ho¹t ®éng l©u n¨m cña m×nh, c«ng
ty ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh kh¶ng ®Þnh chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng,
trë thµnh mét trong nh÷ng c¸nh chim ®Çu ®µn cña ngµnh c«ng nghiÖp may
ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty kh«ng ph¶i kh«ng
gÆp nh÷ng khã kh¨n. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty cïng víi híng dÉn
tËn t×nh cña thÇy GS.TS. Ph¹m Ngäc KiÓm ®· gióp em lùa chän ®Ò tµi: "Ph©n
tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty phÇn may
Th¨ng Long giai ®o¹n 2000 - 2005" lµm chuyªn ®Ò thùc tËp.
B»ng nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· ®ù¬c trang
trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· g¾ng hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy mét c¸ch
tèt nhÊt. Tuy nhiªn víi giíi h¹n trong kiÕn thøc, ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái
nh÷ng sai lÇm h¹n chÕ. vËy em mong nhËn ®îc sù nhËn xÐt chØ b¶o
cña c¸c thÇy c«.
Ngoµi lêi më ®Çu, ®Ò tµi cßn bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
Ch¬ng II: Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña
C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m c¶i thiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh
Vò ThÞ Thanh HuyÒn Líp: Thèng kª 44QN
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tình hình SXKD của cty CP may Thăng Long giai đoạn 2000 - 2005 9 10 829