Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò tæ chøc
lao ®éng lµ mét trong nh÷ng c«ng viÖc thùc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh qu¶n
lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ môc tiªu vµ lµ yÕu tè quan träng
nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay .
ViÖc tæ chøc lao ®éng sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña
ngêi lao ®éng, lµm cho ngêi lao ®éng phÊn khëi hµo høng yªn t©m c«ng t¸c vµ
®¹t n¨ng suÊt chÊt lîng cao, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp lµ viÖc hÕt søc
cÇn thiÕt. V× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cÇn
ph¶i tæ chøc lao ®éng khoa häc, nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu
qu¶, tÝch luü vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt
søc lao ®éng .
Trong nh÷ng n¨m qua c¸c doanh nghiÖp nãi chung, ®èi víi doanh
nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng nãi riªng, c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ngµy cµng ®îc quan t©m h¬n, nh»m ®¸p øng kh«ng ngõng sù ®ßi hái cña c¬ chÕ thÞ trêng
vµ héi nhËp trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn, viÖc tæ chøc lao ®éng ®îc thÓ hiÖn
nh thÕ nµo võa ®¹t ®îc tÝnh khoa häc, ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao
®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh .
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn
Tña chïa(tØnh §iÖn Biªn) vµ víi mong muèn t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc tæ chøc lao
®éng nªn t«i chän ®Ò tµi " C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao
®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn Tña chïa " lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
ViÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña mét doanh
nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng ®Ó t×m ra c¸c thiÕu sãt nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p
hoµn chØnh lµ mét viÖc thùc sù khã kh¨n , v× ®ßi hái ph¶i cã ®iÒu kiÖn vµ c¸c
yÕu tè nh thêi gian nghiªn cøu , qu¸ tr×nh øng dông ®a vµo thö nghiÖm trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ c¬ së … Do vËy néi dung cña luËn v¨n viÕt lªn chñ

yÕu tËp trung ph©n tÝch mét sè vÊn ®Ò chÝnh lµ ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao
®éng , ®Þnh møc lao ®éng , tæ chøc vµ phôc n¬i lµm viÖc, ®µo t¹o vµ n©ng cao
tr×nh ®é mäi mÆt cho ngêi lao ®éng …
§Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn luËn v¨n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh :
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp : Th«ng qua ph¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp
hîp vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i Bu ®iÖn
huyÖn Tña chïa.
- Ph¬ng ph¸p thèng kª : §îc sö dông nh mét c«ng cô ph©n tÝch sã liÖu
®Ó minh ho¹ c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu .
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng ®îc thÓ hiÖn trong bµi viÕt nh sau :
* Ch¬ng 1 : Kh¸i qu¸t vÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng trong doanh n...
Lêi nãi ®Çu
§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò chøc
lao ®éng mét trong nh÷ng c«ng viÖc thùc cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh qu¶n
lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. §©y môc tiªu vµ lµ yÕu quan träng
nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay .
ViÖc tæ chøc lao ®éng sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña
ngêi lao ®éng, lµm cho ngêi lao ®éng phÊn khëi hµo høng yªn t©m c«ng t¸c vµ
®¹t n¨ng suÊt chÊt lîng cao, ®em l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp lµ viÖc hÕt søc
cÇn thiÕt. vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp cÇn
ph¶i chøc lao ®éng khoa häc, nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hiÖu
qu¶, tÝch luü vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt
søc lao ®éng .
Trong nh÷ng n¨m qua c¸c doanh nghiÖp nãi chung, ®èi víi doanh
nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng nãi riªng, c«ng t¸c chøc lao ®éng ngµy cµng ®-
îc quan t©m h¬n, nh»m ®¸p øng kh«ng ngõng sù ®ßi hái cña chÕ thÞ trêng
héi nhËp trong vµ ngoµi níc. Tuy nhiªn, viÖc tæ chøc lao ®éng ®îc thÓ hiÖn
nh thÕ nµo võa ®¹t ®îc tÝnh khoa häc, ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh cao
®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh .
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn
Tña chïa(tØnh §iÖn Biªn) víi mong muèn t×m hiÓu lÜnh vùc chøc lao
®éng nªn t«i chän ®Ò tµi " C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chøc lao
®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn Tña chïa " lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
ViÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña mét doanh
nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng ®Ó t×m ra c¸c thiÕu sãt nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p
hoµn chØnh mét viÖc thùc kkh¨n , ®ßi hái ph¶i ®iÒu kiÖn c¸c
yÕu nh thêi gian nghiªn cøu , qu¸ tr×nh øng dông ®a vµo thö nghiÖm trong
qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc Do vËy néi dung cña luËn v¨n viÕt lªn chñ
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tủa Chùa - Điện Biên 9 10 94