Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1282 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lêi nãi ®Çu

§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò tæ chøc lao ®éng lµ
mét trong nh÷ng c«ng viÖc thùc sù cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh qu¶n lý , ®iÒu hµnh
s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ môc tiªu vµ lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay .
ViÖc tæ chøc lao ®éng sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña ngêi lao
®éng , lµm cho ngêi lao ®éng phÊn khëi hµo høng yªn t©m c«ng t¸c vµ ®¹t n¨ng
suÊt chÊt lîng cao , ®em l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt .
V× vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cÇn ph¶i tæ chøc lao ®éng khoa häc ,
nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ , tÝch luü vµ ph¸t triÓn kinh tÕ ,
t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng .
Trong nh÷ng n¨m qua c¸c doanh nghiÖp nãi chung , ®èi víi doanh nghiÖp Bu chÝnh viÔn th«ng nãi riªng , c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ngµy cµng ®îc quan t©m
h¬n , nh»m ®¸p øng kh«ng ngõng sù ®ßi hái cña c¬ chÕ tù do ho¸ kinh tÕ vµ héi
nhËp trong vµ ngoµi níc . Tuy nhiªn , viÖc tæ chøc lao ®éng ®îc thÓ hiÖn nh thÕ
nµo võa ®¹t ®îc tÝnh khoa häc , ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®ang lµ
vÊn ®Ò bøc xóc ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh .
XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng khoa häc t¹i Bu ®iÖn
huyÖn TuÇn gi¸o - (tØnh §iÖn Biªn) vµ víi mong muèn t×m hiÓu vÒ lÜnh vùc tæ
chøc lao ®éng nªn t«i chän ®Ò tµi "C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc
lao ®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn TuÇn Gi¸o" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp .
ViÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng cña mét doanh nghiÖp
Bu chÝnh viÔn th«ng ®Ó t×m ra c¸c thiÕu sãt nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn chØnh
lµ mét viÖc thùc sù khã kh¨n, v× ®ßi hái ph¶i cã ®iÒu kiÖn vµ c¸c yÕu tè nh thêi
gian nghiªn cøu, qu¸ tr×nh øng dông ®a vµo thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
thùc tÕ c¬ së… Do vËy néi dung cña luËn v¨n viÕt lªn chñ yÕu tËp trung ph©n
tÝch mét sè vÊn ®Ò chÝnh lµ ph©n c«ng vµ hiÖp t¸c lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng,

LuËn v¨n tèt ngiÖp - Lß V¨n Khá - D2000/TC-QTKD-Häc viªn c«ng nghÖ BCVT

1

tæ chøc vµ phôc n¬i lµm viÖc, ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é mäi mÆt cho ngêi lao
®éng …
§Ó lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn luËn v¨n sö dông c¸c ph¬ng ph¸p nh :
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp: Th«ng qua ph¬ng ph¸p nµy ®Ó tËp hîp vµ ph©n
tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn TuÇn Gi¸o.
- Ph¬ng ph¸p thèng kª: §îc sö dông nh mét c«ng cô ph©n tÝch sè liÖu ®Ó minh
hä c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu .
Néi dung luËn v¨n gåm 3 ch¬ng ®îc thÓ hiÖn t...

§Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh th× vÊn ®Ò tæ chøc lao ®éng lµ
mét trong nh÷ng c«ng viÖc thùc cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh qu¶n , ®iÒu hµnh
s¶n xuÊt kinh doanh. §©y môc tiªu yÕu quan träng nhÊt ®èi víi c¸c
doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay .
ViÖc tæ chøc lao ®éng sao cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é cña ngêi lao
®éng , lµm cho ngêi lao ®éng phÊn khëi hµo høng yªn t©m c«ng t¸c vµ ®¹t n¨ng
suÊt chÊt lîng cao , ®em l¹i hiÖu qu¶ cho doanh nghiÖp lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt .
vËy trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt cÇn ph¶i chøc lao ®éng khoa häc ,
nh»m gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng hiÖu qu¶ , tÝch luü ph¸t triÓn kinh ,
t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng .
Trong nh÷ng n¨m qua c¸c doanh nghiÖp nãi chung , ®èi víi doanh nghiÖp B-
u chÝnh viÔn th«ng nãi riªng , c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng ngµy cµng ®îc quan t©m
h¬n , nh»m ®¸p øng kh«ng ngõng ®ßi hái cña chÕ do ho¸ kinh tÕ vµ héi
nhËp trong ngoµi níc . Tuy nhiªn , viÖc chøc lao ®éng ®îc thÓ hiÖn nh thÕ
nµo võa ®¹t ®îc tÝnh khoa häc , ®ång thêi ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh cao ®ang
vÊn ®Ò bøc xóc ®îc ®Æt ra ®èi víi c¸c nhµ qu¶n lý kinh doanh .
XuÊt ph¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c chøc lao ®éng khoa häc t¹i Bu ®iÖn
huyÖn TuÇn gi¸o - (tØnh §iÖn Biªn) víi mong muèn t×m hiÓu lÜnh vùc
chøc lao ®éng nªn t«i chän ®Ò tµi "C¸c biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chøc
lao ®éng t¹i Bu ®iÖn huyÖn TuÇn Gi¸o" lµm luËn v¨n tèt nghiÖp .
ViÖc tiÕn hµnh nghiªn cøu c«ng t¸c chøc lao ®éng cña mét doanh nghiÖp
Bu chÝnh viÔn th«ng ®Ó t×m ra c¸c thiÕu sãt nh»m ®a ra c¸c gi¶i ph¸p hoµn chØnh
mét viÖc thùc kkh¨n, ®ßi hái ph¶i ®iÒu kiÖn c¸c yÕu nh thêi
gian nghiªn cøu, qu¸ tr×nh øng dông ®a vµo thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt
thùc Do vËy néi dung cña luËn v¨n viÕt lªn chñ yÕu tËp trung ph©n
tÝch mét vÊn ®Ò chÝnh ph©n c«nghiÖp t¸c lao ®éng, ®Þnh møc lao ®éng,
LuËn v¨n tèt ngiÖp -
L ß V¨ n K há
- D2000/TC-QTKD-Häc viªn c«ng nghÖ BCVT
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức lao động tại Bưu điện Tuần Giáo 9 10 202