Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

khoa khoa häc qu¶n lý

lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ quan
liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc vµ thùc hiÖn CNHH§H ®Êt níc. §iÒu ®ã ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ rÊt to lín, thu nhËp cña ngêi lao
®éng t¨ng nhanh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn, x· héi ngµy cµng ®îc ph¸t
triÓn. Do vËy vÊn ®Ò tiÒn l¬ng lu«n ®îc x· héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh tÕ x·
héi to lín cña nã. TiÒn l¬ng chÝnh lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng,
®ång thêi nã lµ mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng lµ mét
®éng lùc to lín ®Ó kÝch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc, lµm cho hä kh«ng ngõng
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. §èi víi c¸c
doanh nghiÖp, viÖc x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ tiÒn l¬ng sÏ gióp hä c¶i tiÕn kü thuËt,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm tõ ®ã gi¶m ®îc chi phÝ ®Çu vµo.
Trªn ph¹m vi toµn x· héi lµ sù cô thÓ ho¸ cña qu¸ tr×nh ph©n phèi thu
nhËp do chÝnh ngêi lao ®éng trong x· héi t¹o ra. V× vËy c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l¬ng, thu nhËp lu«n lµ chÝnh s¸ch träng t©m cña mçi quèc gia. C¸c chÝnh s¸ch
nµy ph¶i ®îc x©y dùng hîp lý sao cho tiÒn l¬ng b¶o ®¶m nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ
nhu cÇu vÒ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng, lµm cho tiÒn l¬ng thùc sù trë thµnh ®éng
lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, ®ång thêi ph¸t huy ®îc
thÕ m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó hä ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh
kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng.
Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ nhu cÇu quan träng cña tiÒn l¬ng trong mäi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc nªn em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc
tiÒn l¬ng ë C«ng ty VËt t - VËn t¶i - Xi m¨ng ".
KÕt cÊu cña bµi bao gåm:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng.
I. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng.
II. Nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng ë C«ng ty VËt t VËn t¶i- Xi m¨ng.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.

Sinh viªn thùc hiÖn:NguyÔn Xu©n TuÊn, Líp Qu¶n lý Kinh tÕ 39A

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

khoa khoa häc qu¶n lý

II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng cña c«ng ty.
III. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
Ch¬ng 3. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng ë C«ng ty VËt t - VËn t¶i - Xi m¨ng.
I. Nh÷ng ®Þnh híng chiÕn lîc cña c«ng ty.
II. Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
III. Mét sè kiÕn nghÞ.

Sinh viªn thùc hiÖn:NguyÔn Xu©n TuÊn, Líp Qu¶n lý Kinh tÕ 39A

2

LuËn...
LuËn v¨n tèt nghiÖp khoa khoa häc qu¶n lý
lêi nãi ®Çu
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh níc ta chuyÓn nÒn kinh quan
liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cãqu¶n lý cña nhµ níc vµ thùc hiÖn CNH-
H§H ®Êt níc. §iÒu ®ã ®em l¹i hiÖu qukinh tÕ rÊt to lín, thu nhËp cña ngêi lao
®éng t¨ng nhanh, ®êi sèng nh©n d©n ®îc c¶i thiÖn, héi ngµy cµng ®îc ph¸t
triÓn. Do vËy vÊn ®Ò tiÒn l¬ng lu«n ®îc héi quan t©m bëi ý nghÜa kinh
héi to lín cña nã. TiÒn l¬ng chÝnh lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng,
®ång thêi mét phÇn chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng mét
®éng lùc to lín ®Ó ch thÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc, lµm cho kh«ng ngõng
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt. §èi víi c¸c
doanh nghiÖp, viÖc x¸c ®Þnh ®óng chi phÝ tiÒn l¬ng gióp c¶i tiÕn thuËt,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm tõ ®ã gi¶m ®îc chi p ®Çu vµo.
Trªn ph¹m vi toµn héi thÓ ho¸ cña qu¸ tr×nh ph©n phèi thu
nhËp do chÝnh ngêi lao ®éng trong x· héi t¹o ra. V× vËy c¸c chÝnh s¸ch vÒ tiÒn l-
¬ng, thu nhËp lu«n chÝnh s¸ch träng t©m cña mçi quèc gia. C¸c chÝnh s¸ch
nµy ph¶i ®îc x©y dùng hîp lý sao cho tiÒn l¬ng b¶o ®¶m nhu cÇu vËt chÊt
nhu cÇu vÒ tinh thÇn cña ngêi lao ®éng, lµm cho tiÒn l¬ng thùc sù trë thµnh ®éng
lùc m¹nh thóc ®Èy ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, ®ång thêi ph¸t huy ®îc
thÕ m¹nh cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó hä ®øng v÷ng ®îc trong m«i trêng c¹nh tranh
kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ trêng.
Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nhu cÇu quan träng cña tiÒn l¬ng trong mäi qu¸
tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt níc nªn em chän ®Ò tµi "Hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc
tiÒn l¬ng ë C«ng ty VËt t - VËn t¶i - Xi m¨ng ".
KÕt cÊu cña bµi bao gåm:
Ch¬ng 1: Lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng.
I. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng.
II. Nh÷ng néi dung cña c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
III. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng.
Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng cña c«ng t¸cchøc tiÒn l¬ng ë C«ng ty VËt t -
VËn t¶i- Xi m¨ng.
I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty.
Sinh viªn thùc hiÖn:NguyÔn Xu©n TuÊn, Líp Qu¶n lý Kinh tÕ 39A
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Tổ chức tiền lương tại cty CP Vật tư - vận tải - ximăng 9 10 735