Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 1 lần
hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty
cÇu i th¨ng long

1

lêi giíi thiÖu
C«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng lµ mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng
trong c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghhiÖp. Nã cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp.TiÒn l¬ng lµ mét yÕu tè chi phÝ s¶n
xuÊt quan träng, lµ mét bé phËn cÊu thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
nhng l¹i lµ nguån thu chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. C¸c ®Æc ®iÓm trªn ®ßi hái khi
tæ chøc c«ng t¸c tiÒn l¬ng doanh nghiÖp ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ
nh÷ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng
V× vËy, trong doanh nghiÖp viÖc x©y dùng thang l¬ng, b¶ng l¬ng, quü l¬ng, ®Þnh møc l¬ng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng phï hîp ®¶m b¶o sù ph©n
phèi c«ng b»ng cho mäi ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, lµm cho tiÒn l¬ng thùc sù lµ ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n, kh«ng ngõng ®¶m
b¶o c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña ngêi lao ®éng vµ gia ®×nh hä lµ mét
viÖc cÇn thiÕt vµ cÊp b¸ch. Trªn c¬ së lý luËn trªn vµ thùc tÕ thu thËp ®îc trong
qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng Long I em ®· chän ®Ò tµi “Hoµn thiÖn
c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long ”
Víi môc ®Ých dïng nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiÒn l¬ng, em ph©n tÝch vµ
®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty cÇu Th¨ng
Long I, tõ ®ã t×m ra nh÷ng mÆt cÇn ph¸t huy, nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc ®Ó ®a
ra nh÷ng ph¬ng híng, gi¶i ph¸p cho c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng c¸c h×nh thøc tr¶
l¬ng cã hiÖu qu¶. Bè côc ®Ò tµi cã ba phÇn:

Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng trong doanh
nghiÖp
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty cÇu I
Th¨ng Long
2

Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty cÇu I Th¨ng Long

3

ch¬ng I: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tiÒn l¬ng
trong c¸c doanh nghiÖp
I. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng:
1. Mét sè kh¸i niªm vÒ tiÒn l¬ng:
Cïng víi c¸c thêi kú vµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc kinh tÕ kh¸i niÖm tiÒn l¬ng ®îc quan niÖm theo c¸c c¸ch kh¸c nhau.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng søc lao ®éng ®îc nh×n nhËn lµ mét thø hµng ho¸
®Æc biÖt vµ do ®ã tiÒn l¬ng chÝnh lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng, lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi
sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi lao ®éng tu©n theo c¸c quy luËt cña c¬ chÕ thÞ
trêng.
MÆc dï, tiÒn l¬ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng dï ph¶i tu©n theo c¸c quy luËt
gi¸ trÞ, quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu (v× tiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ søc lao ®éng)
... ®Æc biÖt cßn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p nhng...
hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty
cÇu i th¨ng long
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Trả lương tại cty cầu 1 Thăng Long 9 10 951