Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn lưu động

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Môc lôc

Néi dung
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn
lu ®éng

1.1 – Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn lu ®éng :
1.1.1 Kh¸i niÖm cña vèn lu ®éng
1.1.2 §Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng
1.1.3 Ph©n lo¹i vèn lu ®éng
1.1.3.1- Ph©n lo¹i theo vai trß tõng lo¹i vèn lu ®éng trong qóa
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
1.1.3.2- Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo h×nh th¸i biÓu hiÖn
1.1.3.3- Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn
1.1.3.4- Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh
1.2 – C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng
1.2.1 ph¬ng ph¸p trùc tiÕp
1.2.2 Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp
1.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
1.3.1- Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng
1.3.2- Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng
1.3.3- HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng
1.3.4- Hµm lîng vèn lu ®éng
1.3.5- Møc doanh lîi vèn lu ®éng
1.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng
1.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn
1.4.2 – Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷
1.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶
1.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c

Trang
4
7
7
7
9
10
10
11
12
13
14
14
17
18
18
19
19
20
20
20
21
25
27
28

Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn lu
®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng- tæng c«ng
ty xi m¨ng viÖt nam

2.1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty
2.1.1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t
kü thuËt xi m¨ng – Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam
2.1.2 – Mét sè ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty

Qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng

30
30
30
31

Kho¸ luËn tèt nghiÖp

Mai Quang Hîp

2.1.2.1– Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng
ty
2.1.2.2- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty
2.1.2.3– §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu bé m¸y tæ chøc
2.1.2.4- §Æc ®iÓm vÒ vèn cña C«ng ty
2.2 – Thùc tr¹ng qu¶n trÞ Vèn lu ®éng cña C«ng ty vËt t kü thuËt
Xi m¨ng
2.2.1 – C¬ cÊu Vèn lu ®éng
2.2.2 – C¬ cÊu nguån Vèn lu ®éng
2.3 – Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty
2.4 – Néi dung qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty
2.4.1 – Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn
2.4.2 – Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷
2.4.3 – Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶
2.4.4 – Qu¶n trÞ vèn lu ®éng kh¸c
2.5 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i
C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn
qu¶n trÞ Vèn lu ®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt Xi m¨ng
3.1 - §¸nh gi¸ u , nhîc ®iÓm cña qu¶n trÞ Vèn lu ®éng
3.1.1 - ¦u ®iÓm
3.1.2 – Nhîc ®iÓm
3.2 – Ph¬ng híng cña C«ng ty trong thêi gian tíi
3.2.1 – Ph¬ng híng cña C«ng ty trong s¶n xuÊt KD
3.2.2 – Ph¬ng híng vÒ qu¶n trÞ Vèn lu ®éng
3.3 – Mé...
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Môc lôc
Néi dung Trang
Lêi më ®Çu
4
Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ vèn
lu ®éng
7
1.1 Kh¸i qu¸t chung vÒ vèn l u ®éng :
7
1.1.1 Kh¸i niÖm cña vèn lu ®éng
7
1.1.2 §Æc ®iÓm cña vèn lu ®éng
9
1.1.3 Ph©n lo¹i vèn lu ®éng
10
1.1.3.1- Ph©n lo¹i theo vai trß tõng lo¹i vèn lu ®éng trong qóa
tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh
10
1.1.3.2- Ph©n lo¹i vèn lu ®éng theo h×nh th¸i biÓu hiÖn
11
1.1.3.3- Ph©n lo¹i theo quan hÖ së h÷u vÒ vèn
12
1.1.3.4- Ph©n lo¹i theo nguån h×nh thµnh
13
1.2 C¸c ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu Vèn lu ®éng
14
1.2.1 ph¬ng ph¸p trùc tiÕp
14
1.2.2 Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp
17
1.3 - C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
18
1.3.1- Tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng
18
1.3.2- Møc tiÕt kiÖm vèn lu ®éng
19
1.3.3- HiÖu suÊt sö dông vèn lu ®éng
19
1.3.4- Hµm lîng vèn lu ®éng
20
1.3.5- Møc doanh lîi vèn lu ®éng
20
1.4 Néi dung qu¶n trÞ Vèn l u ®éng
20
1.4.1 Qu¶n trÞ vèn b»ng tiÒn
21
1.4.2 Qu¶n trÞ hµng tån kho dù tr÷
25
1.4.3 Qu¶n trÞ kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶
27
1.4.4 Qu¶n trÞ vèn l u ®éng kh¸c
28
Ch¬ng 2: thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn lu
®éng t¹i C«ng ty vËt t kü thuËt xi m¨ng- tæng c«ng
ty xi m¨ng viÖt nam
30
2.1 - Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty
30
2.1.1 - Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty vËt t
kü thuËt xi m¨ng Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt nam
30
2.1.2 Mét sè ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty
31
Qu¶n trÞ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn lưu động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn lưu động - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn lưu động 9 10 119