Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kho¸LuËn t«t nghiÖp

Khoa QTKD

Lêi nãi ®Çu
§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc lµ ph¶i cã vèn. Cã hai nguån vèn: Vèn tù cã vµ vèn ®i vay, vËy qu¶n trÞ vµ
®iÒu hµnh vÒ tû lÖ gi÷a hai lo¹i vèn nµy nh thÕ nµo lµ hîp lý vµ cã hiÖu qu¶?
Ngoµi ra, vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc mµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan
t©m. Trong nhiÒu diÔn ®µn vµ trong c«ng luËn ë níc ta, ngêi ta bµn rÊt nhiÒu vÒ
vÊn ®Ò vèn cña doanh nghiÖp. T×nh tr¹ng khã kh¨n trong kinh doanh cña doanh
nghiÖp, lîi nhuËn thÊp, hµng ho¸ tiªu thô chËm, kh«ng ®æi míi d©y chuyÒn s¶n
xuÊt... Xu thÕ toµn cÇu ho¸ th× viÖc mét quèc gia héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ Toµn
cÇu sÏ nh thÕ nµo ? c¬ b¶n phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp së t¹i. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ nguån n¨ng lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp
tiÕp tôc v÷ng bíc trªn con ®êng héi nhËp kinh tÕ. MÆt kh¸c, nh÷ng chØ tiªu ®¸nh
gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nh: Vèn... tr×nh ®é kü thuËt, c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, kü n¨ng c¹nh tranh, bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt, lîi nhuËn.
§Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã th× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo
®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn cña m×nh?
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kiÕn thøc cña m×nh vµo
nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp, c«ng ty cÇu
75 - thuéc tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i lµ mét
DNNN thuéc Bé GTVT ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc nh trªn nªn vÊn ®Ò ®Æt
ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty lµ cÇn ph¶i lµm g× ®Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn
®Ò trªn nh»m ®a doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn
hiÖn nay.
§øng tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã, sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu
75 thuéc tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i, cïng víi
sù híng dÉn cña thÇy gi¸oTS NguyÔn §¾c Th¾ng, c¸c c«, chó vµ c¸c anh, chÞ
trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi:
“Mét sè vÊn ®Ò vÒ vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cÇu 75 thuéc
Tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i” .
Em hy väng r»ng, víi bµi viÕt nµy m×nh cã thÓ chØ ra ®îc nh÷ng tån t¹i
trong c«ng ty, trªn c¬ së ®ã nh»m ®a ra nh÷ng ý kiÕn, kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng
cao h¬n n÷a vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty.
Víi bè côc cña kho¸ luËn ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
1

Kho¸LuËn t«t nghiÖp

Khoa QTKD

Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong c¸c doanh
nghiÖp hiÖn n...
Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD
Lêi nãi ®Çu
§Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®-
îc ph¶i vèn. hai nguån vèn: Vèn vèn ®i vay, vËy qu¶n trÞ
®iÒu hµnh gi÷a hai lo¹i vèn nµy nh thÕ nµo hîp hiÖu qu¶?
Ngoµi ra, vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn t¹i c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc mµ c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp quan
t©m. Trong nhiÒu diÔn ®µn trong c«ng luËn ë níc ta, ngêi ta bµn rÊt nhiÒu
vÊn ®Ò vèn cña doanh nghiÖp. T×nh tr¹ng khã kh¨n trong kinh doanh cña doanh
nghiÖp, lîi nhuËn thÊp, ng ho¸ tiªu thô chËm, kh«ng ®æi míi d©y chuyÒn s¶n
xuÊt... Xu thÕ toµn cÇu ho¸ th× viÖc mét quèc gia héi nhËp vµo nÒn kinh Toµn
cÇu nh thÕ nµo ? b¶n phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh
nghiÖp t¹i. Kh¶ng c¹nh tranh nguånng lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp
tiÕp tôc v÷ng bíc trªn con ®êng héi nhËp kinh tÕ. MÆt kh¸c, nh÷ng chØ tiªu ®¸nh
gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh a doanh nghiÖp nh: Vèn... tr×nh ®é thuËt, c«ng
nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, n¨ng c¹nh tranh, m¸y chøc s¶n xuÊt, lîi nhuËn.
§Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã th× vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm thÕo
®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn cña m×nh?
Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá kiÕn thøc cña m×nh vµo
nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiªô qu¶ dông vèn t¹i doanh nghiÖp, c«ng ty cÇu
75 - thuéc tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Giao Th«ng VËn t¶i mét
DNNN thuéc GTVT ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc nh trªn nªn vÊn ®Ò ®Æt
ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty cÇn ph¶i lµm ®Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn
®Ò trªn nh»m ®a doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn
hiÖn nay.
§øng tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã, sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu
75 thuéc tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i, cïng víi
híng dÉn cña thÇy gi¸oTS NguyÔn §¾c Th¾ng, c¸c c«, chó c¸c anh, chÞ
trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tµi:
Mét vÊn ®Ò vèn n©ng cao hiÖu qu¶ dông vèn t¹i C«ng ty cÇu 75 thuéc
Tæng c«ng ty c«ng tr×nh giao giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i .
Em hy väng r»ng, víi bµi viÕt nµy nh thÓ chØ ra ®îc nh÷ng tån t¹i
trong c«ng ty, trªn ®ã nh»m ®a ra nh÷ng ý kiÕn, kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng
cao h¬n n÷a vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty.
Víi bè côc cña kho¸ luËn ®îc chia thµnh 3 ch¬ng:
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: Vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại cty cầu 75 thuộc Tổng cty cầu GT 8 - Bộ GTVT 9 10 865