Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ trêng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ph¶i trùc
diÖn víi m«i trêng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p vµ nhiÒu rñi ro. NÕu nh
tríc ®©y (trong thêi kú bao cÊp) chóng ta kh«ng chÊp nhËn c¸c quy luËt cung - cÇu,
quy luËt gi¸ trÞ, quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ, quy luËt c¹nh tranh,... th× ngµy nay, khi
chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng chóng ta ®· ph¶i chÊp nhËn nh÷ng quy luËt ®ã nh mét sù
tÊt yÕu kh¸ch quan. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho m«i trêng kinh doanh rÊt s«i ®éng vµ
phøc t¹p, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ph©n tÝch ®îc ®Çy ®ñ vÒ m«i trêng
kinh doanh míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. Mét sù nhËn biÕt ®Çy ®ñ vÒ ®èi thñ
c¹nh tranh, nh÷ng c¬ héi, nh÷ng nguy c¬ vÒ phÝa m«i trêng còng nh ®iÓm m¹nh vµ
®iÓm yÕu cña c¸c ®èi t¸c vµ cña chÝnh b¶n th©n m×nh sÏ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc
môc tiªu ®Ò ra. Qu¶n trÞ chiÕn lîc hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp lµm râ tÇm quan träng
cña viÖc chó träng nhiÒu h¬n ®Õn viÖc ph©n tÝch m«i trêng vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc
liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®iÒu kiÖn m«i trêng.
XÐt trªn gi¸c ®é vÜ m« cña mét quèc gia ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tæng hîp vÒ kinh tÕ
- chÝnh trÞ - v¨n ho¸.... th× cÇn ph¶i cã môc tiªu chiÕn lîc phï hîp míi cã thÓ ®¹t ®îc
môc ®Ých mong muèn, ngîc l¹i ho¹ch ®Þnh mét chiÕn lîc kh«ng ®óng sÏ ®a ®Êt níc
vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vµ kinh tÕ rèi ren vÒ chÝnh trÞ sÏ tôt hËu l¹i so víi thÕ giíi
xung quanh.
XÐt trªn gi¸c ®é vi m« doanh nghiÖp còng ph¶i cã mét chiÕn lîc kinh doanh
thÝch øng víi nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®æi thñ c¹nh tranh kh¸c. Cã
nh thÕ c¸c môc tiªu ®Ò ra míi cã c¬ së khoa häc ®Ó thùc hiÖn.
Lµ mét sinh viªn thùc tËp ë C«ng ty X©y l¾p - VËt t - VËn t¶i S«ng §µ 12 thuéc
Tæng c«ng ty x©y dùng thuû ®iÖn S«ng §µ, qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu em thÊy
r»ng ®iÒu quan t©m lín nhÊt cña C«ng ty lµ cã mét ®êng ®i ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc
liÖt vµ sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt. ChÝnh ®iÒu nµy ®· th«i thóc em
nghiªn cøu vµ m¹nh d¹n chän luËn v¨n tèt nghiÖp " Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m
1

gãp phÇn hoµn thiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ë C«ng ty X©y l¾p VËt t - VËn t¶i S«ng §µ 12", nh»m gãp thªm ý kiÕn cña m×nh vµo qu¸ tr×nh x©y dùng
chiÕn lîc kinh doanh ë C«ng ty.
LuËn v¨n cã kÕt cÊu gåm ba phÇn:
PhÇn I: Lý luËn c¬ b¶n vÒ x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp
trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
PhÇn II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng x©...
Lêi më ®Çu
HiÖn nay, kinh doanh trong chÕ thÞ trêng phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ph¶i trùc
diÖn víi m«i trêng kinh doanh ngµy cµng biÕn ®éng, phøc t¹p nhiÒu rñi ro. NÕu nh
tríc ®©y (trong thêi bao cÊp) chóng ta kh«ng chÊp nhËn c¸c quy luËt cung - cÇu,
quy luËt gi¸ trÞ, quan hµng ho¸ tiÒn tÖ, quy luËt c¹nh tranh,... t ngµy nay, khi
chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng chóng ta ®· ph¶i chÊp nhËn nh÷ng quy luËt ®ã nh mét sù
tÊt yÕu kh¸ch quan. ChÝnh ®iÒu nµy lµm cho m«i trêng kinh doanh rÊt s«i ®éng vµ
phøc t¹p, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t vµ ph©n tÝch ®îc ®Çy ®ñ vÒ m«i trêng
kinh doanh míi thÓ tån t¹i ph¸t triÓn ®îc. Mét nhËn biÕt ®Çy ®ñ ®èi thñ
c¹nh tranh, nh÷ng c¬ héi, nh÷ng nguy vÒ phÝa m«i trêng còng nh ®iÓm m¹nh
®iÓm yÕu cña c¸c ®èi t¸c cña chÝnh b¶n th©n m×nh gióp doanh nghiÖp ®¹t ®îc
môc tiªu ®Ò ra. Qu¶n trÞ chiÕn lîc hiÖn ®¹i gióp doanh nghiÖp lµm tÇm quan träng
cña viÖc chó träng nhiÒu h¬n ®Õn viÖc ph©n tÝch m«i trêng vµ ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn lîc
liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®iÒu kiÖn m«i trêng.
XÐt trªn gi¸c ®é vÜ m« cña mét quèc gia ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu tæng hîp kinh
- chÝnh trÞ - v¨n ho¸.... th× cÇn ph¶i môc tiªu chiÕn lîc phîp míi thÓ ®¹t ®îc
môc ®Ých mong muèn, ngîc l¹i ho¹ch ®Þnh mét chiÕn lîc kh«ng ®óng ®a ®Êt níc
vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ngkinh rèi ren chÝnh trÞ tôt hËu l¹i so víi thÕ giíi
xung quanh.
XÐt trªn gi¸c ®é vi doanh nghiÖp còng ph¶i mét chiÕn lîc kinh doanh
thÝch øng víi nÒn kinh tÕ vµ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c ®æi thñ c¹nh tranh kh¸c. Cã
nh thÕ c¸c môc tiªu ®Ò ra míi cã c¬ së khoa häc ®Ó thùc hiÖn.
mét sinh viªn thùc tËp ë C«ng ty X©y l¾p - VËt t - VËn t¶i S«ng §µ 12 thuéc
Tæng c«ng ty x©y dùng thuû ®iÖn S«ng §µ, qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t vµ t×m hiÓu em thÊy
r»ng ®iÒu quan t©m lín nhÊt cña C«ng ty mét ®êng ®i ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt
kinh doanh, ®Ó thÓ tån t¹i ph¸t triÓn trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng khèc
liÖt ph¸t triÓn nh b·o cña khoa häc thuËt. ChÝnh ®iÒu nµy ®· th«i thóc em
nghiªn cøu m¹nh d¹n chän luËn v¨n tèt nghiÖp " Mét biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m
1
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược KD tại cty xây lắp - vật tư - vận tải Sông Đà 12 9 10 314