Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
QTKD – K5TX

NguyÔn ThÞ Hîp –

më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu ®Ò tµi
Trong bèi c¶nh cña nÒn kinh tÕ c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay mét
doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng kh«ng thÓ bÞ ®éng tríc nh÷ng thay ®æi cña m«i
trêng. Mét doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng ch¾c ch¾n ph¶i biÕt m×nh ®ang lµm g×
?, m×nh sÏ lµm g× ? vµ nÕu lµm nh vËy th× kÕt qu¶ sÏ lµ g× ?. §Ó tr¶ lêi ®îc nh÷ng
c©u hái trªn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh chø kh«ng ph¶i b»ng c¶m
tÝnh mét c¸ch chñ quan.
§· tõ l©u c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®· cã ®îc tÇm nh×n xa vµ réng trong
kinh doanh vµ hä ®· chøng tá sù thµnh c«ng cña hä b»ng viÖc chiÕm lÜnh ®îc
phÇn lín c¸c thÞ trêng “bÐo bë” t¹i c¸c níc së t¹i. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, vÊn ®Ò bÞ ®éng tríc biÕn ®éng cña m«i trêng, chËm biÕn ®æi,
kh«ng cã tÇm nh×n xa vÉn lu«n tån t¹i ë nhiÒu doanh nghiÖp. T¹i sao c¸c doanh
nghiÖp níc ngoµi l¹i cã ®îc mét sù linh ho¹t trong kinh doanh ®Õn nh vËy? C©u
tr¶ lêi ®ã lµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi khi bíc ch©n vµo mét thÞ trêng
míi ®Òu ®îc trang bÞ nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh nhÊt ®Þnh.
ChÝnh v× nh÷ng lý do trªn, cho nªn viÖc tiÕp xóc víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ
chiÕn lîc kinh doanh lµ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi
chung vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh th¬ng m¹i nãi riªng.

2. Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých mang l¹i mét kiÕn thøc kh¸i qu¸t vÒ
viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh ë mét doanh nghiÖp võa vµ nhá. Qua
®ã, bíc ®Çu ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ®Õn
n¨m 2010 t¹i C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp.
Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh
nghiÖp 1µ kinh doanh vÒ mÆt th¬ng m¹i lªn viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh

-1-

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
QTKD – K5TX

NguyÔn ThÞ Hîp –

doanh ®Ó ph¸t triÓn 1©u dµi lµ rÊt cÇn thiÕt vµ 1µ yÕu tè quan träng ®èi víi C«ng
ty gióp C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn 1©u dµi.

3. Ph¹m vi vµ ®èi tîng nghiªn cøu.
§Ò tµi tËp trung vµo
“Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh t¹i C«ng
ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp”
ChÝnh v× vËy vÒ tÝnh chi tiÕt trong ph¹m vi cña bµi viÕt kh«ng thÓ bao
gåm ®ñ.
§èi tîng nghiªn cøu lµ C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp.
Thêi gian kh¶o s¸t tõ ngµy 17 th¸ng 2 cho tíi nay.

4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
§Ò tµi sö dông c¸c ph¬ng ph¸p sau: Duy vËt biÖn chøng, ®iÒu tra, ph©n
tÝch vµ m« h×nh minh häa.

5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi
Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn vµ danh mô...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NguyÔn ThÞ Hîp
QTKD K5TX
më ®Çu
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i nghiªn cøu ®Ò tµi
Trong bèi c¶nh cña nÒn kinh c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay t
doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng kh«ng thÓ ®éng tríc nh÷ng thay ®æi cña m«i
trêng. Mét doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng ch¾c ch¾n ph¶i biÕt m×nh ®ang lµm g×
?, m×nh sÏ lµm g× ? vµ nÕu lµm nh vËy th× kÕt qu¶ sÏ lµ g× ?. §Ó tr¶ lêi ®îc nh÷ng
c©u hái trªn ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh chø kh«ng ph¶i b»ng c¶m
tÝnh mét c¸ch chñ quan.
§· tõ l©u c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®· cã ®îc tÇm nh×n xa vµ réng trong
kinh doanh ®· chøng thµnh c«ng cña b»ng viÖc chiÕm lÜnh ®îc
phÇn lín c¸c thÞ trêng “bÐo bë” t¹i c¸c níc t¹i. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, vÊn ®Ò ®éng tríc biÕn ®éng cña m«i trêng, chËm biÕn ®æi,
kh«ng tÇm nh×n xa vÉn lu«n tån t¹i ë nhiÒu doanh nghiÖp. T¹i sao c¸c doanh
nghiÖp níc ngoµi l¹i ®îc mét linh ho¹t trong kinh doanh ®Õn nh vËy? C©u
tr¶ lêi ®ã hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi khi bíc ch©n vµo mét thÞ trêng
míi ®Òu ®îc trang bÞ nh÷ng chiÕn lîc kinh doanh nhÊt ®Þnh.
ChÝnh nh÷ng do trªn, cho nªn viÖc tiÕp xóc víi nh÷ng kiÕn thøc
chiÕn lîc kinh doanh lµ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi
chung vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh th¬ng m¹i nãi riªng.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu
§Ò tµi ®îc nghiªn cøu víi môc ®Ých mang l¹i mét kiÕn thøc kh¸i qu¸t
viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh doanh ë mét doanh nghiÖp võa nhá. Qua
®ã, bíc ®Çu ®Ò xuÊt mét biÖn ph¸p nh»m x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh ®Õn
n¨m 2010 t¹i C«ng ty TNHH DÞch vô Hç trî Doanh nghiÖp.
Ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña C«ng ty TNHH DÞch trî Doanh
nghiÖp kinh doanh mÆt th¬ng m¹i lªn viÖc x©y dùng mét chiÕn lîc kinh
- 1 -
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược kinh doanh tại cty TNHH Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 9 10 23