Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1024 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi giíi thiÖu

Tríc kia trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung c¸c doanh nghiÖp ho¹t
®éng theo c¸c chØ tiªu, kÕ ho¹ch do Nhµ níc ®Æt ra do vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cha cao. MÆt kh¸c do s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu nªn
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng kh«ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m vµ chó träng.
NhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp lóc nµy lµ hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt
ra.
Ngµy nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng quyÒn tù chñ kinh doanh ®îc trao
cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy søc s¸ng
t¹o, n¨ng lùc cña m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. H¬n
thÕ n÷a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu, ®· gia
nhËp khu vùc mËu dÞch tù do (AFTA), diÔn ®µn hîp t¸c ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng (APEC), ®ang trong tiÕn tr×nh gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi
(WTO). V× vËy m«i trêng kinh doanh cã sù c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt, mçi
ngµnh, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng phï hîp víi
yªu cÇu thùc tÕ vµ thÝch nghi ®îc víi sù biÕn ®æi cña thÞ trêng. Yªu cÇu ®ã ®Æt
ra cho mçi doanh nghiÖp, c«ng ty ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao
nhÊt ®ång thêi cã thÓ lµm chñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
ChiÕn lîc kinh doanh lµ mét c«ng cô cã thÓ biÕn nh÷ng môc tiªu, dù
®Þnh cña doanh nghiÖp trë thµnh hiÖn thùc, hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng híng ®i cña
doanh nghiÖp phï hîp víi m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. C«ng ty
TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn c¬ khÝ Hµ Néi lµ mét thùc thÓ kinh tÕ còng
ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh doanh nh vËy. ViÖc t¸ch ra khái m«i trêng
kinh doanh lµ kh«ng thÓ. §Ó cã ®îc thÕ chñ ®éng trong kinh doanh, chñ ®éng
trong s¶n xuÊt, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, dù ®o¸n vµ chíp ®îc
thêi c¬ kinh doanh trªn thÞ trêng chØ trong tho¸ng chèc còng ®ñ lµm thay ®æi
sè phËn vµ vÞ thÕ cña c«ng ty th× chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng sÏ phÇn nµo ®ã
hç trî tÝch cùc cho c«ng ty thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh.

SV: TrÇn §øc Th¾ng

Líp C«ng nghiÖp 44 A

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
NhËn thÊy tÇm quan träng cña thÞ trêng ®èi víi c¸c c«ng ty, ®Æc biÖt lµ
thÞ trêng ®Çu ra cho c¸c s¶n phÈm. T«i ®· triÓn khai x©y dùng ®Ò tµi: "X©y
dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng cña C«ng ty TNHH Nhµ níc mét thµnh
viªn c¬ khÝ Hµ Néi trong giai ®o¹n 2005-2015".
B»ng c¸ch vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trªn ghÕ nhµ trêng, kÕt hîp
víi nh÷ng kiÕn thøc thu thËp ®îc trong thùc tÕ t«i hy väng sÏ gióp ®îc phÇn
nµo ®ã trong viÖc x©y dùng chiÕn lîc kinh doanh...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Lêi giíi thiÖu
Tríc kia trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung c¸c doanh nghiÖp ho¹t
®éng theo c¸c chØ tiªu, ho¹ch do Nhµ níc ®Æt ra do vËy hiÖu qu¶ s¶n xuÊt
kinh doanh cha cao. MÆt kh¸c do s¶n xuÊt kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu nªn
viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng kh«ng ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m c träng.
NhiÖm cña c¸c doanh nghiÖp lóc nµy hoµn thµnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Æt
ra.
Ngµy nay trong nÒn kinh thÞ trêng quyÒn tù chñ kinh doanh ®îc trao
cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy søc s¸ng
t¹o, n¨ng lùc cña m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. H¬n
thÕ n÷a nÒn kinh ViÖt Nam ®ang trong xu thÕ héi nhËp toµn cÇu, ®· gia
nhËp khu vùc mËu dÞch do (AFTA), diÔn ®µn hîp t¸c ch©u ¸ Th¸i B×nh D-
¬ng (APEC), ®ang trong tiÕn tr×nh gia nhËp chøc th¬ng m¹i thÕ giíi
(WTO). vËy m«i trêng kinh doanh c¹nh tranh gay g¾t, khèc liÖt, mçi
ngµnh, mçi doanh nghiÖp ph¶i t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng phï hîp víi
yªu cÇu thùc tÕ thÝch nghi ®îc víi sù biÕn ®æi cña thÞ trêng. Yªu cÇu ®ã ®Æt
ra cho mçi doanh nghiÖp, c«ng ty ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao
nhÊt ®ång thêi cã thÓ lµm chñ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.
ChiÕn lîc kinh doanh mét c«ng cã thÓ biÕn nh÷ng môc tiªu,
®Þnh cña doanh nghiÖp trë thµnh hiÖn thùc, hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng híng ®i cña
doanh nghiÖp p hîp víi m«i trêng kinh doanh ®Çy biÕn ®éng. C«ng ty
TNHH Nhµ níc mét thµnh viªn khÝ Néi mét thùc thÓ kinh còng
ho¹t ®éng trong m«i trêng kinh doanh nh vËy. ViÖc t¸ch ra khái m«i trêng
kinh doanh kh«ng thÓ. §Ó ®îc thÕ chñ ®éng trong kinh doanh, chñ ®éng
trong s¶n xuÊt, n¾m b¾t ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, ®o¸n chíp ®îc
thêi kinh doanh trªn thÞ trêng chØ trong tho¸ng chèc còng ®ñ lµm thay ®æi
phËn thÕ cña c«ng ty th× chiÕn lîc ph¸t triÓn thÞ trêng phÇn nµo ®ã
hç trî tÝch cùc cho c«ng ty thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh cña m×nh.
SV: TrÇn §øc Th¾ng Líp C«ng nghiÖp 44 A
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược phát triển thị trường ở cty TNHH nhà nước 1 thành viên cơ khí HN giai đoạn 2005 - 2015 9 10 782