Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1401 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do
§¶ng khëi xíng vµ l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan
träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng … ®Æc
biÖt lµ ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ
trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. Tõ chç c¸c doanh nghiÖp nhµ nuíc gi÷ vÞ
trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng cã
c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng
c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n, ph¶i tù lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh danh theo c¬ chÕ thÞ trêng.
Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh
doanh cña c«ng ty, nã lu«n thay ®æi, ph¸ vì sù cøng nh¾c cña c¸c kÕ ho¹ch
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i ho¹ch ®Þnh vµ triÓn khai
mét c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi
cña m«i trêng kinh doanh, ®ã lµ chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu híng héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi th× muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c
doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa mµ
ph¶i cã kh¶ n¨ng v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã u thÕ c¹nh
tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh vµ c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi hä cã lîi
thÕ c¹nh tranh dµi h¹n mµ m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam mµ c¶ ®èi víi c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qóa tr×nh ®Æt
t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®Æt ra lµ: lµm sao doanh
nghiÖp cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn lµ kh¶ n¨ng cã h¹n cña
m×nh vµ ®ßi hái v« h¹n cña thÞ trêng kh«ng chØ b©y giê mµ c¶ cho t¬ng lai.
Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy lµ môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh
doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn lîc s¶n phÈm cã
vÞ trÝ, vai trß v« cïng quan träng, nã lµ c¬ së ®Ó x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c
chiÕn lîc vµ kÕ ho¹ch kh¸c nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn, chiÕn lîc gi¸, chiÕn
lîc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp…
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn
s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®·

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
biÕt ch¨m lo ph¸t huy c¸c nh©n tè néi lùc ®Ó vît qua c¸c thö th¸ch cña thêi
kú chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. Víi
môc tiªu trë thµnh mét trong nh÷ng ...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
lêi nãi ®Çu
NÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau h¬n 15 n¨m thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi do
§¶ng khëi xíng l·nh ®¹o, ®Êt níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu quan
träng trªn mäi lÜnh vùc kinh tÕ, héi, ®èi ngo¹i, an ninh quèc phßng ®Æc
biÖt ®· chuyÓn nÒn kinh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh t
trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. chç c¸c doanh nghiÖp nhµ nuíc gi÷
trÝ ®éc t«n trong s¶n xuÊt kinh doanh, theo mÖnh lÖnh hµnh chÝnh, kh«ng
c¹nh tranh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ chØ lµ h×nh thøc, sang ph¸t triÓn mäi lo¹i h×nh
doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh vËn hµnh theo c thÞ trêng
c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ch to¸n, ph¶i lo mäi kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt kinh danh theo c¬ chÕ thÞ trêng.
Ngµy nay m«i trêng kinh doanh cã sù ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng kinh
doanh cña c«ng ty, lu«n thay ®æi, p cøng nh¾c cña c¸c ho¹ch
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò ®Æt ra ph¶i ho¹ch ®Þnh triÓn khai
mét c«ng ho¹ch ho¸ h÷u hiÖu ®ñ linh ho¹t øng phã víi nh÷ng thay ®æi
cña m«i trêng kinh doanh, ®ã chiÕn lîc kinh doanh. §Æc biÖt trong xu h-
íng héi nhËp kinh khu vùc thÕ giíi th× muèn tån t¹i ph¸t triÓn, c¸c
doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ph¶i ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng néi ®Þa
ph¶i kh¶ n¨ng v¬n ra thÞ trêng quèc tÕ. VËy lµm thÕ nµo ®Ó u thÕ c¹nh
tranh h¬n ®èi thñ c¹nh tranh c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi thñ khi lîi
thÕ c¹nh tranh dµi h¹n m×nh kh«ng cã? Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp
ViÖt Nam ®èi víi c¸c c«ng ty lín trªn thÕ giíi trong suèt qóa tr×nh ®Æt
t×nh huèng vµ t×m gi¶i ph¸p, cã mét c©u hái lu«n ®Æt ra lµ: lµm sao doanh
nghiÖp thÓ gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn gi÷a mét bªn kh¶ n¨ng h¹n cña
m×nh ®ßi hái h¹n cña thÞ trêng kh«ng chØ b©y giê cho t¬ng lai.
Gi¶i quyÕt ®îc m©u thuÉn Êy môc tiªu cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh
doanh. Trong chiÕn lîc chung cña toµn doanh nghiÖp, chiÕn lîc s¶n phÈm
trÝ, vai trß cïng quan träng, ®Ó x©y dùng thùc hiÖn c¸c
chiÕn lîckÕ ho¹ch kh¸c nh: chiÕn lîc ®Çu t ph¸t triÓn, chiÕn lîc gi¸, chiÕn
lîc ph©n phèi vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ lµ mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc chuyªn
s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i b¸nh kÑo. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®·
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XD chiến lược SP tại cty bánh kẹo Hải Hà giai đoạn 2005 - 2008 9 10 8