Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng nông sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 1269 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môc lôc.
Trang
Lêi nãi ®Çu

3

Ch¬ng 1:
Nh÷ng
I.vÊn ®Ò
Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
c¬ b¶n
1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt khÈu:
vÒ ho¹t
2. Vai
®éng trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu.
3. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu
xuÊt
khÈu vµ
4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu
kinh
5. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa
doanh

II. Vai trß cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt khÈu hµng
n«ng s¶n.

4
4
4
4
8
10
16
22

1. §Æc ®iÓm cña mÆt hµng n«ng s¶n.

22

2. §Æc ®iÓm thÞ trêng hµng n«ng s¶n thÕ giíi
3. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n ë ViÖt Nam

24
26

Ch¬ng ii:
Thùc
tr¹ng
I. Giíi
thiÖu s¬ l1. Tªn gäi, trô së, nguån vèn cña c«ng ty
2. LÞch
sö3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty
h×nh
4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c«ng ty
5. Néi
dung ho¹t
II .Thùc
tr¹ng
ho¹t
1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña c«ng ty.
2. C¬ cÊu hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty.
3. ChÊt lîng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty.
4. Gi¸ c¶ hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty
-1-

36
36
36
36
37
39
40
41
42
45
48
51

5. C«ng t¸c thu mua t¹o nguån hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty.
6. C«ng t¸c thu thËp th«ng tin, t×m kiÕm thÞ trêng cña c«ng ty
7. ThÞ trêng tiªu thô hµng n«ng s¶n cña c«ng ty
8. C«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty
III. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu n«ng s¶n cña
c«ng ty.
1. Thµnh tùu.
2. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n
Ch¬ng III :
Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt
khÈu hµng n«ng s¶n cña c«ng ty VILEXIM trong thêi gian tíi .
I. §Þnh híng ph¸t triÓn cña c«ng ty giai ®äan 2001 - 2005.
II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ.
A. Gi¶i ph¸p ®èi víi c«ng ty
1. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu thËp th«ng tin, nghiªn cøu thÞ trêng vµ xóc
tiÕn th¬ng m¹i
2. Lùa chän thÞ trêng träng ®iÓm.
3. X©y dùng chÝnh s¸ch s¶n phÈm thÝch hîp.
4. §Èy m¹nh x©m nhËp thÞ trêng
5. Huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinhdoanh
6. Tæ chøc tèt c«ng t¸c thu mua hµng xuÊt khÈu.
7. §Çu t vµo c«ng t¸c chÕ biÕn, b¶o qu¶n
8. N©ng cao chÊt lîng ngêi lao ®éng
B. KiÕn nghÞ víi nhµ níc.
1. §Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn hµng n«ng s¶n.
2. Trî gióp cho c«ng ty xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n.
3. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ qu¶n lý xuÊt khÈu
KÕt luËn
Tµi liÖu tham kh¶o

-2-

53
59
61
64
65
65
65

71
71
71
71
72
73
74
75
75
77
79
80
80
80
82
83
86
87

Lêi nãi ®Çu
Ngµy nay ho¹t ®éng xuÊt khÈu trë nªn v« cïng quan träng trong ho¹t ®éng
th¬ng m¹i ®èi víi bÊt kú mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi. Th«ng qua ho¹t ®éng
xuÊt khÈu, c¸c quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ cña m×nh trong...
Môc lôc.
Trang
Lêi nãi ®Çu
3
Ch¬ng 1:
Nh÷ng
vÊn ®Ò
c¬ b¶n
vÒ ho¹t
®éng
xuÊt
khÈu vµ
kinh
doanh
4
I. Kh¸i qu¸t chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
4
1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xuÊt khÈu: 4
2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 4
3. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu 8
4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu 10
5. Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng hãa 16
II. Vai trß cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ kinh doanh xuÊt khÈu hµng
n«ng s¶n.
22
1. §Æc ®iÓm cña mÆt hµng n«ng s¶n. 22
2. §Æc ®iÓm thÞ trêng hµng n«ng s¶n thÕ giíi 24
3. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu n«ng s¶n ë ViÖt Nam 26
Ch¬ng ii:
Thùc
tr¹ng
36
I. Giíi
thiÖu s¬ l-
36
1. Tªn gäi, trô së, nguån vèn cña c«ng ty 36
2. LÞch
sö h×nh
36
3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 37
4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c«ng ty 39
5. Néi
dung ho¹t
40
II .Thùc
tr¹ng
ho¹t
41
1. Kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng n«ng s¶n cña c«ng ty. 42
2. C¬ cÊu hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty. 45
3. ChÊt lîng hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty. 48
4. Gi¸ c¶ hµng n«ng s¶n xuÊt khÈu cña c«ng ty 51
-1-
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng nông sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng nông sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
ĐATN QUẢN TRỊ KINH DOANH: XK hàng nông sản 9 10 81