Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 1495 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
môc lôc
Lêi nãi ®Çu...........................................................................................................4
Ch¬ng 1: TÝn dông vµ rñi ro an toµn kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong ho¹t
®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i .......................................................6
I. Ng©n hµng vµ tÝn dông ng©n hµng ...................................................................6
1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i .................................................................6
1.1. Kh¸i niÖm NHTM.........................................................................................6
1.2. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña NHTM..............................................................7
2. TÝn dông ng©n hµng .........................................................................................8
2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng ....................................................................8
2.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng cña NHTM...................8
II. Rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM.............................10
1. Kh¸i niÖm rñi ro.............................................................................................11
2. C¸c lo¹i rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ......11
2.1. Rñi ro tÝn dông............................................................................................11
2.2. Rñi ro l·i suÊt..............................................................................................12
2.3 Rñi ro nguån vèn..........................................................................................12
2.4. Rñi ro hèi ®o¸i.............................................................................................13
2.5. Rñi ro trong thanh to¸n...............................................................................14
2.6. Rñi ro thuÇn tuý..........................................................................................15
2.7. Rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.................................................................15
3. Rñi ro tÝn dông...............................................................................................15
3.1. C¸c h×nh thøc cña rñi ro tÝn dông...............................................................15
3.1.1. Kh«ng thu ®îc l·i ®óng h¹n....................................................................15
3.1.2. Kh«ng thu ®îc vèn ®óng h¹n....................................
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
môc lôc
Lêi nãi ®Çu...........................................................................................................4
Ch¬ng 1: TÝn dông vµ rñi ro an toµn kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong ho¹t
®éng tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i .......................................................6
I. Ng©n hµng vµ tÝn dông ng©n hµng ...................................................................6
1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i .................................................................6
1.1. Kh¸i niÖm NHTM.........................................................................................6
1.2. C¸c chøc n¨ng chñ yÕu cña NHTM..............................................................7
2. TÝn dông ng©n hµng .........................................................................................8
2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng ....................................................................8
2.2. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi ho¹t ®éng cña NHTM...................8
II. Rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM.............................10
1. Kh¸i niÖm rñi ro.............................................................................................11
2. C¸c lo¹i rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i ......11
2.1. Rñi ro tÝn dông............................................................................................11
2.2. Rñi ro l·i suÊt..............................................................................................12
2.3 Rñi ro nguån vèn..........................................................................................12
2.4. Rñi ro hèi ®o¸i.............................................................................................13
2.5. Rñi ro trong thanh to¸n...............................................................................14
2.6. Rñi ro thuÇn tuý..........................................................................................15
2.7. Rñi ro mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n.................................................................15
3. Rñi ro tÝn dông...............................................................................................15
3.1. C¸c h×nh thøc cña rñi ro tÝn dông...............................................................15
3.1.1. Kh«ng thu ®îc l·i ®óng h¹n....................................................................15
3.1.2. Kh«ng thu ®îc vèn ®óng h¹n...................................................................15
3.1.3. Kh«ng thu ®ñ l·i.......................................................................................16
3.1.4. Kh«ng thu ®ñ vèn.....................................................................................16
3.2. C¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro.................................................................16
3.2.1. Nguyªn nh©n tõ m«i trêng kinh doanh ..................................................17
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: An toàn tín dụng đối với KT ngoài quốc doanh tại NH Công thương Đống Đa 9 10 898