Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1397 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

nguyÔn h÷u ninh

Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo kinh tÕ, lµ
mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o
ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi
nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu vÒ lîi nhuËn. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn lµ kim chØ
nam cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Muèn vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i
cã nh÷ng quyÕt s¸ch, chiÕn lîc phï hîp, kÞp thêi ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ
cña m×nh. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®a thµnh phÇn, nÕu chØ dùa
vµo kh¶ n¨ng cña m×nh vµ bá qua sù hç trî cña c¸c nguån lùc bªn ngoµi,
doanh nghiÖp khã cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc.
Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh lµ mét c«ng viÖc thêng xuyªn vµ v« cïng
cÇn thiÕt kh«ng nh÷ng ®èi víi chñ së h÷u doanh nghiÖp mµ cßn cÇn thiÕt ®èi
víi tÊt c¶ c¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp cã quan hÖ vÒ kinh tÕ vµ ph¸p
lý víi doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ ®îc ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh, chñ doanh
nghiÖp sÏ ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ thÝch hîp, sö dông mét c¸ch tiÕt
kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ vèn vµ c¸c nguån lùc; Nhµ ®Çu t cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n
víi sù lùa chän ®Çu t cña m×nh; c¸c chñ nî ®îc ®¶m b¶o vÒ kh¶ n¨ng thanh
to¸n cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n cho vay; Nhµ cung cÊp vµ kh¸ch
hµng ®¶m b¶o ®îc viÖc doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®Æt ra; c¸c c¬
quan qu¶n lý Nhµ níc cã ®îc c¸c chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng
nh hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®ång thêi kiÓm so¸t
®îc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b»ng ph¸p luËt.
B¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n lµ s¶n phÈm cuèi cïng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, tÊt
c¶ c¸c th«ng tin mµ kÕ to¸n cung cÊp ®Òu ®îc thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o tµi chÝnh
kÕ to¸n cuèi kú cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy mµ chóng ta cã thÓ coi hÖ
thèng b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét tÊm g¬ng ph¶n ¸nh toµn diÖn vÒ t×nh
h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ng vµ søc m¹nh cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm
nhÊt ®Þnh. Do ®ã, viÖc tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh kÕ to¸n mét c¸ch trung
thùc vµ kh¸ch quan sÏ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph©n tÝch chÝnh x¸c t×nh h×nh
tµi chÝnh cña doanh nghiÖp .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh vµ
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp
khoa tµi chÝnh – ng©n hµng

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

nguyÔn h÷u ninh

t¹i C«ng ty XNK thiÕt bÞ ®iÖn ¶nh - truyÒn h×nh , nhê cã sù gióp ®ì cña
gi¸o viªn híng dÉn vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n tµi vô, Ban qu¶n lý cña C«ng
ty, em ®· m...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nguyÔn h÷u ninh
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh t trêng, mçi doanh nghiÖp mét bµo kinh ,
mét ®¬n h¹ch to¸n ®éc lËp, tiÕn hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¹o
ra c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi
nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu lîi nhuËn. Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn kim chØ
nam cho mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Muèn vËy, doanh nghiÖp cÇn ph¶i
cã nh÷ng quyÕt s¸ch, chiÕn lîc phï hîp, kÞp thêi ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ
cña nh. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ t trêng ®a thµnh phÇn, nÕu chØ dùa
vµo kh¶ n¨ng cña m×nh qua sù trî cña c¸c nguån lùc bªn ngoµi,
doanh nghiÖp khã cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn ®îc.
Ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh mét c«ng viÖc thêng xuyªn cïng
cÇn thiÕt kh«ng nh÷ng ®èi víi chñh÷u doanh nghiÖp cßn cÇn thiÕt ®èi
víi tÊt c¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp quan kinh tÕ ph¸p
víi doanh nghiÖp. §¸nh gi¸ ®îc ®óng thùc tr¹ng tµi chÝnh, chñ doanh
nghiÖp ®a ra ®îc c¸c quyÕt ®Þnh kinh thÝch hîp, dông mét c¸ch tiÕt
kiÖm hiÖu qu¶ vèn c¸c nguån lùc; Nhµ ®Çu t quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n
víi lùa chän ®Çu t cña m×nh; c¸c chñ ®îc ®¶m b¶o vÒ kh n¨ng thanh
to¸n cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c kho¶n cho vay; Nhµ cung cÊp vµ kh¸ch
hµng ®¶m b¶o ®îc viÖc doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®Æt ra; c¸c c¬
quan qu¶n lý Nhµ níc ®îc c¸c chÝnh s¸ch ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi còng
nh trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång thêi kiÓm so¸t
®îc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b»ng ph¸p luËt.
B¸o c¸o tµi chÝnh to¸n s¶n phÈm cuèi cïng cña c«ng t¸c to¸n, tÊt
c¸c th«ng tin to¸n cung cÊp ®Òu ®îc thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o tµi chÝnh
to¸n cuèi cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy chóng ta cã thÓ coi
thèng o c¸o tµi chÝnh to¸n lµ mét tÊm g¬ng ph¶n ¸nh toµn diÖn t×nh
h×nh tµi chÝnh, kh¶ n¨ngsøc m¹nh cña mét doanh nghiÖp t¹i mét thêi ®iÓm
nhÊt ®Þnh. Do ®ã, viÖc tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh to¸n mét c¸ch trung
thùc vµ kh¸ch quan sÏ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ph©n tÝch chÝnh x¸c t×nh h×nh
tµi chÝnh cña doanh nghiÖp .
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh
®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña mét doanh nghiÖp, trong thêi gian thùc tËp
khoa tµi chÝnh – ng©n hµng
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty KD XNK thiết bị điện ảnh và TH 9 10 481