Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 3606 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Líp: KÕ to¸n 44B

LỜI MỞ ĐẦU
Trước ngưỡng cửa của tiến trình hội nhập kinh tế, để đứng vững trên thị
trường các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Một tất yếu họ
cần phải có uy tín với nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng…Đó sẽ là những
người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, tuy nhiên mục đích
quan tâm khác nhau với từng đối tượng: đối với chủ doanh nghiệp thì mục
đích quan tâm đến tình hình tài chính, để biết chính xác thực trạng tài chính
của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh, đối với các
chủ đầu tư là để có thể đưa ra các quyết định đầu tư, đối với đối tác là có nên
hợp tác hay không …..
Báo cáo tài chính cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho một người quan
tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên để có thể hiêủ được
tình hình cụ thể về tài chính thông qua hệ thống báo cáo Tài chính của doanh
nghiệp đó là điều không đơn giản. Vì vậy công tác phân tích tình hình tài
chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính có một ý nghĩa quan trọng, giúp
cho những người quan tâm biết được cụ thể về tình hình tài chính và những lĩnh
vực mà họ quan tâm.
Trong thời gian thực tập tại Chi Nhánh em đã chọn đề tài “ Phân tích
tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại Công Ty
TNHH Giao Nhận Hàng Hoá JuPiTer Pacific Chi nhánh Hà Nội” là nội
dung cho chuyên đề với mong muốn học hỏi được phần nào thực tế công tác
phân tích tình hình tài chính tại Chi nhánh.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán và sự chỉ
bảo nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn THS Lê Kim Ngọc giúp em hoàn thành
chuyên đề của mình. Tuy nhiên do thời gian và kiến thức có hạn nên bài viết
của em còn nhiều sai sót em mong được sự góp ý của thầy cô để bài viết của
mình hoàn thiện hơn.

Nội dung của bài chuyên đề được chia thành các phần sau:

NguyÔn ThÞ Lan

1

GVHD: ThS. Lª Kim Ngäc

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Líp: KÕ to¸n 44B
Lời Mở Đầu
Nội Dung Chính

Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế
toán của Chi nhánh.
Phần 2: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ qua hệ thống báo cáo tài
chính.
Phần 3: Một số giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Chi nhánh.
Kết Luận

NguyÔn ThÞ Lan

2

GVHD: ThS. Lª Kim Ngäc

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Líp: KÕ to¸n 44B

PHẦN I
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI
CHI NHÁNH
1 - Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh
Chi nhánh- Hà Nội là một bộ phận trực...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Líp: KÕ to¸n 44B
LỜI MỞ ĐẦU
Trước ngưỡng cửa của tiến trình hi nhập kinh tế, để đứng vững trên thị
trường các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cạnh tranh. Một tất yếu họ
cần phải có uy tín với nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng…Đó sẽ là những
người quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp, tuy nhiên mục đích
quan tâm khác nhau với từng đối tượng: đối với chủ doanh nghiệp thì mục
đích quan tâm đến tình hình tài chính, để biết chính c thực trạng tài chính
của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh, đối với các
chủ đầu để thể đưa ra các quyết định đầu tư, đối với đối tác nên
hợp tác hay không ..
Báo cáo tài chính cung cấp thông tin đầy đủ nhất cho một người quan
tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên để thể hiêủ được
tình hình cụ thể về tài chính thông qua hệ thống báo cáo Tài chính của doanh
nghiệp đó điều không đơn giản. vậy công tác phân tích tình hình tài
chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính một ý nghĩa quan trọng, giúp
cho những người quan tâm biết được cụ thể về tình hình tài chính và nhng lĩnh
vực mà h quan tâm.
Trong thời gian thực tập tại Chi Nhánh em đã chọn đề i Phân tích
tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính tại Công Ty
TNHH Giao Nhận Hàng Hoá JuPiTer Pacific Chi nhánh Nội nội
dung cho chuyên đvới mong muốn học hỏi được phần nào thực tế công tác
phân tích tình hình tài chính tại Chi nhánh.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng kế toán và sự chỉ
bảo nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn THS Lê Kim Ngọc giúp em hoàn thành
chuyên đề của mình. Tuy nhiên do thời gian kiến thức hạn nên bài viết
của em còn nhiều sait em mong được sự góp ý của thầy để bài viết của
mình hoàn thiện hơn.
Nội dung của bài chuyên đề được chia thành các phần sau:
NguyÔn ThÞ Lan GVHD: ThS. Lª Kim Ngäc
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo tài chính tại cty TNHH giao nhận HH Jupiter Pacific chi nhánh HN 9 10 424