Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC trong DN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1160 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m Ngäc Ba K37 - 21.16
Ch¬ng 1

Lý luËn chung vÒ tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o
tµi chÝnh trong doanh nghiÖp
1.1 Môc ®Ých, ý nghÜa, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c lËp BCTC
1.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa vµ yªu cÇu cña b¸o c¸o tµi chÝnh.
BCTC lµ ph¬ng ph¸p tæng hîp sè liÖu tõ c¸c sæ kÕ to¸n theo c¸c chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh cã hÖ thèng t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh
thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh
doanh, t×nh h×nh lu chuyÓn c¸c dßng tiÒn vµ t×nh h×nh vËn ®éng sö dông vèn
cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Do ®ã, BCTC võa lµ ph¬ng
ph¸p kÕ to¸n, võa lµ h×nh thøc thÓ hiÖn vµ chuyÓn t¶i th«ng tin kÕ to¸n tµi
chÝnh ®Õn nh÷ng ngêi sö dông ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ.
HÖ thèng BCTC cña c¸c doanh nghiÖp ®îc lËp víi môc ®Ých sau:
- Tæng hîp vµ tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nh h×nh tµi
s¶n, nguån vèn, c«ng nî, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n.
- Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸
t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú ho¹t ®éng ®· qua vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t¬ng lai.
BCTC cã ý nghÜa quan träng trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, thu hót sù
quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng ë bªn trong còng nh bªn ngoµi doanh nghiÖp.
Mçi ®èi tîng quan t©m ®Õn BCTC trªn mét gi¸c ®é kh¸c nhau, song nh×n
chung ®Òu nh»m cã ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh
phï hîp víi môc tiªu cña m×nh.
- Víi nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, BCTC cung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒ
t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n còng nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh
doanh sau mét kú ho¹t ®éng, trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ vµ ®Ò ra ®îc c¸c gi¶i ph¸p, quyÕt ®Þnh qu¶n lý kÞp thêi, phï hîp cho sù
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ph¹m Ngäc Ba K37 - 21.16

- Víi c¸c c¬ quan h÷u quan cña nhµ níc nh tµi chÝnh, ng©n hµng kiÓm
to¸n, thuÕ... BCTC lµ tµi liÖu quan träng trong viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t, híng
dÉn, t vÊn cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kinh tÕ
tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.
- Víi c¸c nhµ ®Çu t, c¸c nhµ cho vay BCTC gióp hä nhËn biÕt kh¶
n¨ng vÒ tµi chÝnh, t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, nguån vèn, kh¶ n¨ng
sinh lêi, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é rñi ro... ®Ó hä c©n
nh¾c, lùa chän vµ ®a ra quyÕt ®Þnh phï hîp.
- Víi nhµ cung cÊp, BCTC gióp hä nhËn biÕt kh¶ n¨ng thanh to¸n, ph¬ng thøc thanh t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ph¹m Ngäc Ba K37 - 21.16
Ch¬ng 1
Lý luËn chung vÒ tæ chøc lËp vµ ph©n tÝch b¸o c¸o
tµi chÝnh trong doanh nghiÖp
1.1 Môc ®Ých, ý nghÜa, yªu cÇu vµ nguyªn t¾c lËp BCTC
1.1.1. Môc ®Ých, ý nghÜa vµ yªu cÇu cña b¸o c¸o tµi chÝnh.
BCTC ph¬ng ph¸p tæng hîp liÖu c¸c to¸n theo c¸c chØ
tiªu kinh tæng hîp ph¶n ¸nh thèng t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh
thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp, t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh
doanh, t×nh h×nh lu chuyÓn c¸c dßng tiÒn t×nh h×nh vËn ®éng dông vèn
cña doanh nghiÖp trong mét thêi nhÊt ®Þnh. Do ®ã, BCTC võa ph¬ng
ph¸p to¸n, võa nh thøc thÓ hiÖn chuyÓn t¶i th«ng tin to¸n tµi
chÝnh ®Õn nh÷ng ngêi sö dông ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ.
HÖ thèng BCTC cña c¸c doanh nghiÖp ®îc lËp víi môc ®Ých sau:
- Tæng hîp tr×nh bµy mét c¸ch tæng qu¸t, toµn diÖn t×nh h×nh tµi
s¶n, nguån vèn, c«ng nî, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
doanh nghiÖp trong mét kú kÕ to¸n.
- Cung cÊp c th«ng tin kinh tÕ, tµi chÝnh chñ yÕu cho viÖc ®¸nh gi¸
t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi
chÝnh cña doanh nghiÖp trong kú ho¹t ®éng ®· qua vµ nh÷ng dù ®o¸n trong t-
¬ng lai.
BCTC cã ý nghÜa quan träng trong lÜnh vùc qu¶n lý kinh tÕ, thu hót
quan t©m cña nhiÒu ®èi tîng ë bªn trong còng nh bªn ngoµi doanh nghiÖp.
Mçi ®èi tîng quan t©m ®Õn BCTC trªn mét gi¸c ®é kh¸c nhau, song nh×n
chung ®Òu nh»m ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh
phï hîp víi môc tiªu cña m×nh.
- Víi nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, BCTC cung cÊp th«ng tin tæng hîp vÒ
t×nh h×nh tµi s¶n, nguån h×nh thµnh tµi s¶n còng nh t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh
doanh sau mét kú ho¹t ®éng, trªn c¬ së ®ã c¸c nhµ qu¶n lý sÏ ph©n tÝch ®¸nh
gi¸ ®Ò ra ®îc c¸c gi¶i ph¸p, quyÕt ®Þnh qu¶n kÞp thêi, phï p cho
ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t¬ng lai.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC trong DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC trong DN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Báo cáo TC trong DN 9 10 757