Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 1638 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng 1 Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ cho vay dù ¸n..........................6
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t theo dù ¸n........................6
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn.......................................................7
3. Dù ¸n ®Çu t.................................................................................................8
3.1 Kh¸i niÖm.....................................................................................................8
3.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t....................................................................................9
3.2.1 Theo c¬ cÊu t¸i s¶n xuÊt...........................................................................9
3.2.2 Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng.........................................................................10
3.2.3 Theo giai ®o¹n ho¹t ®éng ......................................................................10
3.2.4 Theo thêi gian thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông......................................11
3.2.5 Theo ph©n cÊp qu¶n lý............................................................................11
3.2.6 Theo nguån vèn.......................................................................................11
3.2.7 Theo vïng l·nh thæ.................................................................................12
4. Cho vay dù ¸n ®Çu t................................................................................12
4.1 Dù ¸n ®Çu t xin vay....................................................................................12
4.2 Quy tr×nh cho vay dù ¸n ®Èu t...................................................................12
4.3 Sù cÇn thiÕt cña viÖc cho vay dù ¸n ®Çu t..................................................14
4.4 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay..................................................................18
4.5 Hîp ®ång tÝn dông.....................................................................................20
5. Nguån vèn cho vay dù ¸n ®Çu t..............................................................22
6. ChÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t................................................................23
6.1 Kh¸i niÖm...................................................................................................23
6.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay.................................................
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi më ®Çu.....................................................................................................3
Ch¬ng 1 Lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ cho vay dù ¸n..........................6
1. Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t theo dù ¸n........................6
2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn.......................................................7
3. Dù ¸n ®Çu t.................................................................................................8
3.1 Kh¸i niÖm.....................................................................................................8
3.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t....................................................................................9
3.2.1 Theo c¬ cÊu t¸i s¶n xuÊt...........................................................................9
3.2.2 Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng.........................................................................10
3.2.3 Theo giai ®o¹n ho¹t ®éng ......................................................................10
3.2.4 Theo thêi gian thùc hiÖn vµ ph¸t huy t¸c dông......................................11
3.2.5 Theo ph©n cÊp qu¶n lý............................................................................11
3.2.6 Theo nguån vèn.......................................................................................11
3.2.7 Theo vïng l·nh thæ.................................................................................12
4. Cho vay dù ¸n ®Çu t................................................................................12
4.1 Dù ¸n ®Çu t xin vay....................................................................................12
4.2 Quy tr×nh cho vay dù ¸n ®Èu t...................................................................12
4.3 Sù cÇn thiÕt cña viÖc cho vay dù ¸n ®Çu t..................................................14
4.4 ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay..................................................................18
4.5 Hîp ®ång tÝn dông.....................................................................................20
5. Nguån vèn cho vay dù ¸n ®Çu t..............................................................22
6. ChÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t................................................................23
6.1 Kh¸i niÖm...................................................................................................23
6.2 C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng cho vay....................................................23
6.2.1 C¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh..............................................................................23
6.2.2 C¸c chØ tiªu ®Þnh lîng ...........................................................................26
7. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cho vay dù ¸n ®Çu t...................32
7.1 Nhãm nh©n tè thuéc ng©n hµng.................................................................33
7.1.1 Quy m«, c¬ cÊu, kú h¹n nguån vèn cña c¸c NHTM.............................33
7.1.2 N¨ng lùc cña ng©n hµng trong viÖc thÈm ®Þnh ¸n, thÈm ®Þnh kh¸ch
hµng..................................................................................................................33
NguyÔn ViÖt Hïng NH- 41D - 1 -
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay dự án tại Sở GD 1 NH ĐT & PT VN 9 10 458