Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................4
Ng©n hµng lµ mét trung gian tµi chÝnh, lµ mét kªnh dÉn vèn quan träng cho
toµn bé nÒn kinh tÕ. Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc
hoµn thiÖn vµ më réng c¸c ho¹t ®éng lµ híng ®i vµ ph¬ng ch©m cho c¸c
ng©n hµng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng cã ho¹t
®éng cho vay, tuy nhiªn tõ xa tíi nay, c¸c ng©n hµng chØ quan t©m tíi cho
vay c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cha quan t©m tíi giai ®o¹n cuèi cïng
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ tiªu dïng. NÕu chØ cho vay s¶n xuÊt nhiÒu mµ
kh¸ch hµng kh«ng tiªu thô ®îc do ngêi d©n kh«ng cã nhu cÇu vÒ hµng hãa
®ã hoÆc cã nhu cÇu nhng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× tÊt yÕu sÏ
dÉn tíi cung vît qu¸ cÇu, hµng hãa bÞ tån kho vµ ø ®äng vèn.......................4
Tõ thùc tÕ ®ã cho thÊy khi x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kh«ng chØ cã c¸c
c«ng ty, doanh nghiÖp lµ cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng
mµ hiÖn nay, c¸c c¸ nh©n còng lµ nh÷ng ngêi cÇn vèn h¬n bao giê hÕt.
Cuéc sèng ngµy cµng hiÖn ®¹i, møc sèng cña ngêi d©n còng ®îc n©ng cao,
cuéc sèng giê ®©y kh«ng chØ bã hÑp trong “¨n no, mÆc Êm” mµ ®· dÇn
chuyÓn sang “¨n ngon, mÆc ®Ñp” vµ còng cßn biÕt bao nhu cÇu kh¸c cÇn
ph¶i ®îc ®¸p øng. Giê d©y, t©m lý cña ngêi d©n coi viÖc ®i vay lµ muèn sö
dông hµng hãa tríc khi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §¸p øng lßng mong mái
cña ngêi d©n, c¸c ng©n hµng ®· ph¸t triÓn mét ho¹t ®éng cho vay míi, ®ã lµ
cho vay tiªu dïng, mét mÆt võa t¹o thªm thu nhËp cho chÝnh ng©n hµng,
mÆt kh¸c gióp ®ì cho c¸c c¸ nh©n cã ®îc nguån vèn ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng
cña m×nh...........................................................................................................4
Ch¬ng I.............................................................................................................6
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña ..............................................6
Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü Th¬ng.....................................................6
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng.......................................................................................................6
1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay...........................................................................6
1.1.2. §Æc ®iÓm........
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................1
Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................4
Ng©n hµng mét trung gian tµi chÝnh, mét kªnh dÉn vèn quan träng cho
toµn nÒn kinh tÕ. Trong m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, viÖc
hoµn thiÖn réng c¸c ho¹t ®éng híng ®i ph¬ng ch©m cho c¸c
ng©n hµng tån t¹i ph¸t triÓn. Trong c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng ho¹t
®éng cho vay, tuy nhiªn xa tíi nay, c¸c ng©n hµng chØ quan t©m tíi cho
vay c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh cha quan t©m tíi giai ®o¹n cuèi cïng
cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiªu dïng. NÕu chØ cho vay s¶n xuÊt nhiÒu
kh¸ch hµng kh«ng tiªu thô ®îc do ngêi d©n kh«ng cã nhu cÇu hµng hãa
®ã hoÆc cã nhu cÇu nhng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× tÊt yÕu
dÉn tíi cung vît qu¸ cÇu, hµng hãa bÞ tån kho vµ ø ®äng vèn.......................4
thùc ®ã cho thÊy khi héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kh«ng chØ c¸c
c«ng ty, doanh nghiÖp lµ cÇn vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ trêng
hiÖn nay, c¸c nh©n còng nh÷ng ngêi cÇn vèn h¬n bao giê hÕt.
Cuéc sèng ngµy cµng hiÖn ®¹i, møc sèng cña ngêi d©n còng ®îc n©ng cao,
cuéc sèng giê ®©y kh«ng chØ hÑp trong “¨n no, mÆc Êm” ®· dÇn
chuyÓn sang “¨n ngon, c ®Ñp” còng cßn biÕt bao nhu cÇu kh¸c cÇn
ph¶i ®îc ®¸p øng. Giê d©y, t©m cña ngêi d©n coi viÖc ®i vay muèn
dông hµng a tríc khi kh¶ n¨ng thanh to¸n. §¸p øng lßng mong mái
cña ngêi d©n, c¸c ng©n hµng ®· ph¸t triÓn mét ho¹t ®éng cho vay míi, ®ã lµ
cho vay tiªu dïng, mét mÆt võa t¹o thªm thu nhËp cho chÝnh ng©n hµng,
mÆt kh¸c gióp ®ì cho c¸c nh©n ®îc nguån vèn ®Ó c¶i thiÖn cuéc sèng
cña m×nh...........................................................................................................4
Ch¬ng I.............................................................................................................6
Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ cho vay tiªu dïng cña ..............................................6
Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn Kü Th¬ng.....................................................6
1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i Cæ phÇn
Kü th¬ng.......................................................................................................6
1.1.1. Kh¸i niÖm cho vay...........................................................................6
1.1.2. §Æc ®iÓm..........................................................................................6
1.1.3. Vai trß cña ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i
phÇn Kü th¬ng..........................................................................................6
1.1.4. C¸c h×nh thøc cho vay cña NHTM.................................................7
NguyÔn ThÞ Hµ - Tµi chÝnh 33
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tiêu dùng tại TECHCOMBANK 9 10 340