Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§ç Huy S¬n - 842B

TiÓu luËn
Lêi më ®Çu

Tõ thËp kû 80 vÒ tríc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp
trung quan liªu, bao cÊp thiÕu tÝnh c¹nh tranh. Tõ sau ®¹i héi §¶ng VI (1986).
§¶ng vµ Nhµ níc ®· chuyÓn híng x©y dùng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo c¬ chÕ
thÞ truêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh huíng x· héi chñ nghÜa.Víi
viÖc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ më,
hµng lo¹t c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n(TNHH), c«ng ty cæ phÇn(CTCP),
doanh nghiÖp t nh©n(DNTN)… ®· ra ®êi, ho¹t ®éng m¹nh mÏ vµ t ¬ng ®èi hiÖu
qu¶, cung cÊp mét nguån lín hµng ho¸ dÞch vô, cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh
doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ ngoµi quèc doanh mµ chñ
yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
Ngµy nay ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, dï lµ níc c«ng nghiÖp
ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, doanh nghiÖp võa vµ nhá cã vai trß rÊt quan
träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mçi níc. Bëi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
®· gãp phÇn t¹o nªn sù t¨ng truëng cho nÒn kinh tÕ, ®ång thêi nã còng t¹o nªn
sù ph¸t triÓn ®a d¹ng cho c¸c ngµnh kinh tÕ gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n thanh
to¸n t¨ng xuÊt khÈu hµng ho¸ thµnh phÈm vµ t¹o ra viÖc lµm chñ yÕu cho h¬n
80% lùc lîng lao ®éng ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh tÕ nªn viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNVVN)
lµ viÖc v« cïng cÇn thiÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa vµ nhá
chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò, khã kh¨n nhÊt chÝnh lµ t¹o vèn
cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ cña chóng ta ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo
hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tÝn dông ®îc coi lµ nghiÖp vô then chèt cÊp vèn
cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn t¹o thu nhËp chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh
ng©n hµng. HiÖu qu¶ tÝn dông ®ang lµ mèi quan t©m cña c¸c cÊp lµnh ®¹o, c¸c
nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng, nã mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi ng©n hµng th¬ng m¹i.


3

§ç Huy S¬n - 842B

TiÓu luËn

NhËn thøc vÊn ®Ò ®ã trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i
ng©n hµng c«ng th¬ng Hµ T©y(NHCTHT), em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi : “ Gi¶i
ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t¹i
ng©n hµng c«ng th¬ng Hµ T©y” .
KÕt cÊu néi dung tiÓu luËn :
Ch¬ng 1: HiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi doanh nghiÖp võa vµ
nhá nh÷ng vÊn ®Ò mang tÝnh lý luËn chung...
§ç Huy S¬n - 842B TiÓu luËn
Lêi më ®Çu
thËp 80 tríc, nÒn kinh ViÖt Nam vËn hµnh theo chÕ tËp
trung quan liªu, bao cÊp thiÕu tÝnh c¹nh tranh. Tõ sau ®¹i héi §¶ng VI (1986).
§¶ng vµ Nhµ níc ®· chuyÓn híng x©y dùng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo c¬ chÕ
thÞ truêng qu¶n cña nhµ níc theo ®Þnh huíng héi chñ nghÜa.Víi
viÖc khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ më,
hµng lo¹t c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n(TNHH), c«ng ty phÇn(CTCP),
doanh nghiÖp t nh©n(DNTN) ®· ra ®êi, ho¹t ®éng m¹nh mÏ vµ t ¬ng ®èi hiÖu
qu¶, cung cÊp mét nguån lín hµng ho¸ dÞch vô, cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh
doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ ngoµi quèc doanh mµ chñ
yÕu lµ doanh nghiÖp võa vµ nhá.
Ngµy nay ë hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi, níc c«ng nghiÖp
ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn, doanh nghiÖp võa nhá vai trß rÊt quan
träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n cña mçi níc. Bëi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy
®· gãp phÇn t¹o nªn sù t¨ng truëng cho nÒn kinh tÕ, ®ång thêi nã còng t¹o nªn
ph¸t triÓn ®a d¹ng cho c¸c ngµnh kinh gãp phÇn c¶i thiÖn n c©n thanh
to¸n t¨ng xuÊt khÈu hµng ho¸ thµnh phÈm t¹o ra viÖc lµm chñ yÕu cho h¬n
80% lùc lîng lao ®éng ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ.
ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
nÒn kinh nªn viÖc ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp võa nhá (DNVVN)
viÖc cïng cÇn thiÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp võa nhá
chóng ta ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò, khã kh¨n nhÊt chÝnh t¹o vèn
cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.
C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh cña chóng ta ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ vµo
hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tÝn dông ®îc coi lµ nghiÖp vô then chèt cÊp vèn
cho nÒn kinh ph¸t triÓn t¹o thu nhËp chñ yÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh
ng©n hµng. HiÖu qu¶ tÝn dông ®ang lµ mèi quan t©m cña c¸c cÊp lµnh ®¹o, c¸c
nhµ qu¶n trÞ ng©n hµng, nã mang tÝnh chÊt sèng cßn ®èi víi mçi ng©n hµng th-
¬ng m¹i.

3
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cho vay tín dụng đối với các DN vừa và nhỏ tại NH Công thương Hà Tây 9 10 399