Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cty TNHH Thành Công

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi nãi ®Çu

H

Çu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng ®Òu híng tíi
môc tiªu lîi nhuËn, v× lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña

doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t vèn, s¶n xuÊt, kinh doanh theo kÕ ho¹ch, do ®ã b¶n
th©n doanh nghiÖp cha ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc sù vÒ ho¹t ®éng cña m×nh,
hiÖu qu¶ kh«ng cao, lîi nhuËn ®ã cha ph¶n ¸nh ®óng ý nghÜa kinh tÕ cña nã.
NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n thua lç kÐo dµi trë thµnh g¸nh nÆng cho
NSNN, g©y l·ng phÝ, k×m h·m sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc.
Nh vËy, kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn lµ mét môc tiªu cña doanh
nghiÖp. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng víi nh÷ng u ®iÓm cña lo¹i h×nh doanh
nghiÖp ngoµi Quèc Doanh nh gän nhÑ, thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ
trêng, còng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t…
Sau mét thêi gian thùc tËp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, víi mong muèn ®îc t×m hiÓu s©u h¬n vÊn ®Ò nµy trong thùc tiÔn, ®îc sù
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn Träng Kho¸i em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Lîi
nhuËn vµ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH
Thµnh C«ng” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,luËn v¨n gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH
Thµnh C«ng.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

Ch¬ng I:
Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn
cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng

I. Lîi nhuËn vµ vai trß cña lîi nhuËn trong doanh nghiÖp:
1. Kh¸i niÖm vÒ lîi nhuËn:
Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vµ chi
phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®¹t ®îc doanh thu ®ã tõ c¸c ho¹t ®éng cña doanh
nghiÖp ®a l¹i.
Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,
kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c ®a l¹i, lµ chØ tiªu chÊt lîng ®Ó
®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.
2. vai trß cña lîi nhuËn:
Lîi nhuËn cã vai trß quan träng tíi sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi
riªng vµ cña toµn x· héi nãi chung. §©y chÝnh lµ ®éng lùc th«i thóc doanh nghiÖp n¨ng
®éng h¬n n÷a ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh trong m«i trêng c¹nh tranh gay g¾t.
a. §èi víi doanh nghiÖp vµ ngêi lao ®éng:
BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ trêng, ®iÒu
®Çu tiªn mµ h...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
Çu hÕt c¸c doanh nghiÖp khi ho¹t ®éng trªn th¬ng trêng ®Òu híng tíi
môc tiªu lîi nhuËn, v× lîi nhuËn quyÕt ®Þnh sù tån t¹iph¸t triÓn cña
doanh nghiÖp. Trong c¬ cho¹ch a tËp trung, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-
íc ®îc Nhµ níc cÊp ph¸t vèn, s¶n xuÊt, kinh doanh theo ho¹ch, do ®ã b¶n
th©n doanh nghiÖp cha ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm thùc ho¹t ®éng cña m×nh,
hiÖu qu¶ kh«ng cao, lîi nhuËn ®ã cha ph¶n ¸nh ®óng ý nghÜa kinh cña nã.
NhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc lµm ¨n thuakÐo dµi trë thµnh nh nÆng cho
NSNN, g©y l·ng phÝ, k×m h·m sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc.
H
Nh vËy, kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn lµ mét môc tiªu cña doanh
nghiÖp. C«ng ty TNHH Thµnh C«ng víi nh÷ng u ®iÓm cña lo¹i nh doanh
nghiÖp ngoµi Quèc Doanh nh gän nhÑ, thÝch øng nhanh víi sù thay ®æi cña thÞ
trêng, còng vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t
Sau mét thêi gian thùc tËp, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr-
êng, víi mong muèn ®îc t×m hiÓu s©u h¬n vÊn ®Ò nµy trong thùc tiÔn, ®îc
híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o TrÇn Träng Kho¸i em ®· lùa chän ®Ò tµi: “Lîi
nhuËn mét gi¶i ph¸p chñ yÕu t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH
Thµnh C«ng lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn,luËn v¨n gåm 3 ch¬ng :
Ch¬ng I: Lîi nhuËn vµ sù cÇn thiÕt phÊn ®Êu t¨ng lîi nhuËn cña doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: T×nh h×nh thùc hiÖn lîi t¹i C«ng ty TNHH Thµnh C«ng.
Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty TNHH
Thµnh C«ng.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cty TNHH Thành Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cty TNHH Thành Công - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Cty TNHH Thành Công 9 10 456