Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1217 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp

Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng mang tÝnh chÊt toµn cÇu. Trong
nÒn kinh tÕ Êy xu híng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc ®ang lµ xu híng chung
cña c¸c quèc gia. N¨m 2004 lµ n¨m cã ý nghÜa lÞch sö quan träng trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn
5 n¨m (2001-2005)
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, NHTM víi vai trß lµ mét trung gian tµi chÝnh
quan träng cña x· héi ®· tõng bíc c¶i tæ ho¹t ®éng cña m×nh hoµ nhËp víi c¬ chÕ míi cña
thÞ trêng, më réng m¹ng líi cho vay víi c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ ph¬ng híng ph¸t triÓn tÝn
dông míi trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi nÒn kinh tÕ ®· chøa ®ùng trong nã nh÷ng tiÒm n¨ng
néi t¹i to lín, mét khi ®îc quan t©m ®óng møc sÏ trë thµnh lùc lîng chÝnh thóc ®Èy sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ trong t¬ng lai thÞ trêng tÝn dông sÏ trë nªn réng lín, chÊt lîng tÝn
dông sÏ lµ mét vÊn ®Ò ®îc x· héi vµ ng©n hµng hÕt søc quan t©m. Kh¾c phôc kiÒm chÕ nî
qu¸ h¹n ®ang lµ ®ßi hái cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra ®èi víi toµn ng©n hµng
Hoµ chung víi sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ Êy, c¸c NHTM nãi chung vµ Chi nh¸nh
ng©n hµng §T&PT Yªn B¸i nãi riªng ®· thÊy ®îc tiÒm n¨ng to lín cña c¸c doanh nghiÖp vèn
®· ®Çy tiÒm n¨ng víi ho¹t ®éng linh ho¹t, uyÓn chuyÓn n¨ng ®éng vµ cã tÝnh tù chñ cao, vèn
®Çu t lín, thêi gian hoµn vèn t¬ng ®èi dµi thÝch øng víi sù ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh.
§©y lµ thÞ trêng kh«ng nh÷ng gióp ng©n hµng më réng quy m« kinh doanh mµ cßn gãp phÇn
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña TDNH ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh kh¶o
s¸t vÒ t×nh h×nh cho vay cña Chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT Yªn b¸i, trong thêi gian thùc tËp
t¹i chi nh¸nh em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "§¸nh gi¸ rñi ro tr íc khi cho vay §TPT
t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng §T &PT Yªn B¸i " lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi hy väng
gãp mét phÇn kiÕn thøc nhá bÐ cña m×nh vµo viÖc kh¾c phôc kiÒm chÕ nî qu¸ h¹n, x©y dùng
c¸c gi¶i ph¸p tÝn dông cho sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i.
Néi dung nghiªn cøu gåm ba phÇn
Ch ¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro tr íc khi cho vay ®Çu t ph¸t
triÓn cña ng©n hµng th ¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng
Ch ¬ng 2
Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ rñi ro tr íc khi cho vay §TPT t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng §T&PT Yªn B¸i
Ch ¬ng 3
Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt l îng c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro tr íc khi cho
vay §TPT t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §T &PT Yªn B¸i
1
NguyÔn Thanh Nga

Khoa Tµi chÝnh - kÕ to¸n

Chuyªn ®Ò thùc tËp

Ch¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro
T...
Chuyªn ®Ò thùc tËp
Lêi nãi ®Çu
Chóng ta ®ang sèng trong mét nÒn kinh n¨ng ®éng mang tÝnh chÊt toµn cÇu. Trong
nÒn kinh Êy xu híng héi nhËp víi nÒn kinh thÕ giíi khu vùc ®ang xu híng chung
cña c¸c quèc gia. N¨m 2004 n¨m ý nghÜa lÞch quan träng trong ho¹ch ph¸t triÓn
5 n¨m (2001-2005)
Trong bèi c¶nh ®æi míi chung cña ®Êt níc, NHTM víi vai trß lµ mét trung gian tµi chÝnh
quan träng cña x· héi ®·ng bíc c¶i ho¹t ®éng cña m×nh hoµ nhËp víi chÕ míi cña
thÞ trêng, réng m¹ng líi cho vay víi c¸c doanh nghiÖp. §©y ph¬ng híng ph¸t triÓn tÝn
dông míi trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi nÒn kinh ®· chøa ®ùng trong nh÷ng tiÒm n¨ng
néi t¹i to lín, mét khi ®îc quan t©m ®óng møc trë thµnh lùc lîng chÝnh thóc ®Èy ph¸t
triÓn cña nÒn kinh trong t¬ng lai thÞ trêng tÝn dông trë nªn réng lín, chÊt lîng tÝn
dông mét vÊn ®Ò ®îc x· héi ng©n hµng hÕt søc quan t©m. Kh¾c phôc kiÒm chÕ
qu¸ h¹n ®ang lµ ®ßi hái cÊp b¸ch ®îc ®Æt ra ®èi víi toµn ng©n hµng
Hoµ chung víi chuyÓn m×nh cña nÒn kinh Êy, c¸c NHTM nãi chung Chi nh¸nh
ng©n hµng §T&PT Yªn B¸i nãi riªng ®· thÊy ®îc tiÒm n¨ng to lín cña c¸c doanh nghiÖp vèn
®· ®Çy tiÒm n¨ng víi ho¹t ®éng linh ho¹t, uyÓn chuyÓn n¨ng ®éng vµ cã tÝnh tù chñ cao, vèn
®Çu t lín, thêi gian hoµn vèn t¬ng ®èi dµi thÝch øng víi sù ®Çu t vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh.
§©y thÞ trêng kh«ng nh÷ng gióp ng©n hµng réng quy kinh doanh cßn gãp phÇn
thóc ®Èy sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ.
NhËn thøc ®îc vai trß quan träng cña TDNH ®èi víi c¸c doanh nghiÖp còng nh kh¶o
s¸t t×nh h×nh cho vay cña Chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT n b¸i, trong thêi gian thùc tËp
t¹i chi nh¸nh em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "§¸nh gi¸ rñi ro tríc khi cho vay §TPT
t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng §T&PT Yªn B¸i " lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi hy väng
gãp mét phÇn kiÕn thøc nhá cña m×nh vµo viÖc kh¾c phôc kiÒm chÕ nî qu¸ h¹n, x©y dùng
c¸c gi¶i ph¸p tÝn dông cho sù ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tØnh Yªn B¸i.
Néi dung nghiªn cøu gåm ba phÇn
Ch ¬ng 1
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ bn vÒ ®¸nh gi¸ rñi ro tríc khi cho vay ®Çu t ph¸t
triÓn cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng
Ch ¬ng 2
Thùc tr¹ng ®¸nh gi¸ rñi ro tríc khi cho vay §TPT t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng §T&PT Yªn B¸i
Ch ¬ng 3
Gii ph¸p n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c ®¸nh gi¸ rñi ro tríc khi cho
vay §TPT t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Yªn B¸i
1
NguyÔn Thanh Nga Khoa Tµi chÝnh - kÕ to¸n
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Đánh giá rủi ro khi cho vay ĐTPT tại NH ĐT &PT Yên Bái 9 10 45