Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TrÇn H÷u B×nh
Ch¬ng I

C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi
I.1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi vµ híng gi¶i quyÕt cña ®å ¸n

I.1.1. Sù cÇn thiÕt vµ giíi h¹n cña ®Ò tµi
Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi tèc ®é biÕn ®éng chãng mÆt vµ ®Çy
nh÷ng yÕu tè rñi ro, c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp lu«n ph¶i cÈn träng khi ra
quyÕt ®Þnh. Bëi chØ mét sai lÇm nhá còng cã thÓ khiÕn doanh nghiÖp ph¶i tr¶ mét
gi¸ rÊt ®¾t. VËy c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i dùa vµo ®©u ®Ó ra quyÕt ®Þnh phï hîp nhÊt.
§iÒu ®ã ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i thu thËp vµ xö lý nh÷ng th«ng tin hiÖn cã
®Ó dù kiÕn nh÷ng xu híng biÕn ®éng trong t¬ng lai. Mét trong c¸c c«ng cô ®Ó cã
®îc kÕt qu¶ ®ã chÝnh lµ dù b¸o trªn c¬ së c¸c ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ c¸c m« h×nh
to¸n häc.
Dù b¸o lµ c«ng cô trî gióp ®¾c lùc ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ lËp kÕ ho¹ch trong
mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ®ã, mét mÆt ho¹t
®éng cã nhiÒu rñi ro mµ kh«ng thÓ thiÕu dù b¸o ®ã ho¹t ®éng tµi chÝnh. Dù b¸o
tµi chÝnh lµ c«ng cô rÊt h÷u Ých cho c¸c nhµ qu¶n lý ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tµi
chÝnh nh: huy ®éng vèn, ®Çu t tµi s¶n, ®iÒu chØnh lu lîng tiÒn mÆt, ...
Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng C«ng ty VËt liÖu
vµ C«ng nghÖ muèn c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng, C«ng ty còng cÇn ph¶i cã nh÷ng
quyÕt ®Þnh phï hîp kÞp thêi ®Ó n¾m b¾t thêi c¬ vµ gi¶m thiÓu rñi ro trong ho¹t
®éng, ®Æc biÖt lµ trong qu¶n lý tµi chÝnh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng
cña C«ng ty cã nhiÒu biÕn ®éng vµ kh«ng æn ®Þnh do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh
doanh nhiÒu nghµnh nghÒ vµ kh«ng cã s¶n phÈm truyÒn thèng. §iÒu ®ã còng dÉn
®Õn nh÷ng rñi ro trong ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Víi lý do ®ã em xin
chän ®Ò tµi “Dù kiÕn ng©n quü vµ dù b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty
VËt liÖu vµ C«ng nghÖ n¨m 2003”.

TrÇn H÷u B×nh
Giíi h¹n cña ®Ò tµi lµ tiÕn hµnh dù b¸o ng©n quü, huy ®éng ng©n quü vµ dù
b¸o t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong n¨m tíi qua ph©n tÝch c¸c b¸o c¸o tµi
chÝnh dù kiÕn. C¸c dù b¸o ë ®©y chØ tiÕn hµnh cho 1 n¨m tíi ®©y, tøc lµ trong
ph¹m vi trung h¹n vµ ng¾n h¹n.

I.1.2. Híng gi¶i quyÕt cña ®å ¸n
Víi môc tiªu nh»m dù b¸o tríc xu híng biÕn ®éng vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh
trong kú tíi cña C«ng ty th«ng qua dù kiÕn kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cho n¨m dù kiÕn, c¸c bíc thùc hiÖn cña ®å ¸n nh sau:
 Ph©n tÝch s¬ lîc vµ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty ë hiÖn t¹i
vµ lµm c¬ së so s¸nh ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh dù b¸o.
 Thùc hiÖn dù b¸o doanh thu cña C«ng ty trong n¨m tíi phôc vô cho dù
kiÕn kÕ ho¹ch kinh doanh.
 LËp kÕ ho¹ch kinh d...
TrÇn H÷u B×nh
Ch ¬ng I
C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi
I.1. Sù cÇn thiÕt cña ®Ò tµi vµ híng gi¶i quyÕt cña ®å ¸n


 !"#$%&'()$*)#+,'
"-./01'$234&'())##
!56-78!"#$%)#&9':4'");<)5-
=>2!"#$%)#8)?@$%*(
4&9?A$'-B!*C4
<"#D$&9!EA1/!):DD!*F
!,-
G9!$*C<H)6$94'"$8)
,1#?5&''&'()-I 
*4&9!D-G9!
D$*C5D!"#$%''"
DJ 1# 0$$< ---
K&'()L*78$(
L*('M L*3)#
");<))466A#4
 ($"#$%D-IN:
'L**O&41#?5
&'*1#)+-=3&P
D'L*-7$%&Q?
,R !!"#$%
&'()#$)*+,--.S-
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Dự báo ngân quỹ và tình hình TC ở cty VL và CN năm 2003 9 10 862