Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ níc ta sau nhiÒu n¨m ch×m trong c¬ chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊo ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung
vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. NÒn kinh tÕ ®ã tÊt yÕu g©y l ·ng phÝ
nghiªm träng dÉn ®Õn hËu qu¶ khñng ho¶ng kinh tÕ x · héi mµ muèn
vît qua ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬
chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn tèt ph¶i tÝnh ®Õn hËu
qu¶. Nãi c¸ch kh¸c ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao
nhÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng
tíi môc tiªu lîi nhuËn, lµ môc tiªu kinh tÕ hµng ®Çu ®èi víi bÊt kú
doanh nghiÖp nµo.
Víi suy nghÜ trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©n TM Dîc
Mü phÈm - Hµ Néi t«i ®· ®Æc biÖt quan t©m tíi vÊn ®Ò n©ng cao lîi
nhuËn cña xÝ nghiÖp vµ ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ : "BiÖn ph¸p
t¨ng lîi nhuËn ë Trung t©m TM dîc phÈm - Hµ Néi "
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn thø nhÊt : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp
PhÇn thø hai : thùc tr¹ng lîi nhuËn ë trung t©m TM Dîc phÈm Hµ néi
PhÇn thø ba : BiÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë trung
t©m TM Dîc phÈm - Hµ néi

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
PhÇn thø nhÊt :

Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong ho¹t
®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp
I. Lîi nhuËncña doanh nghiÖp :
1. C¸c quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn :
Tõ tríc tíi nay, cã rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi
nhuËn. Ta cã thÓ thÊy ®îc ®iÒu nµy qua c¸c quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn
sau :
+ Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp
vÒ tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô víi chi phÝ ® · bá ra ®Ó ®¹t ® îc thu
nhËp ®ã. ViÖc tÝnh to¸n thu nhËp hay chi phÝ ® · chi ra lµ theo gi¸ c¶
cña thÞ trêng mµ gi¸ c¶ thÞ trêng do quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ vµ
dÞch vô quyÕt ®Þnh.
+ Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng KD,
lµ chØ tiªu chÊt lîng tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng
KD cña doanh nghiÖp.
+ Thu nhËp cña doanh nghiÖp hay chÝnh lµ doan thu b¸n hµng
ho¸ vµ dÞch vô trõ ®i toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ( chi phÝ vÒ tiÒn thuª lao
®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thuª nhµ cöa, tiÒn mua vËt t ... ) thuÕ hµng ho¸ vµ
c¸c thø thuÕ kh¸c hÇu nh cßn l¹i ®îc gäi lµ lîi nhuËn. Cã thÓ biÓu diÔn
qua biÓu sau :

BiÓu 1 : Mèi quan hÖ gi÷a doanh thu, chi phÝ, thuÕ vµ lîi nhuËn.
2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô
Chi phÝ biÕn ®æi

L·i gép

Chi phÝ biÕn ®æi

Chi phÝ cè ®Þnh

Lîi nhuËn tríc thuÕ

Tæng chi phÝ s¶n...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
NÒn kinh níc ta sau nhiÒu n¨m ch×m trong chÕ tËp trung
quan liªu bao cÊo ® k×m h m ph¸t triÓn cña nÒn kinh nãi chung· ·
cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. NÒn kinh®ã tÊt yÕu g©y l ng phÝ·
nghiªm träng dÉn ®Õn hËu qu¶ khñng ho¶ng kinh x héi mµ muèn·
vît qua ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ.
Trong nÒn kinh hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn n ®éng theo
chÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn tèt ph¶i tÝnh ®Õn hËu
qu¶. Nãi c¸ch kh¸c ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn nh»m ®¹t hiÖu q cao
nhÊt trong nÒn kinh t trêng t c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng
tíi môc tiªu lîi nhuËn, môc tiªu kinh hµng ®Çu ®èi víi bÊt
doanh nghiÖp nµo.
Víi suy nghÜ trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©n TM Dîc
phÈm - Néi t«i ® ®Æc biÖt quan t©m tíi vÊn ®Ò ng cao i·
nhuËn cña nghiÖp ® lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu : · "BiÖn ph¸p
t¨ng lîi nhuËn ë Trung t©m TM dîc phÈm - Hµ Néi "
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn thø nhÊt : Nh÷ng vÊn ®Ò luËn b¶n lîi nhuËn trong
ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp
PhÇn thø hai : thùc tr¹ng lîi nhuËn ë trung t©m TM Dîc phÈm -
Hµ néi
PhÇn thø ba : BiÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë trung
t©m TM Dîc phÈm - Hµ néi
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP Tăng lợi nhuận ở TT Dược phẩm TM HN 9 10 353