Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1534 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

Lêi më ®Çu

1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.

Doanh nghiÖp võa vµ nhá (DNV&N) lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng thÝch hîp ®èi víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn mµ
cßn ®Æc biÖt thÝch hîp víi nÒn kinh tÕ cña nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn. ë níc ta
tríc ®©y, viÖc ph¸t triÓn c¸c DNV&N còng ®· ®îc quan t©m, song chØ tõ khi cã
®êng lèi ®æi míi kinh tÕ do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam khëi xíng th× c¸c doanh
nghÞªp nµy míi thùc sù ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè vµ chÊt lîng.
Trong ®iÒu kiÖn cña nh÷ng bíc ®i ban ®Çu thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc, cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn DNV&N lµ bíc ®i
hîp quy luËt ®èi víi níc ta. DNV&N lµ c«ng cô gãp phÇn khai th¸c toµn diÖn
mäi nguån lùc kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nh÷ng nguån tiÒm tµng s½n cã ë mçi ngêi, mçi
miÒn ®Êt níc. C¸c DNV&N ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß to lín cña m×nh trong
viÖc gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ mµ quèc gia nµo còng ph¶i quan t©m chó ý ®Õn
®ã lµ: T¨ng trëng kinh tÕ - gi¶i quyÕt viÖc lµm - h¹n chÕ l¹m ph¸p.
Nhng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn DNV&N ë níc ta ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt hµng
lo¹t c¸c khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®ang gÆp ph¶i liªn quan ®Õn nhiÒu
vÊn ®Ò. Trong ®ã khã kh¨n lín nhÊt, c¬ b¶n nhÊt, phæ biÕn nhÊt, lµm tiÒn ®Ò cho
c¸c khã kh¨n nhÊt ®ã lµ thiÕu vèn s¶n xuÊt vµ ®æi míi c«ng nghÖ. VËy doanh
nghiÖp nµy ph¶i t×m vèn ë ®©u trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng vèn ë ViÖt Nam cha ph¸t
triÓn vµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nµy khã ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia,
chóng ta còng cha cã chÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp nµy mét c¸c hîp lý. V×
vËy ph¶i gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ vèn cho c¸c DNV&N ®· vµ ®ang lµ mét vÊn ®Ò
cÊp b¸ch mµ §¶ng, Nhµ níc, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tÝn dông
còng ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt.
Thùc tÕ hiÖn nay cho thÊy nguån vèn tÝn dông ng©n hµng ®Çu t cho ph¸t
triÓn DNV&N cßn rÊt h¹n chÕ v× c¸c DNV&N khã ®¸p øng ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vay
vèn ng©n hµng vµ khi tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông th× c¸c doanh nghiÖp l¹i sö

2
dông vèn cha hîp lý vµ hiÖu qu¶. V× thÕ viÖc t×m ra gi¶i ph¸p tÝn dông nh»m ph¸t
triÓn DNV&N ®ang lµ mét vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay cña c¸c NHTM. XuÊt ph¸t
tõ quan ®iÓm ®ã vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c DNV&N hiÖn nay, sau mét thêi
gian thùc tËp t¹i VP Bank (Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp
ngoµi quèc doanh ViÖt Nam ) em ®· chän ®Ò tµi : “Gi¶i ph¸p tÝn dông ng©n
hµng nh»m ph¸t triÓn DNV&N t¹i VP Bank”
2. Môc ®Ých nghiªn cøu

Xem xÐt mét c¸ch tæng qu¸t vµ cã hÖ thèng thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh cña c¸c DNV&N vµ viÖc ®Çu t tÝ...
Lêi më ®Çu
1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi.
Doanh nghiÖp võa nhá (DNV&N) mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng
nh÷ng thÝch hîp ®èi víi nÒn kinh cña nh÷ng níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn
cßn ®Æc biÖt thÝch hîp víi nÒn kinh cña nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn. ë níc ta
tríc ®©y, viÖc ph¸t triÓn c¸c DNV&N còng ®· ®îc quan t©m, song chØ khi
®êng lèi ®æi míi kinh do §¶ng céng s¶n ViÖt Nam khëi xíng th× c¸c doanh
nghÞªp nµy míi thùc sù ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè vµ chÊt lîng.
Trong ®iÒu kiÖn cña nh÷ng bíc ®i ban ®Çu thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn
®¹i ho¸ ®Êt níc, thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn DNV&N bíc ®i
hîp quy luËt ®èi víi níc ta. DNV&N c«ng gãp phÇn khai th¸c toµn diÖn
mäi nguån lùc kinh tÕ ®Æc biÖtnh÷ng nguån tiÒm tµng s½n cã ë mçi ngêi, mçi
miÒn ®Êt níc. C¸c DNV&N ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai tto lín cña m×nh trong
viÖc gi¶i quyÕt c¸c mèi quan quèc gia nµo còng ph¶i quan t©m chó ý ®Õn
®ã lµ: T¨ng trëng kinh tÕ - gi¶i quyÕt viÖc lµm - h¹n chÕ l¹m ph¸p.
Nhng ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn DNV&N ë níc ta ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt hµng
lo¹t c¸c khã kh¨n c¸c doanh nghiÖp nµy ®ang gÆp ph¶i liªn quan ®Õn nhiÒu
vÊn ®Ò. Trong ®ã khã kh¨n lín nhÊt, b¶n nhÊt, phæ biÕn nhÊt, lµm tiÒn ®Ò cho
c¸c khã kh¨n nhÊt ®ã thiÕu vèn s¶n xuÊt ®æi míi c«ng nghÖ. VËy doanh
nghiÖp nµy ph¶i t×m vèn ë ®©u trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng vèn ë ViÖt Nam cha ph¸t
triÓn b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nµy khã ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia,
chóng ta còng chachÝnh s¸ch hç trî c¸c doanh nghiÖp nµy mét c¸c hîp lý.
vËy ph¶i gi¶i quyÕt khã kh¨n vèn cho c¸c DNV&N ®· ®ang mét vÊn ®Ò
cÊp b¸ch §¶ng, Nhµ níc, b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp, c¸c chøc tÝn dông
còng ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt.
Thùc hiÖn nay cho thÊy nguån vèn tÝn dông ng©n hµng ®Çu t cho ph¸t
triÓn DNV&N cßn rÊt h¹n chÕ v× c¸c DNV&N khã ®¸p øng ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn vay
vèn ng©n hµng vµ khi tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông t c¸c doanh nghiÖp l¹i
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: GP tín dụng NH nhằm phát triển DN vừa và nhỏ tại VPBANK 9 10 516