Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 cã nh÷ng ®æi míi ®¸ng kÓ
trong ®Þnh híng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN.
Nh»m ph¸t triÓn vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi qua nh÷ng n¨m ®èi
®Çu ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta ®· tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch vµ ®· ®¹t ®îc mét
sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh ®¸ng khÝch lÖ.
§Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu nh ngµy h«m nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã
nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ ®Þnh híng vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. Bªn c¹nh sù thay
®æi ®ã cã mét nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ
®ã lµ "ng©n hµng". §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ,
nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña c¶ nÒn kinh tÕ vÒ vèn vµ
c¸c c«ng cô tµi chÝnh.
Th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ Nhµ níc cã thÓ
dùa vµo ng©n hµng ®Ó ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng cña m×nh ®Ó t¹o
nªn mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt vµ cã ®Þnh híng cña
XHCN.
Tuy nhiªn th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cña ng©n hµng nã còng
cã mét sè nhîc ®iÓm vµ g©y t¸c h¹i cho ng©n hµng, ®ã lµ rñi ro trong cho vay,
®Çu t cña ng©n hµng cho c¸c ®èi tîng cña nÒn kinh tÕ. V× vËy c«ng t¸c h¹n chÕ
vµ phßng ngõa rñi ro cho vay lu«n ®îc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quan t©m.
XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò, sau thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n
hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸ t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p phßng
ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro trong cho vay t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh
Ho¸".

SV: Ng« V¨n Trêng

1

Ng©n hµng 42A

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò nµy lµ:
- Nghiªn cøu vÒ rñi ro trong cho vay trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt.
- Th«ng qua thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng
Thanh Ho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh rñi ro trong cho vay cña chi nh¸nh.
- §a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro
trong cho vay.
§Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy th× chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ cho vay vµ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cho vay vµ rñi ro cho vay t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho vay ®èi víi Ng©n hµng
c«ng th¬ng Thanh Ho¸.
Do kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, b¶n th©n l¹i cha tr¶i qua thùc tÕ
nªn kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. T«i rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña
quý vÞ. Hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña
c« gi¸o Th¹c sÜ Lª Thanh T©m vµ c¸...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi nãi ®Çu
ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ 21 nh÷ng ®æi míi ®¸ng
trong ®Þnh híng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN.
Nh»m ph¸t triÓn héi nhËp nÒn kinh thÕ giíi qua nh÷ng n¨m ®èi
®Çu ®æi míi nÒn kinh níc ta ®· tr¶i qua nhiÒu t th¸ch vµ ®· ®¹t ®îc mét
sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh ®¸ng khÝch lÖ.
§Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu nh ngµy h«m nay, nÒn kinh níc ta ®· cã
nh÷ng thay ®æi ®¸ng ®Þnh híng vµ cÊu ngµnh nghÒ. Bªn c¹nh thay
®æi ®ã cã mét nh©n t¸c ®éng m¹nh tíi ph¸t triÓn cña c nÒn kinh
®ã "ng©n hµng". §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu t¸c ®éng m¹nh tíi sù ph¸t
triÓn cña nÒn kinh th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh ,
nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tiÒm lùc vèn cña c nÒn kinh vèn vµ
c¸c c«ng cô tµi chÝnh.
Th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh Nhµ níc cã thÓ
dùa vµo ng©n hµng ®Ó ®iÒu chØnh nÒn kinh theo ®Þnh híng cña m×nh ®Ó t¹o
nªn mét nÒn kinh ph¸t triÓn v÷ng m¹nh mäi mÆt ®Þnh híng cña
XHCN.
Tuy nhiªn th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cña ng©n hµng nã còng
cã mét sè nhîc ®iÓm g©y t¸c h¹i cho ng©n hµng, ®ã rñi ro trong cho vay,
®Çu t cña ng©n hµng cho c¸c ®èi tîng cña nÒn kinh tÕ. V× vËy c«ng t¸c h¹n chÕ
vµ phßng ngõa rñi ro cho vay lu«n ®îc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quan t©m.
XuÊt ph¸t tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò, sau thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n
hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸ t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p phßng
ngõa h¹n chÕ rñi ro trong cho vay t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh
Ho¸".
SV: Ng« V¨n Trêng Ng©n hµng 42A
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá 9 10 90