Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá  - Thái Nguyên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn

Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta xuÊt ph¸t ®iÓm tõ mét níc
cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu nghÌo nµn vÒ mäi mÆt. Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ
®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Nã quyÕt ®Þnh sù
thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi s¾c.
Cïng víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng Ng©n hµng - s¶n phÈm cña nÒn
kinh tÕ hµng ho¸ còng ®·, ®ang vËn ®éng kÞp thêi ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi.
Ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña
nÒn kinh tÕ. trong sù nghiÖp ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, x©y dùng
hoµn thiÖn mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
§èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i th× nghiÖp vô tÝn dông lµ nghiÖp vô chñ yÕu,
chiÕm tû träng lín kho¶ng 80%, ®©y lµ nghiÖp vô t¹o ra kho¶ng 90% trong tæng
lîi nhuËn cña ng©n hµng. Song rñi ro tõ nghiÖp vô tÝn dông lµ rÊt lín, nã cã thÓ
x¶y ra bÊt kú lóc nµo, lµm sai lÖch ®¶o lén kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
ng©n hµng, cã thÓ ®a ng©n hµng ®Õn chç ph¸ s¶n. Sù ph¸ s¶n cña ng©n hµng lµ
mét có sèc m¹nh kh«ng chØ g©y ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng ng©n hµng, mµ cßn ¶nh
hëng tíi toµn bé ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c¸c
Ng©n hµng ph¶i quan t©m vµ hiÓu râ rñi ro, ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông. ViÖc ®¸nh
gi¸ ®óng thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n
chÕ rñi ro lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña Ng©n hµng.
ChÝnh v× lý do trªn, cïng víi sù mong muèn gãp søc cho sù ph¸t triÓn cña
Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ nãi riªng vµ cña ®Êt níc nãi chung, víi kiÕn thøc lý
luËn c¬ b¶n tiÕp thu ®îc ë nhµ trêng, thùc tÕ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
c«ng th¬ng Lu X¸, ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó trong chi nh¸nh,
®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS §ç QuÕ Lîng. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
"Mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn " lµm luËn kho¸ tèt nghiÖp.
Ch¬ng I: TÝn dông vµ rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸
Th¸i Nguyªn.
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dô...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn
Lêi nãi ®Çu
Trong cuéc x©y dùng chñ nghÜa héi ë níc ta xuÊt ph¸t ®iÓm mét níc
cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu nghÌo nµn vÒ mäi mÆt. Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc
®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn nÒn kinh hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao
cÊp sang nÒn kinh thÞ trêng sù qu¶n cña Nhµ níc. quyÕt ®Þnh
thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi s¾c.
Cïng víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng Ng©n hµng - sn phÈm cña nÒn
kinh tÕng ho¸ còng ®·, ®ang vËn ®éng p thêi ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn i.
Ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña
nÒn kinh tÕ. trong sù nghiÖp ®æi míi hÖ thèng nn hµng nãi chung vµ Ng©n hµng th-
¬ng m¹i nãi riªng ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, x©y dùng
hoµn thn mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
§èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i th× nghiÖp tÝn dông nghiÖp chñ yÕu,
chiÕm tû träng lín kho¶ng 80%, ®©y lµ nghiÖp t¹o ra kho¶ng 90% trong tæng
lîi nhuËn cña ng©n hµng. Song rñi ro nghiÖp tÝn dông rÊt lín, thÓ
x¶y ra bÊt kú lóc nµo, lµm sai lÖch ®¶o lén kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña
ng©n hµng, thÓ ®a ng©n hµng ®Õn chç ph¸ s¶n. ph¸ s¶n cña ng©n hµng
mét sèc m¹nh kh«ng chØ g©y nh hëng ®Õn thèng ng©n hµng, cßn ¶nh
hëng tíi toµn ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, héi. ChÝnh vËy ®ßi hái c¸c
Ng©n hµng ph¶i quan t©m vµ hiÓu râ rñi ro, ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông. ViÖc ®¸nh
gi¸ ®óng thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa n
chÕ rñi ro mét yªu cÇu cÊp thiÕt, ®¶m b¶o an toµnhiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng
kinh doanh cña Ng©n hµng.
ChÝnh do trªn, cïng víi mong muèn gãp søc cho ph¸t triÓn cña
Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ nãi riªng vµ cña ®Êt níc nãi chung, víi kiÕn thøc lý
luËn b¶n tiÕp thu ®îc ë nhµ trêng, thùc c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
c«ng th¬ng Lu X¸, ®îc híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó trong chi nh¸nh,
®Æc biÖt gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS §ç QuÕ Lîng. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi
"Mét biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn " lµm luËn kho¸ tèt nghiÖp.
Ch ¬ng I: TÝn dông rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn
kinh tÕ thÞ trêng.
Ch ¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu
Th¸i Nguyªn.
Ch ¬ng III: Mét gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i
chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ - Th¸i Nguyªn.
Ch¬ng I
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá  - Thái Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá  - Thái Nguyên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh NH Công thương Lưu Xá  - Thái Nguyên 9 10 845