Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng rñi ro trong kinh doanh lµ kh«ng thÓ tr¸nh
khái, mµ ®Æc biÖt lµ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng cã ph¶n øng
d©y chuyÒn, l©y lan vµ ngµy cµng cã biÓu hiÖn phøc t¹p.
Trªn thÕ giíi ngêi ta thèng kª ®îc rÊt nhiÒu lo¹i rñi ro cè h÷u trong ho¹t
®éng Ng©n hµng. Song ®îc quan t©m nhÊt lµ rñi ro tÝn dông bëi v× trªn thùc tÕ,
phÇn lín thu nhËp cña c¸c NHTM lµ tõ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông, h¬n
n÷a ®©y l¹i lµ lÜnh vùc kinh doanh tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nhÊt trong c¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng
em nhËn thÊy thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®¹t kÕt qu¶ tèt,
tû lÖ nî qu¸ h¹n kh«ng cao, song ®Ó ph¸t triÓn h¬n n÷a th× cÇn ph¶i nghiªn
cøu ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông mét c¸ch
hiÖu qu¶ nhÊt.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè
gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng.
Ch¬ng I: Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña
NHTM.
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT
huyÖn §oan Hïng- TØnh Phó Thä.
Ch¬ng III. Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi
nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng.

1

LuËn v¨n tèt nghiÖp

ch¬ng I
ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong
ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i
I.
1.

Ng©n hµng thu¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i .

1.1 Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng th¬ng m¹i.
NHTM lµ mét tæ chøc tÝn dông kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu
vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö
dông sè tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay ®Çu t, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm
c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n.
Ngµy nay, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc m«i giíi trªn thÞ trêng tµi chÝnh

ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè lîng, quy m«, ho¹t ®éng ®a d¹ng phong phó vµ ®an
xen lÉn nhau. §iÓm kh¸c biÖt gi÷a NHTM vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c lµ
NHTM lµ Ng©n hµng kinh doanh tiÒn tÖ, chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n,
cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n cßn c¸c tæ chøc tµi chÝnh kh¸c kh«ng thùc
hiÖn chøc n¨ng ®ã.
1.2 Vai trß cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Cïng víi sù nghiÖp ®æi míi vµ ®i lªn cña ®Êt níc th× kh«ng thÓ phñ nhËn
vai trß ®ãng gãp to lín cña ngµnh Ng©n hµng.
Thø nhÊt: NHTM lµ n¬i cung cÊp vèn cho nÒn kinh t...
LuËn v¨n tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Trong nÒn kinh thÞ trêng rñi ro trong kinh doanh kh«ng thÓ tr¸nh
khái, mµ ®Æc biÖt lµ rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng cã ph¶n øng
d©y chuyÒn, l©y lan vµ ngµy cµng cã biÓu hiÖn phøc t¹p.
Trªn thÕ giíi ngêi ta thèng kª ®îc rÊt nhiÒu lo¹i rñi ro cè h÷u trong ho¹t
®éng Ng©n hµng. Song ®îc quan t©m nhÊt lµ rñi ro tÝn dông bëi v× trªn thùc tÕ,
phÇn lín thu nhËp cña c¸c NHTM lµ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông, h¬n
n÷a ®©y l¹i lÜnh vùc kinh doanh tiÒm Èn nhiÒu rñi ro nhÊt trong c¸c ho¹t
®éng kinh doanh cña Ng©n hµng.
Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng
em nhËn thÊy thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh ®¹t kÕt qu¶ tèt,
qu¸ h¹n kh«ng cao, song ®Ó ph¸t triÓn h¬n a th× cÇn ph¶i nghiªn
cøu ®Ó t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông mét c¸ch
hiÖu qu¶ nhÊt.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn em ®· chän ®Ò tµi “Mét sè
gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh
NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng.
Ch¬ng I: Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña
NHTM.
Ch¬ng II. Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT
huyÖn §oan Hïng- TØnh Phó Thä.
Ch¬ng III. Gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi
nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn §oan Hïng.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT H. Đoan Hùng 9 10 857