Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

§µo Hång H¹nh

Lêi më ®Çu
HÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam cÇn cã nh÷ng bíc ®æi míi m¹nh mÏ trªn
tÊt c¶ c¸c mÆt, trong ®ã nhiÖm vô hµng ®Çu lµ ph¶i tËp trung vµo vÊn ®Ò phßng
ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông, v× ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng ho¹t
®éng c¬ b¶n vµ ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ng©n hµng No&PTNT Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i
hµng ®Çu trªn ®Þa bµn Thñ §«, lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh ®Çu ®µn trong hÖ
thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp, vÊn ®Ò t¨ng trëng bÒn v÷ng ®· vµ ®ang ®îc ®Æt ra
hµng ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi vµ héi nhËp, ®Æc biÖt lµ trong viÖc phßng ngõa
vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. Víi tØ lÖ chiÕm 80-85% trªn tæng thu nhËp cho thÊy
c¸c s¶n phÈm tÝn dông cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh, cã ¶nh hëng lín ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c cña NHNo&PTNT Hµ Néi.
Víi tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông vµ mèi t¬ng quan cña ho¹t
®éng nµy víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi, viÖc
nghiªn cøu ®o lêng vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông
lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa thiÕt thùc cho c«ng cuéc x©y dùng ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cña NHNo&PTNT Hµ Néi.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng trªn cña vÊn ®Ò trªn, em ®· chän ®Ò tµi
“Mét sè gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i NHNo&PTNT
Hµ Néi” lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1:Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña
NHTM.
Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi.
Ch¬ng 3:Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i
NHNo&PTNT Hµ Néi.
Do thêi gian thùc tËp còng nh tr×nh ®é nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn
luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong muèn nhËn ®îc
nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« ®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ cã
chÊt lîng tèt h¬n.

LuËn v¨n tèt nghiÖp

§µo Hång H¹nh

Ch¬ng 1
Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ rñi ro tÝn dông trong ho¹t
®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i
I. Ho¹t ®éng cña NHTM
1. NHTM vµ ho¹t ®éng cña NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng.
1.1. Kh¸i niÖm vÒ NHTM.
Ng©n hµng lµ mét lo¹i h×nh tæ chøc quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ. C¸c
ng©n hµng cã thÓ ®îc ®Þnh nghÜa qua chøc n¨ng, c¸c dÞch vô hoÆc vai trß mµ
chóng thùc hiÖn trong nÒn kinh tÕ.
Theo luËt Mü: NHTM lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp mét danh
môc c¸c dÞch vô tµi chÝnh ®a d¹ng nhÊt ®Æc biÖt lµ tÝn dông, tiÕt kiÖm vµ dÞch vô
thanh to¸n.
Theo luËt Ng©n hµng vµ tæ chø...
LuËn v¨n tèt nghiÖp §µo Hång H¹nh
Lêi më ®Çu
thèng ng©n hµng ViÖt Nam cÇn nh÷ng bíc ®æi míi nh trªn
tÊt c¸c mÆt, trong ®ã nhiÖm hµng ®Çu ph¶i tËp trung vµo vÊn ®Ò phßng
ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông, ho¹t ®éng tÝn dông mét trong nh÷ng ho¹t
®éng c¬ b¶n vµ ®Æc thï trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i.
Ng©n hµng No&PTNT Néi mét trong nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i
hµng ®Çu trªn ®Þa bµn Thñ §«, lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh ®Çu ®µn trong
thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp, vÊn ®Ò t¨ng trëng bÒn v÷ng ®· vµ ®ang ®îc ®Æt ra
hµng ®Çu trong c«ng cuéc ®æi míi vµ héi nhËp, ®Æc biÖt lµ trong viÖc phßng ngõa
h¹n c rñi ro tÝn dông. i chiÕm 80-85% trªn tæng thu nhËp cho thÊy
c¸c s¶n phÈm tÝn dông cã vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh, cã ¶nh h-
ëng lín ®Õn c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c cña NHNo&PTNT Hµ Néi.
Víi tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông mèi t¬ng quan cña ho¹t
®éng nµy víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi, viÖc
nghiªn cøu ®o lêng vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông
viÖc hÕt søc cÇn thiÕt ý nghÜa thiÕt thùc cho c«ng cuéc x©y dùng ph¸t
triÓn bÒn v÷ng cña NHNo&PTNT Hµ Néi.
NhËn thøc ®îc tÇm quan träng trªn cña vÊn ®Ò trªn, em ®· chän ®Ò tµi
Mét gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i NHNo&PTNT
Hµ Néi lµm ®Ò tµi cho luËn v¨n tèt nghiÖp.
Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu thµnh 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1:Ng©n hµng th¬ng m¹i rñi ro tÝn dông trong ho¹t ®éng cña
NHTM.
Ch¬ng 2:Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i NHNo&PTNT Hµ Néi.
Ch¬ng 3:Gi¶i ph¸p phßng ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn ng t¹i
NHNo&PTNT Hµ Néi.
Do thêi gian thùc tËp còng nh tr×nh ®é nghiªn cøu cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn
luËn v¨n kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong muèn nhËn ®îc
nh÷ng ý kiÕn ®ãng p cña thÇy c« ®Ó luËn v¨n cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n vµ cã
chÊt lîng tèt h¬n.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH NN & PTNT HN 9 10 822