Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4100 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa ng©n hµng - tµi chÝnh
---------- ----------

chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ò tµi:
gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay
cña ng©n hµng c«ng th¬ng thanh ho¸

Gi¸o viªn híng dÉn
Sinh viªn thùc hiÖn

: TS. §Æng Ngäc §øc
: Lª V¨n Chi

Líp

: TCDN - 44B

Hµ Néi, 04/2006

Sinh viên: Lê Văn Chi - Lớp tài chính 44B

1

Chuyên đề tốt nghiệp

MỤC LỤC
...............................................................................................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............................................................................................7
1.Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại..........................................................7
1.1.1. Khái niệm về hoạt động cho vay.........................................................................8
1.1.2. Đặc điểm của một hoạt động cho vay..................................................................8
1.1.3. Những yếu tố cấu thành hoạt động cho vay.........................................................9
1.1.4. Vai trò của hoạt động cho vay............................................................................11
2.Rủi ro trong hoàt động cho vay ngân hàng thương mại. ........................................13
1.2.1 . Quan niệm rủi ro trong hoạt động cho vay........................................................13
1.2.2. Các loại rủi ro thường gặp trong hoạt động cho vay..........................................16
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá đọ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng
thương mại....................................................................................................................17
1.2.4 Nguyên nhân gây ra rủi ro...................................................................................19
1.2.5. Tác động của rủi ro trong hoạt động cho vay..................................................23
3.Các biện pháp để hạn chế và khắp phục rủi ro cho vay ở các ngân hàng thương
mại. 24
1.3.1. Các biện pháp hạn chế rủi ro..............................................................................24
1.3.2. Biện pháp khác phục khi rủi ro xẩy ra................................................................26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG RỦI RO...
Chuyên đề tốt nghiệp
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n
khoa ng©n hµng - tµi chÝnh
---------- ----------
chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
§Ò tµi:
gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay
cña ng©n hµng c«ng th¬ng thanh ho¸
Gi¸o viªn híng dÉn : TS. §Æng Ngäc §øc
Sinh viªn thùc hiÖn : Lª V¨n Chi
Líp : TCDN - 44B
Hµ Néi, 04/2006
Sinh viên: Lê Văn Chi - Lớp tài chính 44B
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại NH Công thương Thanh Hoá 9 10 660