Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2182 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i CN NHCT §èng §a

Môc Lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông

+
Trang
2
3

1.1. TÝn dông.
1.2. Rñi ro tÝn dông vµ biÖn ph¸p qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông
trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i

666
6

Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng C«ng Th¬ng §èng §a

27

2.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña
Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng §èng §a.
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông vµ nh÷ng rñi ro tÝn dông
t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a

33

Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m ng¨n ngõa vµ
h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng §èng §a

53

3.1. §Þnh híng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a
trong thêi gian tíi
3.2. Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHCT
§èng §a

58

3.3. Mét sè kiÕn nghÞ

67

KÕt luËn

Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i CN NHCT §èng §a

Lêi më ®Çu
NÒn kinh tÕ thÞ trêng t¹i ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn mét c¸ch
m¹nh mÏ, chóng ta ®ang cã rÊt nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi dÓ tiÕn lªn mét níc
c«ng nghiÖp tiÕn tiÕn. §ång thêi ®ã lµ mét m«i trêng c¹nh tranh rÊt kh¾c
nghiÖt. §ßi hái mçi chñ thÓ kinh tÕ tham gia vµo thÞ trêng ph¶i cã mét kh¶
n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh vµ trong s¹ch. VÊn ®Ò vèn ®Çu t trong nªn kinh tÕ
hiÖn nay ®ang lµ vÊn ®Ò nãng báng vµ nh¹y c¶m. Yªu cÇu ®Æt ra lµ chóng ta
cÇn ph¶i cã lîng vèn lín ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ. Do ®ã vai trß tÝn dông ng©n
hµng trong ho¹t ®éng kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng.
Trong vßng quay cña nÒn kinh tÕ, ngµnh ng©n hµng lu«n cã ¶nh hëng
to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó d¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña nÒn
kinh tÕ vÒ vÊn ®Ò vèn ®ßi hái mçi ng©n hµng cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch tÝn dông
cho phï hîp, hiÖu qu¶ cao, rñi ro thÊp nhÊt cã thÓ. Tríc t×nh h×nh héi nhËp
cña toµn bé nªn kinh tÕ, còng nh cña ngµnh ng©n hµng nãi riªng, yªu cÇu
®Æt ra ®èi víi hÖ thèng Ng©n hµng C«ng th¬ng vµ Chi nh¸nh Ng©n hµng
C«ng Th¬ng khu vùc §èng §a lµ ph¶i h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro trong ho¹t
®éng kinh doanh cña m×nh ®Æc biÖt lµ trong ho¹t ®éng tÝn dông.
NhËn thøc ®îc sù quan träng cña vÊn ®Ò nµy, t«i ®· lô¨ chän ®Ò tµi:
“Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th ¬ng
khu vùc §èng §a”. RÊt mong ® îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc
®Ó gãp phµn lµm cho ®Ò tµi nµy ®ù¬c hoµn chØnh h¬n n÷a.
T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i CN NHCT §èng §a

Ch¬ng 1
Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông

1.1. TÝn dông.
1.1.1. Kh...
Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i CN NHCT §èng §a
+
666
Môc Lôc
Lêi më ®Çu
Ch¬ng 1: Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ rñi ro tÝn dông
1.1. TÝn dông.
1.2. Rñi ro tÝn dông biÖn ph¸p qu¶n trÞ rñi ro tÝn dông
trong c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i
Ch¬ng 2: Thùc tng rñi ro tÝn ng t¹i Chi nh¸nh Ng©n
hµng C«ng Th¬ng §èng §a
2.1. Kh¸i qu¸t chung t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña
Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng §èng §a.
2.2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông nh÷ng rñi ro tÝn ng
t¹i Chi nh¸nh NHCT §èng §a
Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸pkiÕn nghÞ nh»m ng¨n ngõa
h¹n chÕ i ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh Ng©n ng C«ng Th-
¬ng §èng §a
3.1. §Þnh híng ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh NHCT §èng §a
trong thêi gian tíi
3.2. Gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i Chi nh¸nh NHCT
§èng §a
3.3. Mét sè kiÕn nghÞ
KÕt luËn
Trang
2
3
6
27
33
53
58
67
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi ro trong thanh toán tại NH Công thương Đống Đa 9 10 877