Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1022 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

Lêi më ®Çu
Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ më, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn
kinh tÕ níc ta víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, quan hÖ mËu dÞch gi÷a
ViÖt Nam víi c¸c níc kh«ng ngõng t¨ng lªn, trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng ®ãng
gãp kh«ng nhá cña hÖ thèng NHTM níc ta trong viÖc lµm trung gian thanh to¸n
gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi níc ngoµi, tõng bíc kh¼ng ®Þnh niÒm tin
trªn trêng quèc tÕ.
Cho ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp trong níc vµ ngoµi níc khi quan hÖ mua
b¸n víi nhau thêng sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n nh: ChuyÓn tiÒn
(Remittance), Uû th¸c thu (Collection), TÝn dông chøng tõ (Documentary
Credit). NÕu nh hai ph¬ng thøc ®Çu ®Òu bÊt lîi cho mét bªn lµ ngêi mua hoÆc
ngêi b¸n, ng©n hµng chØ lµ trung gian vµ kh«ng bÞ rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¶i
thanh to¸n, th× ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ tá ra u viÖt h¬n, nã ®¶m b¶o quyÒn
lîi cho tÊt c¶ c¸c bªn tham gia. ChÝnh nh÷ng u ®iÓm næi bËt nµy mµ ph¬ng thøc
tÝn dông chøng tõ ®îc a chuéng h¬n. ¦íc tÝnh cã kho¶ng 80% c¸c hîp ®ång
ngo¹i th¬ng tho¶ thuËn ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng tÝn dông th kh«ng huû
ngang.
B¶n th©n ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ tá ra u viÖt, song nã
kh«ng ph¶i lµ ph¬ng thøc thanh to¸n tr¸nh ®îc rñi ro cho c¸c bªn tham gia mét
c¸ch tuyÖt ®èi. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c bªn tham gia cña ViÖt Nam bíc vµo thÞ trêng thÕ giíi ®a phÇn lµ míi l¹, kinh nghiÖm cßn non trÎ.Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c
ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp XNK ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ph¸t sinh nh÷ng
rñi ro trong viÖc thanh to¸n b»ng TDCT, cã trêng hîp bÞ thiÖt h¹i lªn ®Õn hµng
triÖu ®«la. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, cô
thÓ lµ nghiªn cøu vµ phßng chèng rñi ro trong thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ
mét trong nh÷ng mèi quan t©m thêng xuyªn cña mçi ng©n hµng.
Trong nh÷ng n¨m qua, Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a ®· triÓn khai vµ
thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ nãi chung vµ nghiÖp vô tÝn dông
chøng tõ nãi riªng, song viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy cßn gÆp
kh«ng Ýt khã kh¨n, bÊt cËp. V× thÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng
th¬ng §èng §a, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ qua nghiªn cøu tµi liÖu, em
®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro trong ph¬ng thøc
thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a”.

Líp 1501

NguyÔn ThÞ Lan Ph¬ng

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp

§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t
®éng thanh to¸n TDCT t¹i NHCT §èng §a. Trªn c¬ së ph©n tÝch lý luËn ...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh më, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp nÒn
kinh níc ta víi c¸c níc trong khu vùc trªn thÕ giíi, quan mËu dÞch gi÷a
ViÖt Nam víi c¸c níc kh«ng ngõng t¨ng lªn, trong ®ã ph¶i ®Õn nh÷ng ®ãng
gãp kh«ng nhá cña thèng NHTM níc ta trong viÖc lµm trung gian thanh to¸n
gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi níc ngoµi, tõng bíc kh¼ng ®Þnh niÒm tin
trªn trêng quèc tÕ.
Cho ®Õn nay, c¸c doanh nghiÖp trong níc ngoµi níc khi quan mua
b¸n víi nhau thêng dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n nh: ChuyÓn tiÒn
(Remittance), th¸c thu (Collection), TÝn dông chøng (Documentary
Credit). NÕu nh hai ph¬ng thøc ®Çu ®Òu bÊt lîi cho mét bªn ngêi mua hoÆc
ngêi b¸n, ng©n hµng chØ trung gian kh«ng rµng buéc tr¸ch nhiÖm ph¶i
thanh to¸n, th× ph¬ng thøc tÝn dông chøng ra u viÖt h¬n, ®¶m b¶o quyÒn
lîi cho tÊt c¸c bªn tham gia. ChÝnh nh÷ng u ®iÓm næi bËt nµy ph¬ng thøc
tÝn dông chøng ®îc a chuéng h¬n. ¦íc tÝnh kho¶ng 80% c¸c hîp ®ång
ngo¹i th¬ng tho¶ thuËn ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng tÝn dông th kh«ng huû
ngang.
B¶n th©n ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng ra u viÖt, song
kh«ng ph¶i ph¬ng thøc thanh to¸n tr¸nh ®îc rñi ro cho c¸c bªn tham gia mét
c¸ch tuyÖt ®èi. Thùc cho thÊy, c¸c bªn tham gia cña ViÖt Nam bíc vµo thÞ tr-
êng thÕ giíi ®a phÇn míi l¹, kinh nghiÖm cßn non trÎ.Trong ®iÒu kiÖn ®ã c¸c
ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp XNK ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ph¸t sinh nh÷ng
rñi ro trong viÖc thanh to¸n b»ng TDCT, trêng hîp thiÖt h¹i lªn ®Õn hµng
triÖu ®«la. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn ph¸t triÓn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ,
thÓ nghiªn cøu phßng chèng rñi ro trong thanh to¸n tÝn dông chøng
mét trong nh÷ng mèi quan t©m thêng xuyªn cña mçi ng©n hµng.
Trong nh÷ng n¨m qua, Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a ®· triÓn khai
thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp thanh to¸n quèc nãi chung nghiÖp tÝn dông
chøng nãi riªng, song viÖc hoµn thiÖn ph¸t triÓn nghiÖp nµy cßn gÆp
kh«ng Ýt khã kh¨n, bÊt p. thÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng C«ng
th¬ng §èng §a, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµ qua nghiªn cøu tµi liÖu, em
®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi Gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro trong ph¬ng thøc
thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng §èng §a”.
Líp 1501 NguyÔn ThÞ Lan Ph¬ng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hạn chế rủi trong trong thanh toán tín dụng chứng từ tại NH Công Thương Đống Đa 9 10 326