Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1203 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
Tõ sau ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam (1998) ®Õn nay, c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt nam ®· cã ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, trë
thµnh kªnh dÉn vèn quan träng cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc. C¸c nghiÖp vô ng©n
hµng còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó.
Cïng víi sù ph¸t triÓn cña toµn hÖ thèng, ng©n hµng c«ng th¬ng CÇu
GiÊy còng ®· tranh thñ mäi c¬ héi vµ b»ng nç lùc chñ quan lu«n v¬n lªn ®Ó ®ñ
søc ®¬ng ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc míi, n¾m b¾t nh÷ng vËn héi míi, t¹o nªn
nh÷ng bíc tiÕn næi bËt.
Trong ®ã, ph¶i kÓ ®Õn sù ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc cña nghiÖp vô
b¶o l·nh ng©n hµng - mét ho¹t ®éng ®· tõng bíc ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nÒn
kinh tÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®êng lèi më cöa vµ héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ
thÕ giíi. Tuy nhiªn b¶o l·nh lµ mét nghiÖp vô hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i
tu©n thñ tËp qu¸n vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ë ViÖt Nam, do b¶o l·nh lµ mét nghiÖp
vô cßn míi nªn sù ph¸t triÓn vµ khëi s¾c cña b¶o l·nh trong thêi gian qua cßn
nhá bÐ so víi nh÷ng ®ßi hái bøc b¸ch cña nÒn kinh tÕ. Do v©y, mét trong
nh÷ng môc tiªu, ®Þnh híng quan träng cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ
Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy nãi riªng trong thêi gian tíi lµ ph¶i hoµn
thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp vô nµy, t¹o cho b¶o l·nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c vµ
ph¸t huy cao ®é tÝnh h÷u dông cña nã.
XuÊt ph¸t tõ nhËn thøc trªn, qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng
C«ng th¬ng CÇu GiÊy, cïng víi viÖc nghiªn cøu gi÷a lý luËn vµ t×nh h×nh thùc
tÕ, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi ‘Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp
vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy”.
Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, vµ phô lôc tham kh¶o, chuyªn ®Ò ®îc t×nh
bµy theo kÕt cÊu:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o l·nh ng©n hµng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng
CÇu GiÊy.

1

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh t¹i
Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy.
§Ó hoµn thµnh ®îc chuyªn ®Ò nµy, ngoµi sù nç lùc cña b¶n th©n em cßn
nhËn ®îc sù gióp ®ì tõ nhiÒu phÝa:
- Sù híng dÉn nhiÖt t×nh, ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c« gi¸o – Th¹c
sü Phan ThÞ H¹nh.
- Sù quan t©m gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c anh chÞ Phßng Kinh doanh ®èi
ngo¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy.
Tuy nhiªn, do thêi gian thùc tËp còng nh tr×nh ®é cã h¹n nªn chuyªn ®Ò
ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, khiÕm khuyÕt.
V× vËy, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña thÇy c« vµ b¹n
bÌ.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

2

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Ch¬ng I.
Nh÷ng vÊn ®Ò c¬...
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
Lêi më ®Çu
sau ®æi míi thèng ng©n hµng ViÖt Nam (1998) ®Õn nay, c¸c
Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt nam ®· cã ®îc nh÷ng bíc ph¸t triÓn ®¸ng kÓ, t
thµnh kªnh dÉn vèn quan träng cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc. C¸c nghiÖp ng©n
hµng còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng vµ phong phó.
Cïng víi ph¸t triÓn cña toµn thèng, ng©n hµng c«ng th¬ng CÇu
GiÊy còng ®· tranh thñ mäi c¬ héi vµ b»ng nç lùc chñ quan lu«n v¬n lªn ®Ó ®ñ
søc ®¬ng ®Çu víi nh÷ng th¸ch thøc míi, n¾m b¾t nh÷ng vËn héi míi, t¹o nªn
nh÷ng bíc tiÕn næi bËt.
Trong ®ã, ph¶i kÓ ®Õn ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc cña nghiÖp vô
b¶o l·nh ng©n hµng - mét ho¹t ®éng ®· tõng bíc ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nÒn
kinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®êng lèi cöa vµ héi nhËp vµo nÒn kinh
thÕ giíi. Tuy nhiªn b¶o l·nh mét nghiÖp vô hÕt søc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i
tu©n thñ tËp qu¸n vµ th«ng lÖ quèc tÕ. ë ViÖt Nam, do b¶o l·nh lµ mét nghiÖp
cßn míi nªn ph¸t triÓn vµ khëi s¾c cña b¶o l·nh trong thêi gian qua cßn
nhá so víi nh÷ng ®ßi hái bøc b¸ch cña nÒn kinh tÕ. Do v©y, t trong
nh÷ng môc tiªu, ®Þnh híng quan träng cña ngµnh ng©n hµng nãi chung vµ
Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy nãi riªng trong thêi gian tíi ph¶i hoµn
thiÖn vµ ph¸t triÓn nghiÖp nµy, t¹o cho b¶o l·nh mét thÕ v÷ng ch¾c vµ
ph¸t huy cao ®é tÝnh h÷u dông cña nã.
XuÊt ph¸t nhËn thøc trªn, qua mét thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng
C«ng th¬ng CÇu GiÊy, cïng víi viÖc nghiªn cøu gi÷a lý luËn vµ t×nh h×nh thùc
tÕ, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nghiÖp
vô b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng CÇu GiÊy”.
Ngoµi lêi ®Çu, kÕt luËn, phô lôc tham kh¶o, chuyªn ®Ò ®îc t×nh
bµy theo kÕt cÊu:
Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ b¶o l·nh ng©n hµng.
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o l·nh t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng
CÇu GiÊy.
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện nghiệp vụ bảo lãnh tại NH Công Thương Cầu Giấy 9 10 560