Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1113 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Më ®Çu
Nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi lîng vèn khæng lå,
nhÊt lµ vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, thÞ trêng tµi chÝnh míi chØ
®¸p øng ®îc mét phÇn nhá nhu cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ trêng chøng kho¸n, víi t c¸ch lµ kªnh huy vèn
quan träng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt,
kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
Tuy nhiªn thÞ trêng chøng kho¸n muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cÇn ph¶i cã
hµng ho¸ cho nã (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...) vµ ®ång thêi ph¶i cã c¸c c«ng ty
chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã.
C«ng ty chøng kho¸n sÏ lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ trêng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty
chøng kho¸n mµ mét lîng vèn khæng lå ®îc ®a vµo ®Çu t tõ nh÷ng nguån lÎ tÎ
trong c«ng chóng tËp hîp l¹i.
Nh vËy, sù ra ®êi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ
mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó nã ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cÇn
tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý.
§Ò xuÊt: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty
chøng kho¸n ë ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay" sÏ ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp
phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thóc
®Èy h×nh thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ luËn c¬
b¶n vÒ c«ng ty chøng kho¸n tõ ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng ty
chøng kho¸n vÒ c¬ cÊu tæ chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; m« h×nh c«ng ty;
hÖ thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i
ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn:

1

Ch¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cña thÞ trêng
chøng kho¸n.
Ch¬ng II: Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViÖt Nam
hiÖn nay.
Ch¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng
kho¸n ë ViÖt Nam.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn vµ gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o
Th.s §Æng Ngäc §øc vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn Vô qu¶n lý kinh doanh chøng
kho¸n - UBCKNN ®· gióp em hoµn thµnh tèt luËn v¨n tèt nghiÖp nµy.
Do h¹n chÕ vÒ lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ, ®iÒu kiÖn nghiªn cøu nªn bµi
viÕt nµy cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c«,
c¸n bé, nh©n viªn Vô qu¶n lý kinh doanh chøng kho¸n - UBCKNN vµ tÊt c¶
c¸c b¹n ®äc ®Ó c¸c bµi viÕt sau cña em ®îc tèt h¬n.
Hµ Néi, th¸ng 5 n¨m 2003
Sinh viªn TH: Lª Thanh Th¸i

2

Ch¬ng I: Vai trß cña c«ng ty chøng kho¸n ...
Më ®Çu
Nhu cÇu c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi lîng vèn khæng lå,
nhÊt vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiÖn nay, thÞ trêng tµi chÝnh míi chØ
®¸p øng ®îc mét phÇn nhá nhu cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n cho nÒn kinh tÕ.
XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ trêng chøng kho¸n, víi t c¸chkªnh huy vèn
quan träng cho c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt,
kh¸ch quan trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay.
Tuy nhiªn thÞ trêng chøng kho¸n muèn ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cÇn ph¶i
hµng ho¸ cho (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu...) ®ång thêi ph¶i c¸c c«ng ty
chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã.
C«ng ty chøng kho¸n sÏ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy ph¸t triÓn cña
nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña thÞ trêng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty
chøng kho¸n mµ mét lîng vèn khæng lå ®îc ®a vµo ®Çu t tõ nh÷ng nguån lÎ tÎ
trong c«ng chóng tËp hîp l¹i.
Nh vËy, ra ®êi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiÖn nay lµ
mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ó ®i vµo ho¹t ®éng hiÖu qu cÇn
tiÕp tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý.
§Ò xuÊt: "Mét gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn ph¸t triÓn c¸c c«ng ty
chøng kho¸n ë ViÖt Nam giai ®o¹n hiÖn nay" ®a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp
phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn c¸c c«ng ty chøng kho¸n nh÷ng gi¶i pp thóc
®Èy h×nh thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ luËn c¬
b¶n c«ng ty chøng kho¸n ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i pp hoµn thiÖn c«ng ty
chøng kho¸n c¬ cÊu tæ chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; h×nh c«ng ty;
thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i
ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty chøng kho¸n.
Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
1
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoàn thiện và phát triển cty CK tại VN hiện nay 9 10 633