Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1432 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LuËn v¨n tèt nghiÖp

B¶o l·nh Ng©n hµng

Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®îc luËn v¨n tèt nghiÖp nµy, em ®· nhËn ®îc nhiÒu sù ñng hé,
gióp ®ì vµ ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy giao, tiÕn sÜ §ç QuÕ Lîng vµ c¸c c«
chó, anh chÞ t¹i NH§T-PT HN.
Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy gi¸o, tiÕn sÜ §ç QuÕ Lîng-ngêi ®· híng dÉn vµ gióp ®ì em rÊt nhiÖt t×nh trong thêi gian qua
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o khoa Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®· d¹y dç vµ
truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó gãp phÇn quan träng vµo
thµnh c«ng cña luËn v¨n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Lêi nãi ®Çu
TrÇn N÷ B¶o H»ng

--

2000D241

LuËn v¨n tèt nghiÖp

B¶o l·nh Ng©n hµng

Ngµy nay, xu híng Th¬ng m¹i quèc tÕ ®· vµ ®ang trë thµnh mãi quan t©m
hµng ®Çu cña c¸c quèc gia. Th¬ng m¹i quèc tÕ ngoµi viÖc ®em l¹i cho b¶n th©n
quèc gia ®ã mét lîi thÕ c¹nh tranh th¬ng m¹i, t¹o ®iÒu kiÖn khai th¸c tiÒm lùc kinh
tÕ néi bé quèc gia mµ cßn thóc ®Èy tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ mét nÒn kinh tÕ thÕ giíi.
Xu híng mét nÒn kinh tÕ toµn cÇu ho¸ ®· t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn cho ViÖt
nam chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ theo híng C«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Trong tiÕn
tr×nh nµy, ngµnh ng©n hµng lu«n cã vai trß nh “huyÕt m¹ch” nãi c¸c thµnh phÇn
kinh tÕ víi nhau b»ng c¸c nghiÖp vô ®Æc thï gåm hai lÜnh vùc c¬ b¶n: cung cÊp tÝn
dông vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng mµ kh«ng mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ
thay thÕ ®îc. Tõ ®ã cã thÓ thÊy ng©n hµng cã vai trß kh«ng thÓ phñ nhËn trong nÒn
kinh tÕ cña bÊt kú quèc gia nµo.
Nhng trong viÖc thùc hiÖn cung cÊp tÝn dông còng nh thùc hiÖn dÞch vô ng©n
hµng lu«n g¾n liÒn v¬Ý hai hÖ qu¶ rui ro vµ chi phÝ. Tõ ®ã ph¸t sinh nhu cÇu thùc tÕ
chèng ®ì víi nh÷ng rñi ro trong c¸c th¬ng vô gi÷a ®«i: Chñ nî vµ kh¸ch nî mua vµ
b¸n…
Trong thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh NH§T-PT HN, em ®· t×m hiÓu vµ
nhËn thÊy ho¹t ®éng b¶o l·nh lµ mét ho¹t ®éng míi mÎ vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn
nghiªn có nªn em ®· chän ®Ò tµi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn
ho¹t ®éng b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh NH§T-PT HN”
LuËn v¨n chia lµm 3 ch¬ng:
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i
Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o l·nh t¹i chi nh¸nh NH§T-PT HN
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng b¶o l·nh t¹i
chi nh¸nh NH§T-PT HN.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.!

Ch¬ng I
nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ nghiÖp vô b¶o l·nh
TrÇn N÷ B¶o H»ng

--

2000D241

LuËn v¨n tèt nghiÖp

B¶o l·nh Ng©n hµng

cña Ng©n hµng th¬ng m¹i

Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc tÝn dông ki...
LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶o l·nh Ng©n hµng
Lêi c¶m ¬n
§Ó hoµn thµnh ®îc luËn v¨n tèt nghiÖp nµy, em ®· nhËn ®îc nhiÒu sù ñng hé,
gióp ®ì ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy giao, tiÕn §ç QuÕ Lîng c¸c
chó, anh chÞ t¹i NH§T-PT HN.
Em xin bµy lßng biÕt ¬n s©u c tíi thÇy gi¸o, tiÕn §ç QuÕ Lîng-ngêi ®· h-
íng dÉn vµ gióp ®ì em rÊt nhiÖt t×nh trong thêi gian qua
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy gi¸o khoa Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®· d¹y
truyÒn ®¹t cho em nh÷ng kiÕn thøc, kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó gãp phÇn quan träng vµo
thµnh c«ng cña luËn v¨n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Lêi nãi ®Çu
TrÇn N÷ B¶o H»ng -- 2000D241
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Hoạt động bảo lãnh tại chi nhánh NH ĐT & PT HN 9 10 554