Ktl-icon-tai-lieu

ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lêi nãi ®Çu
Trong c¬ chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp
muèn ®øng v÷ng th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu quan
träng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i bíc ®i tõng bíc v÷ng ch¾c trong mäi ho¹t ®éng,
ph¶i t¹o ra sù t¨ng trëng hiÖn t¹i vµ t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho t¬ng lai.
Xong ®Ó tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo cÇn ph¶i cã
®ñ vèn ®Ó ®¶m b¶o c¸c x©y dùng cÇn thiÕt, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ, mua nguyªn
vËt liÖu, ®¸p øng nh÷ng chi phÝ qu¶ng c¸o vµ tiªu thô, chi tr¶ nh©n c«ng vµ
trang tr¶i v« sè nh÷ng chi phÝ kh¸c ph¸t sinh. Nh vËy cã thÓ nãi r»ng vèn lµ
m¸u cña mét doanh nghiÖp, lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Nhng vÊn ®Ò lµ ë chç vèn ®îc huy ®éng ë ®©u vµ sö dông nh thÕ nµo cho cã hiÖu
qu¶ mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m.
Thùc tÕ hiÖn nay ë ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu hÕt ®ang ë
trong t×nh tr¹ng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n
g©y nªn lµ thùc tr¹ng kh«ng hiÖu qu¶ ë khai th¸c vµ sö dông nguån vèn. V×
thÕ viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c
nguån lùc tµi chÝnh lµ cÇn thiÕt.
XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt ®ã vµ qua thêi gian nghiªn cøu, thùc tËp t¹i
C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ, em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò vÒ “Mét sè gi¶i
ph¸p cho vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ t¹i C«ng ty b¸nh kÑo
H¶i Hµ” lµm LuËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nh sau:
- Lêi nãi ®Çu
- PhÇn I: Lý luËn chung vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh
trong doanh nghiÖp.
- PhÇn II: Thùc tr¹ng nguån vèn vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh ë
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ.
- PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¹o vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
kinh doanh ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ.

PhÇn I
Lý luËn chung vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt
kinh doanh trong doanh nghiÖp
I. Vèn vµ tÇm quan träng cña vèn

1. Kh¸i niÖm
Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng nh trong bÊt kú mét h×nh th¸i kinh tÕ x·
héi nµo kh¸c, c¸c doanh nghiÖp tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu
víi môc ®Ých lµ s¶n xuÊt ra hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó trao ®æi víi c¸c ®¬n vÞ kinh
tÕ kh¸c nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Nhng ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh
doanh th× cÇn thiÕt ph¶i cã vèn.
“Vèn kinh doanh lµ gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®îc
biÓu hiÖn b»ng tiÒn”. (1)
Díi gi¸c ®é vËt chÊt mµ xem xÐt th× ph©n thµnh hai lo¹i vèn lµ: Vèn thùc
(c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng) vµ vèn tµi chÝnh (tiÒn giÊy, tiÒn kim
lo¹i, chøng kho¸n vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ nh tiÒn). Theo h×...
Lêi nãi ®Çu
Trong chÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, c doanh nghiÖp
muèn ®øng v÷ng th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®iÒu quan
träng. C¸c doanh nghiÖp ph¶i bíc ®i tõng bíc v÷ng ch¾c trong mäi ho¹t ®éng,
ph¶i t¹o ra t¨ng trëng hiÖn t¹i t¹o nh÷ng tiÒn ®Ò v÷ng ch¾c cho t¬ng lai.
Xong ®Ó tiÕn hµnh bÊt mét ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo cÇn ph¶i
®ñ vèn ®Ó ®¶m b¶o c¸c x©y dùng cÇn thiÕt, m¸y mãc thiÕt bÞ, mua nguyªn
vËt liÖu, ®¸p øng nh÷ng chi phÝ qu¶ng o vµ tiªu thô, chi tr¶ nh©n c«ng vµ
trang tr¶i nh÷ng chi phÝ kh¸c ph¸t sinh. Nh vËy thÓ nãi r»ng vèn
m¸u cña mét doanh nghiÖp, ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt vµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc. Nh-
ng vÊn ®Ò ë chç vèn ®îc huy ®éng ë ®©u dông nh thÕ nµo cho cã hiÖu
qu¶ mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn quan t©m.
Thùc hiÖn nay ë ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc hÇu hÕt ®ang ë
trong t×nh tr¹ng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ mµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n
g©y nªn lµ thùc tr¹ng kh«ng hiÖu qu ë khai th¸c dông nguån vèn.
thÕ viÖc t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ dông c¸c
nguån lùc tµi chÝnh lµ cÇn thiÕt.
XuÊt ph¸t tÝnh cÊp thiÕt ®ã vµ qua thêi gian nghiªn cøu, thùc tËp t¹i
C«ng ty B¸nh kÑo i Hµ, em xin tr×nh bµy mét vÊn ®Ò Mét gi¶i
ph¸p cho vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ t¹i C«ng ty b¸nh kÑo
H¶i Hµ” lµm LuËn v¨n tèt nghiÖp.
KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò nh sau:
- Lêi nãi ®Çu
- PhÇn I: Lý luËn chung vÒ huy ®éng vµ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh
trong doanh nghiÖp.
- PhÇn II: Thùc tr¹ng nguån vèn dông vèn n xuÊt kinh doanh ë
C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ.
- PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó t¹o vèn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
kinh doanh ë C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ.
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
ĐATN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG: Huy động và sử dụng vốn tại cty Bánh kẹo Hải Hà 9 10 365